Pa­ra­dajky

Ze­le­nina, ktorú má doma há­dam každý, no nie každý vie aké sú pros­pešné. Ok­rem množ­stva vi­ta­mí­nov ob­sa­hujú hlavne ky­se­linu sa­ly­ci­lovú ktorá je veľmi účinná v boji proti akné. Tak si ve­čer k filmu, na­miesto misky pl­nej pop­cornu, ktorý je plný oleja (ten ti pleť teda ne­vy­čistí ;), na­krá­jaj dve-tri men­šie pa­ra­dajky. Z vlast­nej skú­se­nosti viem, že ti za­ru­čene po­môžu.

pe­xels.com

 Avo­kádo

Po­pu­lárne avo­kádo je plné vi­ta­mí­nov, vlák­niny ale hlavne ne­na­sý­te­ných mast­ných ky­se­lín. Je to práve vi­ta­mín E ktorý je pre bo­jov­ní­kov s akné najp­ros­peš­nejší. Vďaka vi­ta­mínu E sa naša po­kožka re­ge­ne­ruje, čo zna­mená že chras­tičky po vy­ráž­kach sa za­hoja omnoho rých­lej­šie. Raz do týždňa si ho roz­mi­xuj alebo po­puč vid­lič­kou. A máš ho­tovú ná­tierku, ktorú mô­žeš takto zjesť alebo ju na­trieť na chle­bík a po­so­liť. Ak sa ti tro­cha ná­tierky zvýši, na­nes si tenkú vrstvu na vy­čis­tenú tvár. Po pia­tich mi­nú­tach opláchni stu­de­nou vo­dou, tvoja pleť by mala byť na do­tyk jem­nej­šia :).

pe­xels.com

Čer­nice, ma­liny alebo ču­čo­riedky

Ok­rem toho že sú veľmi chutné, sú aj bo­ha­tým zdro­jom an­ti­oxi­dan­tov ktoré po­tre­bu­jeme, aby sme sa akné zba­vili čo naj­rých­lej­šie. Naj­lep­šie sú zo záh­radky ale po­sta­čia aj tie zo su­per­mar­ke­tov. Snaž sa ale vy­va­ro­vať tým, ktoré sú prí­liš zrelé alebo za­vá­rané. Ne­ub­lí­žia, ale ich účinky sú oveľa slab­šie.

pe­xels.com

Ryby a mor­ské plody

Áno, tiež som k nim nie­kedy cí­tila od­por, no dnes na nich ne­dám do­pus­tiť. Sú zá­klad­ným zdro­jom fos­foru, a preto sú veľmi dô­le­žité pre rast a kva­litu na­šich kostí. No nás viac zau­jíma váp­nik, ktorý je ulo­žený aj v kon­zer­vo­va­ných ry­bách, alebo vi­ta­mín A, ktorý sa na­chá­dza v treš­čej pe­čeni. Tiež ne­smiem za­bud­núť na omega-3 ne­na­sý­tené mastné ky­se­liny, ktoré pleť re­ge­ne­rujú a chrá­nia pred vzni­kom akné.

pe­xels.com

Voda, voda a ešte voda

Je úplne jedno či pi­ješ znač­kovú alebo z vo­do­vodu. Voda je z to­hoto zo­znamu naj­dô­le­ži­tej­šia. Vy­pla­vuje z tela to­xíny a teda po­máha zba­viť sa akné. Do dňa by si mala vy­piť as­poň 2 litre vody, ak nie viac. Sa­moz­rejme to ne­treba pre­há­ňať. Tak na­prí­klad mne veľmi po­mohlo brať si všade so se­bou fľašku s vo­dou. Pôj­deš sa učiť a vieš že ti to bude tr­vať dl­h­šie, vezmi si ho­ci­jakú, as­poň lit­rovú fľašku plnú vody a uvi­díš, že bez toho, aby si nad tým roz­mýš­ľala, sa z nej na­pi­ješ as­poň pár­krát :). Ak sa ti stále ne­bude da­riť, stiahni si ap­li­ká­ciu Hydro Co­ach, ktorá ťa na pi­tie vody bude upo­zor­ňo­vať. 🙂

pe­xels.com

Pra­jem ti veľa štas­tia <3

Komentáre