Štvo­r­ici mla­dých Slo­vá­kov sme po­lo­žili naj­zá­klad­nej­šie otázky v ob­lasti lásky. Sa­moz­rejme ne­chý­bali ani tie, ktoré nás naj­viac zau­jí­mali. Ak chceš ve­dieť čoho sú pre lásku schopný, alebo čo pre nich láska zna­mená, tak čí­taj ďa­lej!

On­drej (24)

Ak by si mal opí­sať slo­vami svoju vy­sní­vanú pria­teľku, aká je?

Mu­sím si s ňou roz­umieť, mať ne­jaké spo­ločné zá­ujmy. Ve­dieť, že sa jej mô­žem so všet­kým zdô­ve­riť, vzá­jomne sa pod­po­ro­vať..

Čo všetko by si bol schopný uro­biť pre dievča ktoré mi­lu­ješ?

Všetko v rámci svo­jich mož­ností.

Ve­ríš na lásku na prvý po­hľad?

Nie ne­ve­rím.

Čo po­va­žu­ješ za naj­väč­šiu chybu vo vzťahu?

Ne­dô­veru.

zdroj: unsp­lash.com

Lu­káš (18)

Čo pre teba zna­mená láska?

Ho­vo­rím za seba pre mňa to je len slovo …Ako sa­moz­rejme, že je nor­málne, keď sa majú dvaja ľu­dia radi dô­ve­rujú si, vá­žia si je­den dru­hého, po­držia sa v naj­hor­ších chví­ľach, atď …čo ja viem, podla mňa slovo láska, je len slovo.

Pre­fe­ru­ješ úlet na jednú noc, alebo dl­ho­dobý vzťah?

Podľa toho s kým. Keď to bude dievča, na kto­rom mi až tak ne­zá­leží, tak úlet na jednu noc …a keď niečo viac cí­tim k diev­čaťu tak bu­dem chcieť s ňou dl­ho­dobý vzťah.

Čo si sa na­učil zo svo­jich bý­va­lých vzťa­hov?

Ne­treba moc pre­hnane ľú­biť a byť na­ivný a po­čú­vať len fra­jerku, a ne­ove­riť si, čo mi o nej ka­ma­ráti ho­vo­rili. Po roku som sa do­zve­del, že to bola aj tak pravda, čo mi ho­vo­rili.

Čím si ťa získa žena?

Keď má dobre  sprá­va­nie… Ne­chová sa ako ‚štetka‘, vie si po­ve­dať svoj ná­zor, keď je milá a sa­moz­rejme aj svo­jim vzhľa­dom a po­sta­vou.
zdroj: unsp­lash.com

Mo­nika (17)

Ak by si mala mož­nosť, zme­niť čo sa stalo me­dzi te­bou a tvo­jim bý­va­lým pria­te­ľom a boli by ste opäť spolu, uro­bila by si to? A prečo?

Srd­com ešte áno, no roz­umom by som sa k nemu už ne­vrá­tila. Pre­tože viem, že by sa to ne­zme­nilo. Všetko by bolo zle, možno aj hor­šie. Či už jeho sprá­va­nie, alebo cel­kovo jeho po­stoj k vzťahu. A viem, že by ma po­va­žo­val za dru­ho­radú, skôr by tu boli diev­čatá na jed­no­rá­zovku, ako pria­teľka.

Ho­vorí sa, že pravá láska pre­koná všetko, že ni­kdy ne­skončí, aký máš na toto ná­zor?

Je to tak. V pod­state s tým sú­hla­sím, ale príde to, tá bo­lesť, skla­ma­nie a utr­pe­nie, no ča­som sa do­káže člo­vek cez to pre­niesť, a ide ďa­lej. Ale pravá láska ko­niec nemá, aj keď na­stanú ob­čas kom­pli­ká­cie ako tie, ktoré som me­no­vala.

Na stup­nici od 1- 10 (10 je naj­viac), zo­raď svoje pri­ority :

Ro­dina – 9

Pria­teľ – 10

Ka­ma­ráti – 8

Práca/škola – p – 7 š- 3

Voľný čas – 5

Zdra­vie – 10

Pe­niaze – 6

Čo po­kla­dáš za naj­väč­šiu chybu vo vzťahu?

 Keď pod­ve­dieme druhú osobu, to ne­od­chá­dza len dô­vera, ale aj veľa ďal­ších vecí.
 
zdroj: unsp­lash.com

Zu­zana(18)

Máš na vý­ber me­dzi lás­kou na celý ži­vot a vy­sní­va­nou prá­cou, čo si vy­be­rieš a prečo?

Po­mo­cou dob­rého ko­lek­tívu, vý­bor­ných ľudí a po­zi­tív­neho po­hľadu na veci môže byť aj tá naj­hor­šia práca zá­ba­vou, preto si jed­no­značne vy­be­rám lásku na celý ži­vot. Som typ člo­veka, kto­rému stačí k ra­dosti ten po­cit, že ma má nie­kto rád. Že ten nie­kto, za kto­rého by som spra­vila aj po­sledné ma má rád.

Akú radu by si dala svojmu mlad­šiemu ja ohľadne vzťa­hov?

Rada pre moje mlad­šie ja? Nie všetko je tak, ako to vy­zerá na prvý po­hľad, ne­daj sa okla­mať a ťa­hať za nos. Nie­kedy sú ľu­dia veľmi vy­po­čí­taví a budú ti pí­sať to čo chceš po­čuť, až kým si jed­ného dňa ne­po­ve­dia, že už do­siahli vďaka tebe všetko čo chceli a viac ťa ne­pot­re­bujú. Tak asi by som od­po­ru­čila svojmu mlad­šiemu ja, aby naj­skôr po­čkalo na ťažkú si­tu­áciu, kedy sa ukáže pravá tvár člo­veka. A sa­moz­rejme, aby sa ria­dilo roz­umom, nie srd­com. Srdce nie­kedy „tára“ hlú­posti.

zdroj: unsp­lash.com

Čím ťa do­káže zís­kať chlap?

Veľmi rada sa za­bá­vam. Ak ma do­káže chlap dobre za­ba­viť, má u mňa veľké plus. Ďa­lej si ma získa na svoju stranu, ak mi verí, pod­po­ruje ma, vie čo chce v ži­vote do­ká­zať a nemá prob­lém uká­zať aj svoju slabú stránku. Čo sa týka vzhľadu, jed­no­značne si ma získa krás­nym úsme­vom.

Čo oča­ká­vaš od vzťahu?

Pre mňa jasná od­po­veď, oča­ká­vaj od vzťahu len toľko, koľko vieš sama po­núk­nuť. A to lásku, ver­nosť, dô­veru. Vo vzťa­hoch to fun­guje tak, ne­ča­kajte čo Vám po­núkne ten druhý. Dá­vajte do toho ma­xi­mum, ne­mys­lite na to, čo všetko by ste mohli za to do­stať späť, ve­dzte že sa Vám to vráti v nie­čom úžas­nom a ča­ro­vnom. Av­šak ak je­den dáva a druhý len be­rie – vzťah fun­go­vať ne­bude.

Komentáre