O tejto ko­lek­cii po­é­zii mla­dej po­etky Rupi Kaur si už ur­čite po­čula. Jej zná­mymi bás­ňami a vý­rokmi je za­pl­nený celý in­ter­net. A som si istá, že už aj tebe nie­kedy jej bá­seň skrí­žila cestu na so­ciál­nych sia­tiach.

Kniha s pô­vod­ným náz­vom Milk and Ho­ney je plná slov o fe­mi­nizme, mi­lo­vaní, bo­lesti a všet­kých jej od­tie­ňov, ktoré so se­bou ži­vot pri­náša. Kniha sa ma na­toľko dot­kla a vzbu­dila vo mne bo­hatú pa­letu emó­cií, že som si ne­mohla do­vo­liť iné, než sa s te­bou po­de­liť o pár jej slov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: pin­te­rest.com

the idea that we are

so ca­pable of love
but still cho­ose
to be to­xic

idea toho, že
sme schopní lásky
ale stále si zvo­líme
byť to­xic­kými

if i knew what
sa­fety lo­oked like
i would have spent
less time fal­ling into
arms that were not

ak by som len ve­dela,
ako vy­zerá bez­pe­če­nie
strá­vila by som me­nej času
v ná­ru­čiach, ktoré ním ne­boli

zdroj: pe­xels.com

love will come
and when love co­mes
love will hold you
love will call your name
and you will melt
so­me­ti­mes th­rough
love will hurt you but
love will ne­ver mean to 
love will play no ga­mes
cause love knows life
has been hard enough al­re­ady

láska príde
a keď sa láska do­staví
láska ťa po­drží,
láska ťa bude vo­lať po mene
a ty sa bu­deš 
nie­kedy roz­tá­pať
láska ťa bude bo­lieť ale
láska na teba ni­kdy ne­bude zlá
láska ne­bude hrať žiadne hry
lebo láska vie, že ži­vot
už bol bez­tak dosť drsný

don’t mis­take
salt for su­gar
if he wants to
be with you
he will
it’s that sim­ple

ne­zmýľ si
soľ s cuk­rom
ak chce
byť s te­bou
tak bude
je to tak jed­no­du­ché

i didn’t le­ave be­cause
i stop­ped lo­ving you
i left be­cause the lon­ger
i sta­yed the less
i lo­ved my­self

ne­odišla som preto, že 
som ťa pre­stala mi­lo­vať
od­išla som preto, že čím
dl­h­šie som zo­stá­vala, tým me­nej
som mi­lo­vala seba

you musn’t have to
make them want you
they must want you them­sel­ves

ne­mu­síš ich
pri­mäť, aby ťa chceli
oni ťa mu­sia chcieť sami

i’m lo­sing parts of you like i lose ey­elas­hes
un­kno­win­gly and eve­ry­where

strá­cam časti teba ako mi­hal­nice
ne­ve­dome a všade

don’t bot­her hol­ding on to
that thing that does not want you

-you can­not make it stay

ne­ob­ťa­žuj sa pri­dr­žia­va­ním veci,,
ktorá ťa nechce

-ne­mô­žeš ju pri­mäť, aby zo­stala

you
are your own
soul mate

si 
svoja vlastná
spriaz­nená duša

 

i have
what i have
and i am happy

i’ve lost 
what i’ve lost
and i am
still
happy

mám,
čo mám
a som šťastná

stra­tila som,
čo som stra­tila
a stále som
šťastná

we are all born
so be­au­ti­ful

the gre­a­test tra­gedy is
be­ing con­ven­ced we are not

všetci sme sa na­ro­dili
takí krásni

naj­väč­šou tra­gé­diou je, 
že nás pre­sved­čili o opaku

Komentáre