Mám nový ri­tuál – ne­deľa ve­čer u mňa už nie­koľko týž­dňov patrí joge. Ni­kdy pred­tým som jej ne­jak ne­hol­do­vala, keď som vi­dela vi­deá na in­ter­nete, tak sa mi to zdalo prí­liš málo dy­na­mické cvi­če­nie. Ale ako sa ho­vorí, skú­siť treba všetko, a tak ma na­padlo skú­siť to na vlast­nej koži.

Prvá lek­cia iba po­tvr­dila môj do­te­rajší ná­zor. Na­ťa­ho­va­nie, hl­boké dý­cha­nie v tu­rec­kom sede a zrých­lené me­di­tačné cvi­če­nie na zá­ver ozaj ne­bolo nič pre mňa. No po is­tom čase som sa roz­hodla dať joge znova šancu, veď čo člo­veku ide hneď na pr­vý­krát?

pin­te­rest.com

A veru, ten druhý raz to už malo inú prí­chuť. Chladný jarný ve­čer, za­pá­lené sviečky, ti­chá re­la­xačná hudba, no jed­no­du­cho at­mo­sféra aku­rát na uvoľ­ne­nie tela aj mysle. Každú lek­ciu za­čí­name dy­cho­vým jo­gín­skym cvi­če­ním (hl­boký ná­dych aj vý­dych no­som do brá­nice). Najprv som na­ozaj veľmi ne­chá­pala vý­znam tohto cviku. Se­dieť s pre­krí­že­nými no­hami, za­tvo­re­nými očami a dý­chať “ o dušu“, no po­stupne ma tento cvik do­stáva do stavu po­koja. Aj keď to nie je také jed­no­du­ché, ako to vy­zerá a na­ozaj si to vy­ža­duje cvik.

Joga je to­tiž o tom, o cel­ko­vom spo­ma­lení. O tom, byť tu a te­raz a ma­xi­málne sa sú­stre­diť na každý je­den cvik. Nád­herne je tu vi­dieť pre­po­je­nie tela, mysle a du­cha.

Nie je to jed­no­du­ché cvi­če­nie, ako by si nie­kto mo­hol mys­lieť (aj ja som si to do­ne­dávna mys­lela:-). Nie­ktoré cviky si vy­ža­dujú po­riadnu ohyb­nosť, silné svals­tvo a vý­drž. Všetko toto však pra­vi­delné cvi­če­nie môže po­môcť vy­bu­do­vať. Treba pri­po­me­núť, že vždy sa cvičí iba do bodu bo­lesti, nejde sa ďa­lej, cvi­číš po­kiaľ vlá­dzeš, nie viac. Re­la­xačná hudba je tu veľmi ná­po­mocná a robí svoje.

800x400-melissa-molinaro-bride-butt-workout

eli­te­daily.com

Pri joge za­pá­jaš všetky svaly, aj tie hl­boké, rov­no­merne. Svals­tvo po­sil­ňu­ješ, stre­ču­ješ a zá­ro­veň re­ge­ne­ru­ješ. Väč­šina in­štruk­to­rov jogy má po­sta­vičku ako lusk, sú štíhli, no silní, majú vý­drž a aj vo vyš­šom veku sú ohybní. A to všetko práve vďaka joge.

Všimla som si, že toto je­di­nečné cvi­če­nie mi robí strašne fajn na chr­bát. Do­slova ho po­na­ťa­huje a po­vy­stiera. A to cvi­čím iba raz do týždňa.

Som rada, že som sa ne­ne­chala od­ra­diť pr­vou lek­ciou, ktorá sa mi za­dala nudná a dala som joge šancu. Veď bu­duje telo, my­seľ aj du­cha:-).

 

Komentáre