Na you­tube ju sle­duje vyše 140 ti­síc ľudí, jej špe­fický vý­zor a pre­jav sa ne­dajú pre­hliad­núť a patrí me­dzi ľudí, ktorí chcú byť jed­no­du­cho šťastní a sami se­bou. Keďže vrámci #Slo­ven­kadna sme už vy­spo­ve­dali ženy rôz­nych ná­zo­rov a po­vo­laní, roz­hodla som sa oslo­viť Lady Ziku, ktorá veľmi milo od­pí­sala a tak sa mohla za­čať cesta za hľa­da­ním jed­no­rož­cov, vy­svet­ľo­va­ním vlast­nej je­di­neč­nosti a tým, že Lady Zika je tak šia­lená, až je po­kojná a v ne­po­sled­nom rade aj po­korná!

Ako tak sle­du­jem tvoj ob­sah na you­tube, väč­ši­nou tvo­ríš vtipné vi­deá z kaž­do­den­ného ži­vota. Je teda pre teba hu­mor is­tým spô­so­bom tvojho vy­jad­re­nia sa, si cel­kovo opti­mis­tický a šťastný člo­vek alebo je to len úto­čisko pred re­a­li­tou?

Pravda je taká, že aj ja som len člo­vek a sa­moz­rejme pre­ží­vam aj svoje zlé a ne­ga­tívne dní ako každý z nás. Na­priek tomu sa však sna­žím ší­riť v mo­jich vi­de­ách po­zi­ti­vitu, keďže si mys­lím, že ne­ga­ti­vity je všade okolo nás už dosť. Keď mô­žem svo­jimi vi­de­ami zlep­šo­vať ľu­ďom ich dni alebo im ur­či­tým spô­so­bom po­môcť a na­kop­núť ich, je to pre mňa ne­opí­sa­teľný po­cit.

friends, new year a tak… 📸 @pro­kop.ph

A post sha­red by Zika (@la­dy­zika.jpg) on

Čo ťa štve na dneš­nom svete? Je niečo, čomu by si chcela po­môcť a tak vy­užiť svoju slávu pre dobrú vec?

Je tu veľa vecí, ktoré by sa dali zme­niť a na­pra­viť. Mys­lím si, že dô­le­žité je za­čať vždy od seba. Ak by som ja mohla ne­jako po­môcť, tak prav­de­po­dobne tým, že by som mo­jim di­vá­kom ho­vo­rila o klad­ných mo­rál­nych hod­no­tách, na kto­rých na­ozaj zá­leží. O tom, aby ve­rili v svoje sny, alebo aby sa ne­han­bili pred inými ľuďmi. Aj o týchto myš­lien­kach som na­to­čila vi­deá a je dô­le­žité, aby sa o ta­kýchto té­mach roz­prá­valo.

Čo podľa teba chýba dneš­ným diev­ča­tám, že­nám?

Nie­kto­rým úsmev. S úsme­vom je každá zo žien kraj­šia. Stačí tak málo a hneď mô­žete svie­tiť. Ob­ve­se­líte tým nie­len ľudí na­okolo ale aj seba. (od­skú­šané…) Nie­ktoré diev­čatá a ženy sa možno boja spon­tán­nosti. Uro­biť raz za čas niečo bláz­nivé a ne­ča­kané. Roz­dá­vať lásku…všade okolo seba – je to dô­le­žité.

 Čo po­va­žu­ješ ty za úspech a aké sú tvoje plány do bu­dúcna?

Mo­jím úspe­chom je prav­de­po­dobne to, že mi ľu­dia dali šancu. Veľmi si to vá­žim. Keď viem, že si vy­brali práve mňa a ve­no­vali mi kú­sok z ich času, aby si po­zreli ne­jaké vi­deo je to ne­sku­točné. Nie­kedy ma myš­lienka na to, že mi dalo šancu toľko ľudí za­hreje pri sr­diečku a po­tom si len tak tan­cu­jem alebo spie­vam. Čo sa týka plá­nov do bu­dúcna, tak by som sa chcela ur­čite zlep­šo­vať. O prog­res som sa sna­žila vždy – či už ten tech­nický alebo ná­pa­dový. Na tento rok mám zo­pár no­vých pro­jek­tov, ktoré by som chcela sti­hnúť, tak dr­žte palce, nech to dám!

Kto je tvoj ob­ľú­bený fik­tívny hr­dina?

Fúha. Jed­no­ro­žec…to je snáď jasné. Je ori­gi­nálny, pre­tože je to ko­ník s ro­hom a ja toto zviera pri­rov­ná­vam k ne­zvy­čaj­ným ľu­ďom, kto­rými sa rada ob­klo­pu­jem.

