„Láska je vždy krásna, aj keď je ne­šťastná. Na­učí vás chá­pať iných.“

„Naj­dô­le­ži­tej­šie je mi­lo­vať, byť mi­lo­vaná, šťastná a vy­rov­naná sama so se­bou.“

„Pravda, žila som strašne. A zá­ro­veň úžasne. Pre­tože som mi­lo­vala. Pre­dov­šet­kým ži­vot.“

„Vďaka láske sa rodí čas, ktorý sa stáva uda­los­ťou a z kto­rého sa ne­stráca ani chvíľka.“

„Smiať sa a mi­lo­vať ne­možno na roz­kaz.“

„Celý náš ži­vot je zhlu­kom ná­hod, šťast­ných či ne­šťast­ných, proti kto­rým je ľud­ská vôľa tak­mer bez­mocná.“

„Ml­ča­nie Boha je iné než ml­ča­nie člo­veka. Jeho ml­ča­nie nie je pro­ti­kla­dom ho­vo­re­nia. U Boha ho­vo­riť a ml­čať je to isté.“

Komentáre