Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Púš­ťam spr­chu a ne­chá­vam na telo do­pa­dať ho­rúce kvapky vody. Do­pa­dajú priamo na moju tvár a ste­kajú po krku, pr­siach až hluč­ným zvu­kom pa­dajú na zem. V hlave sa mi odo­hráva naše váš­nivé pri­ví­ta­nie priamo v chodbe, ktoré mu­seli po­čuť aj su­se­dia z ved­ľaj­šieho domu. Na­priek hluč­nému prúdu vody za­ču­jem tóny tvojho piana.

Hráš hla­sito a tvoja hudba vy­jad­ruje naše di­voké spo­je­nie. Vy­pí­nam spr­chu a chvíľu v nej ešte sto­jím a po­čú­vam tie nád­herné tóny. Vez­mem tvoju osušku a na tele ucí­tim jej heb­kosť. Dala by sa pri­rov­nať k tvo­jím boz­kom. Krad­nem ti z práčky ko­šeľu, z kto­rej cí­tiť tvoju vôňu. Pre­ho­dím ju cez seba a za­pnem na je­den gom­bík. Len tak tak za­krýva správne miesta.

Schá­dzam za te­bou po scho­disku. Si zau­jatý hrou na krás­nom čier­nom piane, ktoré do­ko­nale za­padá do mo­der­ného štýlu tvo­jej obý­vačky. Se­díš bez trička a tvoje telo je mo­jou sla­bos­ťou. Osta­nem stáť na tre­ťom schode a sle­du­jem ako to pre­ží­vaš. Každý je­den tón. Všim­neš si ma a pre­sta­neš hrať. Se­díš a vy­chut­ná­vaš si po­hľad na moje po­lo­nahé telo.

View this post on Ins­ta­gram

I do­n't do ro­mance. #Fif­tyS­ha­des

A post sha­red by Fifty Sha­des Freed (@fif­tys­ha­des­mo­vie) on

„Pro­sím hraj mi. Ro­zo­zvuč tóny mo­jej roz­koše a ne­chaj ich znieť túto noc,“ ti­chým hla­som ťa pro­sím. Usmie­vaš sa, ale neh­ráš. Po­sta­víš sa a prí­deš si po mňa. Tvoje jemné pery pri­tla­číš k mo­jim, no ten­to­krát inak. Nežne a po­maly. Žia­den ja­zyk len do­tyk na­šich pier. Ruky mám po­lo­žené na tvo­jich ple­ciach a dla­ňou ti pre­chá­dzam do tvo­jich čier­nych hus­tých vla­sov. Chy­tíš ma za boky, na­dvih­neš a ja ťa obop­nem no­hami.

Ne­sieš si ma a pri tom mi po­ze­ráš do očí. Tvoj po­hľad je tak čistý, že sa ho ne­viem na­ba­žiť. Po­lo­žíš ma na kla­vír a na­šimi po­hybmi za­znejú šia­lené tóny, ako keby sám ná­stroj pro­tes­to­val. Po­us­me­ješ sa a chy­tíš mi nohu. Za­čneš mi ju za­lie­vať boz­kami od členku a po­stu­pu­ješ vyš­šie na stehno. Po­tom mi ju vy­lo­žíš na plece a to isté spra­víš s dru­hou. Tvoje bozky ešte dlho cí­tim. Po­su­nieš si ma bliž­šie a znovu boz­kami pre­chá­dzaš po stehne až je­den z nich ucí­tim na kli­to­rise.

S tým boz­kom pri­chá­dza aj ďalší tón. Ten­to­krát hráš po­malú pie­seň a tvoj ja­zyk si po­maly vy­chut­náva moje vzru­še­nie. Hráš mi presne tak, ako som tú­žila. Tvoje prsty sú v do­ko­na­lom spo­jení s tvo­jím ja­zy­kom. Ru­kami opretá za se­bou, za­klá­ňam hlavu a uží­vam si ten po­cit do­ko­na­lého uvoľ­ne­nia. Iba ty vieš ako hrať na dva ná­stroje na­raz. Táto pie­seň bude pre mňa ne­za­bud­nu­teľ­nou.

Zrých­ľuje sa mi dych, zrých­ľuje pie­seň, zrých­ľuje sa aj tvoj ja­zyk. Hla­vou me­dzi mo­jimi steh­nami dvih­neš zrak a sle­du­ješ ako sa mi v rytme dy­chu dví­hajú pr­sia. Tvoja ko­šeľa stále ne­od­ha­lila všetko a teba to ešte viac vzru­šuje. Vr­cholí pie­seň a ja s ňou. Po­tom, ako do­znie­vajú po­sledné tóny, do­znieva aj môj or­gaz­mus. Hla­díš ma po nohe a máš po­kojnú tvár.

View this post on Ins­ta­gram

"Sleep now, gor­ge­ous girl." #Fif­tyS­ha­des

A post sha­red by Fifty Sha­des Freed (@fif­tys­ha­des­mo­vie) on

Zo­be­rieš ma do ná­ruče a ne­sieš si ma scho­dis­kom až do tvo­jej po­stele. Tvoja než­nosť sa stále pre­hl­buje. Od­hŕňaš mi ko­šeľu a za­sy­pá­vaš boz­kami moje pr­sia. Si na­dom­nou a tú­žiš si ma zo­brať. Hráš sa s mo­jim te­lom a moje ruky pre­chá­dzajú tvo­jimi vlasmi a sval­na­tým chrb­tom. V spo­loč­nom spo­jení sa od­dá­vame vzá­jom­nej roz­koši. Tvoje dô­razné po­hyby sú pre mňa vy­kú­pe­ním. Nech­tami ti za­ry­jem do chrbta a znovu mnou pre­chá­dza po­cit, ktorý si s te­bou uží­vam oveľa in­ten­zív­nej­šie. Ten­to­krát vy­vr­cho­líme na­vzá­jom a spo­kojne ostá­vame le­žať v po­steli.

Z tvo­jej tváre čí­tam, že chceš, aby som tu os­tala. Ľah­nem si na tvoje ra­meno a ty nás pri­kry­ješ. Po­maly za­spá­vaš a v mo­jej hlave je plno otá­zok. Po­ti­chu sa vy­trá­cam z tvo­jej po­stele. Oto­čím sa a po­ze­rám na tvoju spo­kojnú tvár. Po­ti­chu schá­dzam dolu a po pod­lahe zbie­ram svoje ob­le­če­nie, ktoré si tak váš­nivo stŕ­hal. Vy­j­dem von a sme­ru­jem k autu. Stále ťa mám v hlave. Po líci mi steká jedna zú­falá slza. Oto­čím sa, aby som si za­pa­mä­tala toto vý­ni­močné miesto. V okne vi­dím tvoj tieň a iba po­ze­ráš, ako ti znovu ute­kám.

Komentáre