Po­vedz nám, ako si pred­sta­vu­ješ svoj ide­álny deň.

Dl­h­šie spať – ale nie prí­liš dlho, aby som zas ne­pres­pala celý deň. Po­čas dňa niečo kre­a­tívne uro­biť – na­pí­sať bás­ničku, na­to­čiť vi­deo, niečo na­kres­liť. Po­zrieť si film, ísť do kina alebo byť vonku s ka­ma­rátmi. Na­učiť sa niečo nové, čí­tať knihu. Byť do noci hore a vy­mýš­ľať nové ná­pady.

A post sha­red by Zika (@la­dy­zika.jpg) on

 V rámci nášho heš­tegu #Slo­ven­kadna pod­po­ru­jeme mladé diev­čatá a ženy, aby si viac ve­rili, aby po­cho­pili, že sú vý­ni­močné a krásne. Ako sa vi­díš ty, čo sa týka krásy? Máš s tým prob­lém, alebo sa cí­tiš do­sta­točne se­ba­ve­dome?

Ja si mys­lím, že každá osoba je nie­čím krásna. Áno, možno na­ivná myš­lienka, po­viete si. Ale podľa mňa sa dá na kaž­dom nájsť niečo pekné. Oči, nos, ma­lí­ček na nohe, sr­diečko. Ja si mys­lím, že som pekné dievča. Keď som bola mlad­šia trá­pila som sa pre svoju váhu, pre­tože bola men­šia ako mali iné diev­čatá. Zo­pár z nich sa mi kvôli tomu aj smialo a mne to ne­bolo prí­jemné. Dnes to be­riem úplne inak. Či si veľká, malá alebo stredná, si krásna taká, aká si…ne­meň sa, pre­tože takú ako si ty, už ni­kdy ni­kto ne­stretne. Si ako jedna z ti­sí­cov vlo­čiek a mô­žeš byť rada, že je to tak.

Ak by si mala spo­me­núť jednu vlast­nosť, ktorá ťa vy­sti­huje, aká by to bola?

Spon­tán­nosť

Aká je tvoja pred­stava ab­so­lút­neho šťas­tia?

Každý si ho určí sám a ja by som bola ab­so­lútne šťastná, keby som na­šla takú osobu – ka­ma­ráta, pria­teľa, ktorý by ma úplne chá­pala a po­mo­hol mi vždy, keď to bude možné. Ktorý by ma pod­po­ril vždy, keď to bu­dem po­tre­bo­vať a aj ja jeho. Ktorý by ma mal rád aj na­priek všet­kým mo­jim ne­dos­tat­kom a ne­zra­dil by ma. Ne­zu­te­kal by, keby vi­del ne­jaké kraj­šie dievča. Ľú­bil by ma hlavne pre to, aká som a až v dru­hom rade pre to, ako vy­ze­rám.

Opäť jedna epic od umelca @peta_va­nek 😎

A post sha­red by Zika (@la­dy­zika.jpg) on

 Aké je tvoje ži­votné motto, alebo fi­lo­zo­fia podľa kto­rej ži­ješ?

Ži­votné motto ešte ne­mám vy­braté, keďže len spoz­ná­vam rôzne úžasné myš­lienky, ale je­den veľmi prav­divý vý­rok je podľa mňa tento: Ni­kdy ne­ľu­tuj čo si uro­bil, ale ľu­tuj to, čo si ne­uro­bil a mo­hol si!

Čo pre teba zna­mená šťastný a po­ho­dový ži­vot? Mys­líš, že sa to dá do­sia­hnúť alebo je šťas­tie len mý­tus?

Sa­moz­rejme, že sa dá do­siah­nuť šťas­tie. Zá­leží to od jed­not­livca a je to veľmi in­di­vi­du­álne. Nie­koho ve­dia spra­viť šťast­ným pekné auto, dom, krásna záh­rada s ba­zé­nom. Iného šťastná a úplná ro­dina. Nie­kto je rád, že žije a je zdravý. Pre mňa šťas­tie zna­mená, že mô­žem ro­biť to, čo ma baví a keď to robí šťast­ným aj iných ľudí, je to ne­ko­nečný ko­lo­beh ra­dosti.

Šťas­tie nie je mý­tus. Je po­trebné len chcieť a ve­dieť sa te­šiť z ma­lič­kostí, v kto­rých často ob­ja­víte viac ra­dosti, ako vo veľ­kých ve­ciach.

Komentáre