Spo­ločné bý­va­nie s par­tne­rom je vo vzťahu veľký krok. Aj keď to znie ro­man­ticky a môže to byť zá­bava, sú tu aj veci, z kto­rých od ra­dosti ská­kať ne­bu­deš.

Na­prí­klad sa do­zvieš veľa vecí, o kto­rých si ne­ve­dela. Vzťahy sa po spo­loč­nom bý­vaní oveľa viac utu­žujú a me­nia. Ak nie si pri­pra­vená na ta­kúto zmenu, môže to byť pre teba malý šok. Aby si sa tomu vy­hla, pre­čí­taj si nie až tak po­zi­tívne zmeny, ktoré môžu na­stať. Av­šak va­šej láske by tieto fakty pre­ká­žať ne­mali.

Roz­to­milé veci ťa za­čnú iri­to­vať. Keď spolu ran­díte, všetky jeho zvyky a vlast­nosti sa ti môžu zdať milé. Av­šak, keď ich bu­deš mať pred očami každý deň, za­čnú ťa do­slova dráž­diť. A ver, že sa mu ich bu­deš sna­žiť od­ho­vo­riť.

Vždy sa ťa bude sna­žiť vy­stra­šiť a bude mu to smiešne. Čo je to za vzťah bez žar­tov? Taký snáď ani ne­exis­tuje, veď zá­bava musí byť. Ale keď si bu­deš chcieť vy­chut­nať kú­peľ a on sa ťa zo žartu po­kúsi za­kaž­dým vy­stra­šiť, bu­deš len krú­tiť očami. Treba si jed­no­du­cho na­sta­viť hra­nice.

View this post on Ins­ta­gram

😘 @gr­lwith­bangs

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Tvoje spiace ná­vyky sa zme­nia. Kto bude spať na kto­rej strane? Tak, ako za­čnete spá­vať na za­čiatku, to môže ostať aj ďal­ších 30 ro­kov. A čo ri­tu­ály pred spán­kom? Ty si chceš ešte v po­steli pri lampe pre­čí­tať knihu, no on po­tre­buje skoro vstá­vať a svetlo mu vadí. Aj v tejto zdan­livo ne­dô­le­ži­tej veci bu­dete ro­biť kom­pro­misy.

Po­nož­ková in­vá­zia. Dvoj­ná­sobne viac po­no­žiek v byte? Budú všade tam, kde si ich vy­zuje. A až ich bu­deš vy­ťa­ho­vať z práčky, bude ich málo. Ne­os­táva ti nič iné, ako si na tento po­nož­kový fe­no­mén kaž­dej do­mác­nosti zvyk­núť.

Zmeš­káš ob­ľú­bené prog­ramy. Ak nie ste do­ko­nale zo­hraný pár, sú­boj o ovlá­dač môže za­čať. Podľa Va­nity Fair sa až 36 % pá­rov po­háda pred te­le­ví­zo­rom kvôli prog­ramu. Ale možno zis­tíš, že sa ti pá­čia aj také, ktoré si do­te­raz ne­vi­dela.

Všade budú ta­jomné veci. Skrutky, pa­pie­riky, ale aj divné veci, ktoré si ni­kdy ne­vi­dela. Pri­prav sa na to, že bu­deš stále niečo na­chá­dzať – na gauči, pod po­ste­ľou alebo priamo len tak spad­nuté na zemi. A ani on ti ne­vys­vetlí, ako sa to tam do­stalo.

View this post on Ins­ta­gram

This!! @ga­by­qu­in­tero17

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Jedlo ako hlavná téma. Otázka „Čo bu­deme jesť?“ padne každý deň hneď nie­koľ­ko­krát. Na­kú­piť niečo na ra­ňajky, pri­pra­viť ve­čeru, snack k ve­čer­nému filmu. V chlad­ničke bu­deš mať po­tra­viny, ktoré možno ne­zná­šaš a tvoje ob­ľú­bené jo­gurty budú tajne miz­núť.

Zis­tíš fakty, o kto­rých si ne­tu­šila. Vieš, že doma hral ne­jakú hru, pre­tože ti to ve­čer spo­me­nul, no až keď bu­dete spolu bý­vať uve­do­míš si, koľko ho­dín to re­álne trvá. Možno ťa prek­vapí, aké kom­bi­ná­cie je­dál si dáva na ra­ňajky. Skrátka, no­vých fak­tov bude ha­ba­dej.

Zmení sa ti denný roz­vrh. Pri­ro­dzene, nie ste dvoj­čatá a deň máte roz­vr­hnutý úplne inak. Možno ve­če­ria oveľa ne­skôr ako ty, alebo chce ísť s te­bou cvi­čiť v čase, keď sa učíš. Nie je ľahké ro­biť v den­nom roz­vrhu kom­pro­misy, ale dá sa to.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre