Evana T. Pe­tersa si ob­ľú­bil skoro každý fa­nú­šik ame­ric­kého se­riálu Ame­ri­can Hor­ror Story. Tento se­riál sa do­po­siaľ môže chvá­liť ôs­mimi sé­riami. V se­riáli hral vše­li­koho, od psy­cho­pata až po mon­štrum s de­for­mo­va­nými ru­kami.

K ne­ja­kým me­nej zná­mym fak­tom o jeho osobe patrí aj to, že má dvoch sú­ro­den­cov a ok­rem he­rec­tva sa ve­no­val i mo­de­lingu. Randí s he­reč­kou Em­mou Ro­berts. O svo­jich psy­cho­tic­kých cha­rak­te­roch, ktoré hrá, vy­slo­vil, že mu ne­ro­bia prob­lém, práve na­opak – čím viac sú ska­zené, tým lep­šie. Páči sa mu ich tzv. po­ľudš­te­nie, kedy uro­bili zo­pár “ľud­ských“ chýb v mi­nu­losti, a ná­sledne sa z nich po­u­čili.
Je veľ­kým fa­nú­ši­kom sé­rialu The Wal­king Dead a do­konca pre­pa­dol i čaru háč­ko­va­nia, kto­rého sa však vzdal hneď po tom, ako zis­til, že to z neho robí ne­spo­lo­čen­ského člo­veka.

A toto sú jeho (ne­star­núce) vý­roky zo se­riálu o láske, spo­loč­nosti i ži­vote vo vše­obec­nosti:

Prob­lém s lás­kou je ten, že mô­žeš mi­lo­vať koho chceš. A aj tá druhá osoba môže mi­lo­vať koho chce, do­konca aj osobu, kto­rou ty nie si.

„Všetci sme tak tro­chu čudní a aj ži­vot je tak tro­chu čudný a ak náj­deme nie­koho, koho ču­dác­tvo sa zho­duje s na­ším, pri­po­jíme sa k nemu a pre­pad­neme v oboj­stranné ču­dác­tvo a na­zveme ho láska.“

„Ak nie­koho mi­lu­ješ, ni­kdy by si mu ne­mal ub­lí­žiť.“

„Ži­vot je prí­liš krátky pre toľko smútku.“

„Vieš, prečo by som ťa opus­til? Pre­tože sa zau­jí­mam o tvoje city viac než o moje. Mi­lu­jem ťa. Ni­kdy by som ni­komu ne­do­vo­lil, aby ti ub­lí­žil. Ni­kdy som nič také k ni­komu ne­cí­til.“

„Zbož­ňu­jem vtáky, pre­tože môžu od­le­tieť, keď sa veci stanú prí­liš bláz­ni­vými.“

„Keď sa zlé veci stanú dob­rým ľu­ďom, za­čneš sa sám seba pý­tať, čo je správne a čo je ne­správne.“

„Ne­cí­tim sa byť smutný. Ne­cí­tim nič. Je to hnusný svet, v kto­rom ži­jeme a je to špi­navá ho­ro­rová show. Je v ňom toľko bo­lesti.“

„My sami si vy­tvá­rame vlast­ných dé­mo­nov.“

Komentáre