Či už si to chceš pri­znať alebo nie, vzťah sa ča­som mení a to, čo by si na za­čiatku ani ná­ho­dou ne­uro­bila po pár ro­koch be­rieš ako au­to­ma­tickú vec.  Nie­ktorí berú man­žels­tvo len ako pa­pier, iným to zmení celý ži­vot. Je však jasné, že tvoje sprá­va­nie k par­tne­rovi sa  ča­som mení. Ale mu­síš uznať, že v nie­kto­rých prí­pa­doch je to po­zi­tívna zmena, nie?

234 5

6

7

8

Zdroj: www.bright­side.me

Komentáre