Pla­češ? A on čo na to? Vy­pne si te­le­fón, lebo nechce po­čuť tvoj plač?

Pri­tom je to ON – čo ho spô­so­bil. ON, ON, ON. Miesto utre­tia sĺz a pev­ného ob­ja­tia rad­šej od­íde. Miesto vety: „mi­lu­jem ťa,“ po­ču­ješ: „ Ne­rev! Ne­zná­šam, keď re­veš!“

NNVCbEgCEg

pin­te­rest.com

Zá­kladná otázka znie: Stojí ti to za to? Nie je lep­šie že­nám, ktoré sú sin­gle, ale sú šťastné? A ako vô­bec zis­tíš, že pri ňom už šťastná ne­bu­deš? Otázky, ktoré máš stále v hlave keď za­spá­vaš. A za­spá­vaš vô­bec? On áno.. on je v po­hode. Pre neho je všetko v naj­lep­šom po­riadku. Sú to tvoje prob­lémy, ty si to rieš. Ak to má vô­bec zmy­sel rie­šiť. A po­tom, keď už ne­máš silu a po­lo­žíš otázku: „Chceš sa roz­ísť?“ tak on ti od­po­vie: „Ako chceš…“

yVJlnbiAh3(1)

pin­te­rest.com

Ako chceš? Si snáď v tom vzťahu sama? NIE! Ale prečo ne­bo­juje? Prečo ne­po­vie: „nech­cem o teba prísť.“ A ty to tak ča­káš! Zby­točne. Po­tom sa to v tebe zlomí, pre­tože ho ne­do­ká­žeš opus­tiť, na­priek tomu, že ťa pri sebe ne­drží. Ne­po­siela ťa preč, ale ani o teba ne­stojí. A ty sa len trá­piš. Lebo na­priek všet­kému ho mi­lu­ješ. Ako si máš po­ve­dať len tak dosť?! Kde vez­meš tú silu sa tomu všet­kému po­sta­viť?

Ka­ma­rátky ti ra­dia: „Mala by si sa ko­nečne na neho vy­kaš­lať, keď nechce pri tebe zo­stať.“ Ale milé pria­teľky, nie je to také jed­no­du­ché vy­slo­viť vetu: „JE KO­NIEC!“ a o pár se­kúnd ju ne­ľu­to­vať. Vô­bec to nie je tak easy – v mo­mente za­bud­núť na všetko to krásne, ktoré po­mi­nulo.

8NEQnQTVTB

pin­te­rest,com

Rozum ti ho­vorí tak, srdce zas inak. Tak koho po­slúch­nuť? Člo­vek, ktorý pri tebe nechce zo­stať je v tvo­jom ži­vote zby­točný. Po­šli ho do čerta! Vezmi po­sledné zvyšky hr­dosti, ktoré ne­odp­lá­vali s tvo­jimi sl­zami a za­ký­vaj mu. Ne­stojí on o teba, prečo ty o neho? Ne­váži si ťa ten na­nič­hod­ník, pre­tože si ne­váži tvoj čas! Preč s ním. PREČ!

A ty, čo ti je tak všetko jedno, si za­pa­mä­taj jednu vec. As­poň do bu­dúcna: „Ni­kdy ne­rozp­lač svoje dievča, pre­tože Boh po­číta jej slzy…“

Komentáre