Každý má v ži­vote ob­do­bie, po­čas kto­rého si myslí, že všetky jeho činy  alebo si­tu­ácie, do kto­rých sa do­stane sú úplne zby­točné a keby sa ne­stali, nič by sa ne­zme­nilo. No toto je veľký omyl, pre­tože všetko má v ži­vote zmy­sel a všetko sa deje z ne­ja­kého dô­vodu. Či sa už skončí alebo za­čne vzťah, ka­ma­rát­stvo či do­konca ži­vot.

Veľa z vás sa tu ur­čite nájde, pre­tože som pre­sved­čená, že sa to ne­deje len vo fil­moch. Tie často bý­vajú do­ko­nalé, so šťast­ným kon­com, krás­nym a do­jí­ma­vým prí­be­hom a cel­kom jed­no­du­chým roz­uz­le­ním.

unsplash.com
Po­znám jednu veľmi dobrú radu. Vždy sa riaď citmi. Mo­zog je možno múd­rejší, ako srdce.. ale mo­zog ti radí, čo je pre teba vý­hod­nej­šie. Srdce ti radí len to, čo na­ozaj chceš. Ne­treba to srdce pod­ce­ňo­vať, vďaka nemu predsa ži­ješ, tak aj ži podľa neho. Ob­čas ti srdce vraví, koho mi­lu­ješ a koho máš mi­lo­vať alebo koho si mi­lo­vala. Srdce vie, kto je ten pravý par­tner pre teba, ale po­zor! Aj srdce sa do­káže zmý­liť a vie sa do­konca mý­liť aj nie­koľ­ko­krát za se­bou. Po­tom si však všimne niečo oveľa sil­nej­šie čo do­te­raz ne­vi­delo, a ide za tým. A tomu ty  ne­roz­ká­žeš a do­konca tomu možno ani ne­po­cho­píš. Mô­žeš len ísť za tým alebo to skrý­vať. A ver či nie, skrý­vať lásku pred ka­ma­rá­tom by bolo pre teba veľmi ťažké.

Všetko sa to­tiž deje z ne­ja­kého dô­vodu a tých de­väť­de­siat per­cent ľudí, ktorí sa šťastne za­ľú­bia, tak k sebe zjavne na­ozaj pat­ria. Hor­šie sú na tom tí, ktorí sa ne­šťastne a jed­no­stranne za­ľú­bia. Ak si to práve ty, ne­zú­faj. Nie­kde tam vonku na teba čaká ten pravý. Za­hoď za hlavu lásku, ktorá lás­kou ani nie je a sú­streď sa na to, čo príde, pre­tože čo má byť sa stane.

Tak si ot­vor srdce alebo za­tni päste.

Komentáre