Vy­spo­ve­dali sme päť mu­žov vo veku od 19 – 25 ro­kov, aby sme zis­tili, aký majú ná­zor na vzťahy a sex dneš­nej doby. S nie­kto­rými od­po­ve­ďami sa možno sto­tož­níš a nie­ktoré Ťa možno prek­va­pia.

2. časť

Čo si mys­líš o žene, ktorá mala pred te­bou via­cero se­xu­ál­nych par­tne­rov?

Igor: V dneš­nej to nie je nič ne­zvy­čajné. Skôr by som po­ve­dal, že je ne­re­álne nájsť ženu, ktorá ne­mala mi­ni­málne 2 par­tne­rov ak sa ba­víme o ve­ko­vej ka­te­gó­rii 18+.

To­máš: Ne­mys­lím si o tom nič zlé, jedna etapa končí a druhá za­čína. Po­kiaľ to nie je ne­jaký ex­trémny prí­pad, tak je to v po­hode.

Du­šan: Ne­mys­lím si nič zlé. Ale ak by mala viac par­tne­rov ako ja par­tne­riek, možno bude skú­se­nej­šia.

Mi­chal: Ne­mys­lím si o nej nič, veď je na predsa na mne, akú ženu si vy­be­riem do vzťahu.

Noro: Nič, lebo som ju ne­poz­nal a reči sú len reči. Zau­jíma ma to, čo sa stalo od­kedy ju po­znám.

blackandwhite-couple-cute-hot-Favim.com-2534074

s4.fa­vim.com

Ako sa bu­deš sprá­vať k žene, ktorá ešte ne­mala žiad­neho se­xu­ál­neho par­tnera? Aké po­city v tebe vzbu­dzuje?

Igor: Sprá­vať? Asi tak ako ku kaž­dej, ktorá mala par­tnera, nežne a s lás­kou. Roz­diel to nie je, len tá čo už mala vie čo ju čaká a už môže byť skla­maná, teda môže si po­rov­ná­vať.

To­máš: Bu­dem sa k nej sprá­vať ur­čite než­nej­šie ako k žene, ktorá už se­xu­ál­neho par­tnera mala. Vzbu­dzuje vo mne po­cit čis­toty.

Du­šan: Na jed­nej strane by som bol rád, že som prvý, ale na dru­hej strane by mi mo­hol va­diť prí­lišný ne­dos­ta­tok skú­se­ností.

Mi­chal: Bu­dem sa k nej sprá­vať s úc­tou a ur­čite sa bu­dem sna­žiť vní­mať to, že v tejto ob­lasti za­čína vní­mať samu seba ako ženu. Vzbu­dzuje vo mne tak tro­chu po­cit muž­nosti, pre­tože je ešte milé stvo­re­nie, ktoré treba chrá­niť.

Noro: Vzbu­dzuje to vo mne hlavne otázku, či taká žena ešte exis­tuje?! A ako by som sa k nej sprá­val? Boli by sme dobrí ka­ma­ráti a po­ra­dil by som jej, aby to mala pr­vý­krát z lásky lebo na svoje pr­vý­krát člo­vek ni­kdy ne­za­budne.

 

Čo ťa do­káže pred se­xom úplne od­ra­diť?

Igor: Pri tejto otázke nie je de­fi­no­vané či so stá­lou par­tner­kou alebo len so že­nou „ka­ma­rát­kou“. Ale keď s par­tner­kou, tak asi len únava alebo keď má svoje dni.

To­máš: Asi nič, iba ne­chuť.

Du­šan: Nič (smiech).

Mi­chal: Par­tnerka, ktorá sa o seba ne­stará. Ne­mys­lím vý­zor, aj keď je dô­le­žitý, ale zdra­vie, cel­kový do­jem pred si­tu­áciou ak by na­stala.

Noro: Keď žena prosí o sex alebo pri­veľa roz­práva.

Best-Hugs-and-Kisses-Love-Background-771x600

hdwall­pa­per­spop.com

Mys­líš si, že spo­ločné sle­do­va­nie ero­tic­kých fil­mov utu­žuje in­tímny par­tner­ský ži­vot?

Igor: Ja si mys­lím, že po­ze­ra­nie ero­tic­kých fil­mov nemá veľký efekt. Nemá čo na tom utu­žo­vať, skôr sú iné pod­stat­nej­šie veci, ktoré utu­žujú vzťah.

To­máš: V is­tom slova zmysle áno, ale spo­ločné sle­do­va­nie ero­tic­kých fil­mov skôr pod­ne­cuje in­tímny par­tner­ský ži­vot a to v tom zmysle, že ho majú čas­tej­šie.

Du­šan: Ur­čite to do vzťahu vne­sie viac zá­bavy.

Mi­chal: Ak aj ne­utu­žuje, ale dáva mož­nosti na ná­pady, na ktoré by par­tneri inak ne­prišli (možno áno).

Noro: Po­kiaľ je to len raz za čas, tak áno. As­poň sa čosi priu­čia.

hap­py­kiss­day.com

Aký máš ná­zor na ženy, ktoré si od­mie­tajú kú­piť ero­tické spodné prádlo, pre­tože ho po­va­žujú za vul­gárne aj na­priek tomu, že majú stá­leho par­tnera?

Igor: Podľa mňa sú dosť uzat­vo­rené no­vým mož­nos­tiam sprí­jem­niť spo­ločné chvíle s par­tne­rom a ur­čite to nie je dobré.

To­máš: Po­stupne by som ju pre­sved­čil, že to nič vul­gárne nie je, až by si ho na­ozaj kú­pila (smiech).

Du­šan: Mys­lím, že to od­mie­tajú z ná­bo­žen­ských dô­vo­dov.

Mi­chal: Ne­be­riem im ich ná­zor, keď si to mys­lia.

Noro: Ne­ve­dia o čo pri­chá­dzajú. Žena v čier­nom čip­ko­va­nom spod­nom prádle je krásny po­hľad pre chlapa.

109dc0e285ac813f68384788b64e164e

pin­te­rest.com

Čo si podľa teba muži po­čas sexu naj­viac vší­majú na že­nách?

Du­šan: Se­xu­álnu vý­drž, cel­kové pre­ži­tie se­xu­ál­neho styku, pr­sia.

Igor: Tak asi či je ak­tívna alebo pa­sívna. Po­tom jej po­hyby, vzdy­chy.

Noro: Keď by som mal po­ve­dať iba jednu vec, tak by som si vy­bral to, či si ten sex na­plno užíva, spo­lu­pra­cuje, pri­ráža a nie len leží na chrbte ako po­leno a čaká na zá­zrak.

Mi­chal: To je u kaž­dého in­di­vi­du­álne.

To­máš: Muži si to podľa mňa po­čas sexu len uží­vajú a ne­vší­majú si skoro nič. Na že­nách si vší­majú možno iba to, či ich uspo­ko­jili do­sta­točne alebo nie, ale to zase zá­leží od po­vahy da­ného muža.

Komentáre