Sú­ťaž o 100-eurovú po­u­kážku vy­hrá­vajú: 

Pro­ces­sed with VSCO with e7 pre­set

GRA­TU­LU­JEME BABY!!

na­píšte nám, pro­sím, svoje ad­resy do správy 🙂

Komentáre