Dnes za­bo­duje len to, čo je es­te­tické.  Hoci sa s tým úplne ne­sto­tož­ňu­jem, tento kult pek­ného, sval­na­tého tela sa de­rie do pop­re­dia stále viac. A čo je pekné, to treba predsa uka­zo­vať. Rov­nako, ako nám to uká­zal sporo odetý Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger v roku 1969, pre­má­va­júci sa po uli­ciach Mní­chova, v snahe na­ver­bo­vať ľudí cvi­čiť.

foto: pin­te­rest.com

Možno aj vďaka nemu dnes po­sil­ňovne pras­kajú vo šví­koch, rov­nako ako aj Fa­ce­bo­okove a Insta pro­fily, všet­kých sva­lovch­ti­vých je­din­cov. Tam bi­cepsy, či za­dok,  hen­tam bru­cho ako pe­káč bu­chiet v mno­hých prí­pa­doch pod­čiark­nuté krásne vy­pcha­tými vna­dami. Nie­kedy sa až di­vím, ako sa tie diev­čatá do­kážu tak na­tiah­nuť a na­to­čiť. Ale chá­pem, tvrdá práca vy­ža­duje ešte tvr­d­šiu fotku.

Svet fit­nes­siek ne­mo­hol unik­núť snáď ni­komu. Aj keď nie si fa­nú­šička či fol­lo­werka tej či onej, s ur­či­tos­ťou viem, že máš as­poň jed­ného ka­ma­ráta, ktorý laj­kuje všetky tieto vyš­šie uve­dené fotky.

Tie baby sú vy­ma­kané na 100%. A ur­čite by si aj ty chcela byť as­poň trošku ako ony. Veď kto by nech­cel mať také bru­cho? Ale zá­chvat žiaľu ti ho ne­pri­ne­sie. A ani ta­peta tvojho vy­sní­va­ného tela na mo­bile….fo­to­mon­táž ťa možno na 2 se­kundy upo­kojí (už som skú­šala).

Žiaľ, prav­de­po­dobne ni­kdy ne­bu­deš vy­ze­rať ako ony.

Teda, po­kiaľ sa cvi­če­niu ne­bu­deš ve­no­vať na 110%. V nor­mál­nom, kon­zum­nom svete, v kto­rom ži­jem ja a snáď aj ty, cho­díme do práce či do školy. Máme mamu či babku, ktoré pečú a va­ria, ako keby vojna šla. Máme ka­ma­rá­tov, s kto­rými trá­vime piatky, či pon­delky, stredy, štvr­tky…a na­lejme si čis­tého vína, nie­kedy to pre­že­nieme.

Ni­koho ne­ver­bu­jem, aby miesto pia­toč­nej po­silky šiel rad­šej do baru. Av­šak ne­treba lip­núť na fot­kách týchto vy­ma­ka­ných báb, v krás­nom ob­lečku, ktoré berú pe­niaze za to, ako vy­ze­rajú. A preto baby, cvičme ako nor­málne baby.

  • Po­kiaľ ne­pou­ží­vame te­le­fón zmys­lu­plne a teda na pre­hrá­va­nie hudby, od­ložme ho. Ne­foťme sa po kaž­dej sé­rií
  • Cvičme tak, aby sme sa spo­tili. Sme tam predsa na to, aby sme ma­kali
  • Keď cvi­číme tak cvičme, ne­vy­ke­cá­vajme sa s ka­moš­kou
  • Ne­choďme do po­silky na­ma­ľo­vané a vy­če­sané. Po­viem vám ta­jom­stvo, ľu­dia sa na Vás dí­vajú, ale nie preto, že vy­ze­ráte dobre…
  • Všetky chceme byť sexy, ale ba­liť chlapa pri tom, ako ro­bíš mŕtvy ťah s krásne vy­pu­če­ným za­dkom nie je naj­lep­šia voľba
  • Buďme diev­čatá a ne­na­dá­vajme pri kaž­dej kr­vo­potne do­kon­če­nej sé­rií.
  • Ne­pre­chá­dzajme sa po fitku, akoby nám celé pat­rilo. Ak máme kru­hový tré­ning, snažme sa za­be­rať čo naj­me­nej pľacu
  • Ne­za­pá­jajme sa do roz­ho­voru iných s tým, že my presne vieme, koľko gra­mov biel­ko­vín, sa­cha­ri­dov a tu­kov by mala tá, ktorá zjesť
  • Je úplne v po­hode, že ne­dá­vame ho­ri­bilné sumy za do­pl­nky vý­živy
  • Po­u­ží­vajme vy­hra­denú kar­dio zónu na kar­dio. Ne­skáčme pred zrkad­lom s jed­no­ruč­kami len preto, aby si nás všimli

A baby, vez­mime si niečo aj z his­tó­rie od sta­ro­ve­kých Gré­kov. Ka­lo­ka­ga­tia=ha­ro­mó­nia tela a duše. Fit­nessky, ktoré laj­ku­jeme sa vo veľa prí­pa­doch tak moc ve­nujú cvi­če­niu, že za­bú­dajú aj na gra­ma­tiku a vše­obecný pre­hľad (česť vý­nim­kám). Je fajn dobre vy­ze­rať. Ale cvi­čiť by sme mali aj rozum, nie len telo.

Komentáre