Ni­kdy som ne­po­čú­vala ten vnú­torný hlas, ten ktorý mi ti­cho av­šak jasne šep­kal čo je správne, čo mám uro­biť a kvôli čomu by som mala byť šťastná.

Vní­maš ho aj ty? To pá­le­nie v hrudi keď sa roz­ho­du­ješ? Ten po­cit, keď tvoje vnútro priam kričí, aby si to uro­bila? Tak prečo ho od­mie­taš po­čú­vať? Veď ži­jeme v 21. sto­ročí a ty si sa ešte stále ne­nau­čila, že roz­ho­do­vať sa treba srd­com, vždy je­dine ním.  My ľu­dia sme zvláštne by­tosti, celý ži­vot tú­žime po láske, ale keď príde na lá­ma­nie chleba, upred­nost­níme hlavu pred srd­com.

Prečo? Vi­díš to aj ty? Veľa ne­šťast­ných ľudí, ktorí ľu­tujú, že ne­po­čúvli hlas srdca a v tejto chvíli je už pre nich ne­skoro. Už ne­môžu vrá­tiť čas, už ne­môžu na­pra­viť chyby z mi­nu­losti, už ne­môžu uro­biť to po čom ich srdce tú­žilo. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: https://unsp­lash.com

A čo tvoj kom­pas? Ak by mo­hol ho­vo­riť, čo by ti po­ve­dal? Čo by si bola kvôli nemu ochotná ris­ko­vať? Bola by si ochotná za­čať znova žiť? Chcela by si strá­viť svoj ži­vot ľu­to­va­ním roz­hod­nutí, kto­rých si sa bála uro­biť?

Tak ko­nečne pre­staň ča­kať na správnu prí­le­ži­tosť, pre­staň ro­biť veci, pri kto­rých sa ne­cí­tiš dobre, pre­staň si ne­us­tále opa­ko­vať, že od zaj­tra sa to zmení. Pre­tože zme­niť to mô­žeš je­dine ty. Ako mô­žeš ve­dieť, že sa to ne­po­darí, keď si to ani ne­skú­sila?  Čoho sa vlastne bo­jíš? Od­miet­nu­tia? Ne­ús­pe­chu?

Viem, že máš strach. Aj ja som ho mala, ale veď predsa strach je len jed­nou z ti­sí­cok ľud­ských vlast­ností. V tejto chvíli je táto vlast­nosť je­di­nou ve­cou, ktorá ťa brzdí na tvo­jej ceste.

Chceš nav­ští­viť to miesto? Chceš si kú­piť tú vec? Chceš mu po­ve­dať, že ho mi­lu­ješ? Urob to.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: https://unsp­lash.com

Za­čni hneď, buď tou, ktorá po­vie čo chce po­ve­dať a urobí čo chce uro­biť. Možno je to jed­no­duch­šie než si mys­líš, než si mys­líme všetci. Ob­čas sa nám zdajú tie naj­jed­no­duch­šie roz­hod­nu­tia najz­lo­ži­tej­šími, ale ak bu­deš na­sle­do­vať svoje srdce zvlád­neš to aj ty.

Komentáre