Raz mi nie­kto po­ve­dal, že stačí vstať a ísť. Nič viac na ces­to­va­nie ne­pot­re­bu­ješ, len sa od­hod­lať. Možno sa bo­jíš, ale až keď vy­stú­piš zo svo­jej kom­fort­nej zóny, spoz­náš svet a aj samú seba. Po­zý­vam ťa po­zrieť sa spolu so mnou na dô­vody, prečo by si mala za­čať ces­to­vať hneď te­raz.

1.    Do­bije ťa to ener­giou

pe­xels.com

Si po ce­lom týždni una­vená a po­tre­bu­ješ sa „do­biť“? Tak prečo to ne­skú­siť ad­re­na­lí­no­vej­šie? Ces­to­va­nie ťa (lo­gicky) pri­ve­die na nové miesta, kde sa do­ko­nale zre­ge­ne­ru­ješ a na­bi­ješ ener­giou do na­sle­du­jú­ceho týždňa.

2.    Spoz­náš veľa no­vých a mi­lých ľudí

Pri spon­tán­nych po­tul­kách bu­deš ča­sto­krát po­tre­bo­vať po­moc od miest­nych. Ne­vieš nájsť cestu, dobrú re­štau­rá­ciu či his­to­rickú pa­miatku? Pý­taj sa. Mys­lím, že do­máci ti po­ra­dia lep­šie ako na­vi­gá­cia v tvo­jom te­le­fóne. A bu­deš sa ču­do­vať koľko vľúd­nych a ochot­ných ľudí spoz­náš.

3.    Uve­do­míš si svoje slabé stránky

Tak ako bu­deš spoz­ná­vať no­vých ľudí, kul­túry jedlá či mestá, spoz­náš aj samú seba. Ces­to­va­nie ti po­núka vý­bornú lek­ciu pre ži­vot. Ukradli ti pe­ňa­ženku? Ne­máš kde spať? Stra­tila si sa? Zis­tíš ako re­a­gu­ješ v krí­zo­vých si­tu­áciách a na­učíš sa ich rie­šiť.

pe­xels.com

To, čo ťa ces­to­va­nie na­učí, ča­som spoz­náš sama. Len ces­tuj, ne­boj sa!  Moja rada znie: Za­čni oko­lím. Ne­mu­síš ísť ďa­leko. Choď do najb­liž­šieho kraj­ského mesta, po­tom po­ces­tuj ďa­lej. Bola si už v Ko­ši­ciach? V Tr­nave či v Tren­číne? A čo v Sa­bi­nove?

Spoz­naj Slo­ven­sko a až po­tom sa vy­ber za hra­nice.

Tak veľa šťas­tia! Vstaň a choď 🙂

Komentáre