Po­kiaľ mi­lu­ješ za­ple­tené účesy, tento tu­to­riál je pre teba ako stvo­rený. Tento vy­soký za­ple­taný cop je jed­no­du­chý, no aj tak veľmi krásny a ne­za­be­rie ti prí­liš veľa času. Je vhodný nie­len na bežný deň, ale aj na rôzne prí­le­ži­tosti, keď sa ti nechce trá­viť čas roz­mýš­ľa­ním nad ne­ja­kým úče­som.

Za­čni tak, že si vlasy roz­de­líš na po­lo­vicu. Hornú po­lo­vicu vla­sov upni na te­mene hlavy. Dolnú časť stiahni do chvosta gu­mič­kou a po­tom sa ve­nuj hor­nej po­lo­vici. Po pra­mien­koch vlasy na­tu­pí­ruj po­mo­cou hus­tého hre­beňa. Vlasy uhlaď a za­čni za­ple­tať cop – roz­deľ si tenký pra­meň vla­sov na tri časti a po­stupne doň vple­taj ďal­šie pra­mene vla­sov – akoby si ro­bila pri­be­raný vr­koč. Keď skon­číš, cop aj spolu so spod­nými vlasmi upevni gu­mič­kou. Za­ple­tené pra­mene jemne po­po­ťa­huj, aby účes vy­ze­ral hus­tej­šie.

Komentáre