Drž sa ďa­lej od muža, ktorý ti sľu­buje, že tu pre teba bude, keď ti bude naj­hor­šie, že ťa po­drží a po­môže ti, a keď ho za­vo­láš, kašle na teba. Ne­ve­nuj svoj čas a lásku tomu, ktorý ti ho­vorí, že chce iba teba, že si pre neho je­diná a pri­tom sa otočí za kaž­dou fe­nou. Ne­strá­caj čas s tým, kto­rého sľuby ne­boli ni­kdy do­dr­žané, pre­tože lásku a vzťah bu­dujú činy, nie slová.

Ne­daj sa tomu, ktorý ťa chce, aby si zvy­šo­val skóre v po­steli, ale tomu, ktorý od­halí všetky tvoje ne­dos­tatky a bude sa ne­us­tále na teba dí­vať so všet­kou tou lás­kou a úc­tou.

Ne­buď s tým, ktorý ti ho­vorí, že si to, čo celý čas hľa­dal, že si tá, ktorú na­dov­šetko chce a stojí o ňu, keď po pr­vej vý­mene ná­zo­rov, uteká za inou. Ne­buď s tým, kto­rého viac zau­jíma to ako vy­ze­ráš, ako to, kým si.

Ne­zú­faj, tých správ­nych, dob­rých, ver­ných a mi­lu­jú­cich mu­žov je tam vonku veľa.

Ne­treba ísť s pr­vým, ktorý do­káže ho­vo­riť všetky tie pekné veci, pre­tože vždy to budú iba slová, ktoré vy­pus­til z úst preto, aby do­stal od teba to je­diné, čo chce. Tvoje telo. Ne­ver slad­kým re­čiam, ktoré ti ho­vorí, aby ti po­mo­tal hlavu a pri­nú­til ťa ve­riť, že si iná a vý­ni­močná, a iba s te­bou to myslí vážne. On všetky tieto slová už po­ve­dal aj iným, všet­kým tým, ktoré boli pred te­bou a je iba otáz­kou času, kedy to skúsi opäť pri inej.

Ver sama sebe a mi­luj sa na­toľko, že ne­bu­deš mať po­trebu ísť s ta­kýmto mu­žom. Všetko sa to po­čúva dobre a uve­ri­teľne. Ale po­zorne si vší­maj, ako sa správa v prí­tom­nosti iných žien, ako sa správa pred ka­ma­rátmi, ako sa o tebe vy­jad­ruje a hlavne, ako sa správa, keď tam nie si ty.

Ne­ver všet­kému, čo po­ču­ješ, hlavne nie od ne­správ­neho muža. Ten správny ťa ne­bude pre­ho­vá­rať, aby si mu ve­rila, že je iný, pre­tože on ním bude. A môže so se­bou niesť aj celú svoju mla­dosť a ži­vot slo­bod­ného muža, ktorý sa ne­viaže a iba si užíva. Ale v mo­mente, keď stretne tú pravú, osu­dovú lásku, sa ra­zom zmení. Zmení sa bez toho, aby to od neho nie­kto žia­dal.

View this post on Ins­ta­gram

@glo­bal­ma­nin­flu­ence

A post sha­red by Glo­bal Man In­flu­ence (@glo­bal­ma­nin­flu­ence) on

Ne­bude ťa pre­ho­vá­rať a ani ti na­ho­vá­rať všetky tie dobré vlast­nosti, ktoré má. On ti ich ukáže. Ukáže ti všetky svoje jazvy a pre­svedčí ťa o tom, že do­te­raz ča­kal na niečo pravé a sku­točné, na to, čo prišlo s te­bou. Bude to vra­vieť iba tebe. Nie všet­kým tým že­nám okolo, nie tým sleč­nám, ktoré po­zná iba zo so­ciál­nych sietí.

Muž, ktorý ťa sku­točne chce, sa najprv dot­kne tvojho srdca, ne­skôr tvo­jej na­hej duše a až po­tom tvojho na­hého tela.

Ak to zo­bral za opačný ko­niec, ver že si iba ďal­šia zná­mosť, ktorá skončí tam, kde za­čala. V po­steli. A tvoje meno sa u neho ob­javí iba vtedy, keď sa bude chcieť po­chvá­liť svo­jim ka­ma­rá­tom, že zís­kal ďal­šiu ženu do po­stele.

Komentáre