Si vonku s ka­ma­rát­kami a vždy, keď sa kon­ver­zá­cia ve­nuje tebe, akosi stratí na ener­gii. Inak sa ťa ni­kto ne­opýta, ako sa máš a keď sa ťa aj spý­tajú, nezdá sa, že by ich od­po­veď zau­jí­mala. A týchto ľudí ty na­zý­vaš „pria­te­lia“. Sú to ľu­dia, kto­rým si dô­ve­ro­vala a pre­zra­dila si im svoje ta­jom­stvá. No ako keby si ich ho­vo­rila do steny.

Po­tom prí­deš do­mov.

Tam, kde bol každý tvoj úspech pre­hlia­daný a každý ne­ús­pech po­vy­šo­vaný. Tam, kde po­vieš „ahoj“ a od­po­ve­ďou ti je ti­cho. Sna­žíš sa cho­diť po špič­kách, len aby si sa ni­koho ne­dot­kla. A toto sú ľu­dia, kto­rým ho­vo­ríš ro­dina.

Stocksy_txp3511c4a5qMg000_Small_585426

Tak hľa­dáš úte­chu inde. Pri­tú­liš sa k jeho hrudi a po­vieš mu „ľú­bim ťa“. On ti od­po­vie to isté, no ni­kdy sa ti pri­tom ne­poz­rie do očí. Ne­poz­rie sa ti do očí tak, ako sa po­zerá do očí diev­ča­tám, ktoré idú oproti vám. A keby len do očí. Toto je člo­vek, kto­rého ozna­ču­ješ ako svoju „lásku“.

Toto sú mo­menty, keď sa cí­tiš ako úplne ne­pot­rebná. Keď si mys­líš, že nie si dosť dobrá. Že nie si dosť sexy. Že nie si dosť vtipná.

A nie si. Si oveľa viac ako to.

Tvoje vtipy ni­kdy ne­budú dosť dobré. Tvoje správy ni­kdy ne­budú dosť zau­jí­mavé. Tvoje dar­čeky ne­budú tie správne, tvoje dlane ne­budú dosť nežné, mi­lo­va­nie s te­bou ni­kdy ne­bude dosť pod­netné. Tvoja ab­sen­cia bude vždy ne­po­všim­nutá. Tvoje slová ni­kdy nič ne­zme­nia, pre­tože si ni­kto, si nič, ne­zá­leží na tebe. Ni­kdy si ne­po­cho­píš, že si za­slú­žiš byť mi­lo­vaná. Pre­tože nie si. A to všetko len preto, že si ob­klo­pená ne­správ­nymi ľuďmi.

elitedaily_lumina_breakup-800x400

Tvoja hod­nota sa ne­me­ria lás­kou ľudí, ktorí ťa ľú­biť od­mie­tajú. A tvoja hod­nota nie je me­raná tým, koľko ta­kýchto ľudí v ži­vote máš.

Nie si de­fi­no­vaná po­čtom ľudí, ktorí ťa majú radi.

Nie si mož­nosť, nie si len vý­plň. Si dosť dobrá. Vždy si bola viac ako dosť dobrá. No tí ne­správni ľu­dia to ni­kdy ne­po­cho­pia.

pho­tos: eli­te­daily.com

Komentáre