Do­sta­neš to. Vieš, po­koj, lásku, šťas­tie … Všetko po čom tú­žiš príde k tebe. No buď tr­pez­livá, ne­bude to hneď. 

Ne­bude to ani zaj­tra, možno ani nie o týž­deň a nie­ktorí si do­konca na svoje sny po­čkajú roky, ale príde to. A ty bu­deš pri tom. Všetko sa deje kvôli nie­čomu, nič nie je ná­hoda … alebo po­čkaj, lep­šie je to, že na ná­hody ne­ve­rím. Ve­rím tomu, že bu­dem raz na­ozaj šťastná. Že to, ak sa mi deje niečo zlé v ži­vote je preto, aby som si viac vá­žila po­tom tie dobré veci, tie dobré dni a ra­dosť. Ne­môže byť na­ozaj vždy všetko na 100%, ob­čas je dobre spo­ma­liť a byť len tr­pez­livý. 

Dať čas láske, dať čas aj práci, dať čas všet­kému a všet­kým. 

Láska príde. Na­ozaj, je­diné čo vždy zo­stane je láska. Mô­žeš si byť istá, že raz náj­deš nie­koho, kto ťa bude mi­lo­vať. Náj­deš nie­koho, kto ťa bude mi­lo­vať úp­rimne a z ce­lého srdca.

A bu­deš spo­kojná aj vo svo­jej práci. Pon­delky pre teba ne­budú kríž a nočné mory. Vra­vím ti to te­raz, ak nie si v sú­čas­nej práci šťastná, odíď. Je to len na tebe, buď bu­deš ne­šťastná a ro­biť nie­kde pod lam­pami ne­óniek 8 ho­dín ne­pretr­žite za mi­ni­málnu mzdu… alebo bu­deš ro­biť to, čo ťa sku­točne baví, čo bu­deš ro­biť s ra­dos­ťou a do­konca sa te­šiť do svo­jej práce. Daj vý­po­veď, buď tr­pez­livá a ono to príde v správny čas.

pe­xels.com

Ľu­dia, ktorí ťa opus­tili, ne­boli tí správny ľu­dia. Už to asi vieš. Zlo­mili ťa, zra­zili na ko­lená alebo ti kla­mali a pod­viedli ťa. Ne­boj sa, čest­ných a lás­ka­vých ľudí je ešte na svete dosť a ja ve­rím, že raz ta­kého stret­neš. A ak ta­kého máš, som te­raz šťastná aj za teba. Vy­tvo­ríte si ne­sku­točné zá­žitky, pevné pria­teľ­stvo a bude me­dzi vami úp­rim­nosť.

Všetko príde v správny čas. Len to ne­bude te­raz. V ži­vote ťa čaká ešte ne­spo­četne veľa omy­lov, chýb a mu­síš naz­bie­rať veľa skú­se­nostní. Nie vždy všetko pôjde ľahko, nie­kedy to bude chcieť moc se­ba­zap­re­nia, bude to zna­me­nať vy­jsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny a bo­jo­vať za svoje šťas­tie. 

Ale buď tr­pez­livá, modli sa a bu­deš šťastná. Náj­deš po­koj a lásku. 

Ver mi, oplatí sa ča­kať. 

Komentáre