Sho­ozers je značka, ktorú ur­čite za­re­gis­tro­vala už asi každá správna ná­kupná ma­niačka. Je iná, ori­gi­nálna a my ju jed­no­du­cho zbož­ňu­jeme. Roz­hodli sme sa preto pri­chys­tať pre vás rýchlu sú­ťaž o te­nisky, ktorá sa ofi­ciálne končí práve te­raz.

Vý­her­ky­ňami te­ni­siek od Sho­ozers sú: 

Gra­tu­lu­jeme!!!

Bu­deme vás kon­tak­to­vať do in­boxu.

Ďa­ku­jeme kaž­dej/kaž­dému jed­nému, ktorý sa do sú­ťaže za­po­jil. Už te­raz pri­pra­vu­jeme ďal­šie sú­ťaže o su­per ceny, tak buďte v strehu. 🙂

Komentáre