„Ve­rím, že dvaja ľu­dia sú pre­po­jení du­šou aj srd­com a je úplne jedno, čo ro­bia, akí sú a kde žijú. Ak sú si sú­dení, ne­exis­tujú žiadne hra­nice, žiadne pre­kážky.“

„Ak je to láska, spoz­náte to podľa toho, že chcete, aby bol ten člo­vek šťastný, aj keď ne­bu­dete sú­čas­ťou jeho šťas­tia.“

„Ro­biť to, čo ťa baví, je kľú­čom k vnú­tor­nej po­hode.“

„Každý je­den z nás je zlo­mený. Od­pusťme preto sa­mým sebe aj dru­hým.“

https://www.ins­ta­gram.com/p/Ba­ynw-IHqkw/?tag­ged=me­ryls­treep

„Keď sa ľu­dia roz­hodnú od teba od­ísť, ne­chaj ich. Tvoj osud ni­kdy nie je spo­jený s nie­kým, kto ťa opustí. Ne­zna­mená to, že sú to zlí ľu­dia. Zna­mená to, že ich rola v tvo­jom prí­behu sa skon­čila.“

„Úsmev na mo­jej tvári ne­zna­mená, že môj ži­vot je per­fektný. Zna­mená to, že viem oce­niť to, čo mám.“

„Čím som star­šia, chá­pem ži­vot ako viac krehký a preto sa sna­žím uží­vať si každý je­den prí­tomný oka­mih.“

„V mo­jom ži­vote som uro­bila množ­stvo roz­hod­nutí, ale ani jedno ne­ľu­tu­jem. Vždy si bu­dem za nimi stáť.“

Komentáre