Doba v kto­rej ži­jeme mi pri­po­mína jedno veľké di­va­delné pred­sta­ve­nie. Ľu­dia sa ne­us­tále na niečo hrajú, niečo pred­stie­rajú a ty vlastne ne­vieš či do­tyčnú osobu na­ozaj po­znáš. A práve preto nechci….

…. ísť von s nie­kým, kto ti po­vie poďme na kávu a ty ne­vieš čo si máš pod tým pred­sta­viť.
Vy­ber ísť s nie­koho kto ti ot­vo­rene po­vie, že ťa chce zo­brať na ro­man­tickú ve­čeru, kde bude chcieť spoz­nať každý kú­sok tvo­jej duše.

Nechci nie­koho, kto pred­stiera, že ho zau­jí­maš len preto, aby si zís­kal tro­šičku tvo­jej dô­very a do­stal ťa do po­stele.
Vy­ber si nie­koho, kto nemá prob­lém pri­znať, že ťa ma plnú hlavu a ne­vie na teba pre­stať mys­lieť.

Nechci  nie­koho, kto váha či ti po rande za­volá, pre­tože spo­loč­nosť sa roz­hodla, že vo­lať žene po pr­vom rande je vtie­ravé.
Vy­ber si nie­koho, kto ti bude pí­sať vo dne v noci, ke­dy­koľ­vek si na teba spo­me­nie, pre­tože sa mu ne­páči myš­lienka, že by ne­ve­del ako sa máš, ako sa cí­tiš a či vô­bec ži­ješ.

Nechci nie­koho, kto pred­stiera, že všetko je me­dzi vami v po­riadku, aj keď je na teba na­hne­vaný.
Vy­ber si nie­koho kto na teba bude kri­čať do kým ne­vy­rie­šite všetko čo ho trápi.

Nechci nie­koho, kto ťa od seba odo­že­nie, pre­tože sa bojí váž­neho vzťahu.
Vy­ber nie­koho, kto bude ot­vo­rený svojmu stra­chu  zo vzťahu, bude ochotný s te­bou ko­mu­ni­ko­vať a bude si vá­žiť, že má mož­nosť vy­tvo­riť si s te­bou bu­dúc­nosť.

ddc26d131041957dafaa5cd26ec109bcfoto: pin­te­rest

Nechci nie­koho, kto s te­bou bude mať sex a pri­tom sa bude po­ze­rať iba na tvoje pr­sia.
Vy­ber si nie­koho, kto sa ti bude po­ze­rať aj do očí a ne­sp­ly­nie s te­bou iba fy­zicky.

Nechci nie­koho, kto pred­stiera, že je nie­kto do­ko­nalý.
Vy­ber si nie­koho, kto ti do­volí, aby si vi­dela jeho chyby a do­volí ti ľú­biť ho ta­kého, aký na­ozaj je.

Nechci nie­koho, kto sa iba z po­vin­nosti zau­jíma o to, aký si mala deň.
Vy­ber si nie­koho, koho baví po­čú­vať tvoje tá­ra­nie a ne­zá­leží mu na tom či má zmy­sel, alebo nemá.

Nechci nie­koho, kto bude ti bude ho­vo­riť jedno klišé za dru­hým.
Vy­ber si nie­koho, kto bude ho­vo­riť od srdca, aj keď to ne­bude znieť ako z ro­man­tic­kého filmu.

 

foto : pin­te­rest

Komentáre