Po­znáš to ty­picky chlap­ské: “Žena môže pri­dá­vať plyn aku­rát tak na spo­ráku”?
Či iné po­dobné na­rážky a spo­chyb­ňo­va­nie žen­ského (podľa nich slab­šieho) po­hla­via?

Že nie? Po­tom ti gra­tu­lu­jem ku všet­kým tvo­jim muž­ským sub­mi­sív­nym ka­ma­rá­tom, ktorí si to k tebe ne­do­vo­lia, pre­tože sa ťa z ne­ja­kého dô­vodu boja. 😉 V opač­nom prí­pade ti rov­nako gra­tu­lu­jem! Si ďal­šou že­nou v tej ob­rov­skej “hŕs­tke” žen­skej po­pu­lá­cie, ktorá je spo­chyb­ňo­vaná a braná za slab­šiu a možno ne­schop­nej­šiu, pre­tože ne­treba za­bú­dať, že si len žena, ktorá ku všet­kému po­tre­buje po­moc muža, a ktorá by bez neho a tak­tiež jeho skve­lých rád bola úplne bez­mocná a stra­tená. 😀

Preto predsa všetky ča­káme na princa, ktorý urobí čo­koľ­vek len aby nás za­chrá­nil; stal sa na­ším hr­di­nom a žil s nami šťastne až do…blá, blá blá… no nie? 😀

zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com

Nie nie nie! Sa­moz­rejme, že sa tu te­raz ne­plá­nu­jem hrať na za­rytú fe­mi­nis­tku, ktorá ne­ná­vidí mu­žov. 🙂 Práve na­opak! Mám ich ešte rad­šej, pre­tože je s nimi ob­rov­ská zá­bava a dô­ve­ro­vať sa im dá oveľa viac ako že­nám. No ani tieto vzťahy ne­bý­vajú vždy úplne ide­álne…

„Ukáž! Kde to akože máš mať ten bi­ceps? Po­čkaj, vez­mem si naň lupu,“ so zá­ba­vou a ra­dos­ťou zo­smieš­niť ma pred os­tat­nými, utrú­sil v za­čiat­koch môjho cvi­če­nia túto po­známku ko­lega v práci. A to som len pár se­kúnd pred­tým s ra­dos­ťou vbehla do jeho kan­ce­lá­rie uká­zať mu svoj prog­res a ná­rast sva­lov za moje prvé štyri týždne ob­rov­skej driny.

Tak ok, možno to pre­há­ňam. Možno to na­ozaj ešte nie je vi­dieť a ja si svoje vý­sledky len na­mýš­ľam. So sklo­ne­nou hla­vou od­chá­dzam z kan­ce­lá­rie a pre­mýš­ľam, kde ro­bím chybu. Cvi­čím, kaž­dým týžd­ňom do­ká­žem zo­dvi­hnúť viac a na­priek tomu ni­kto ne­vidí zmenu…?? Ne­ro­zu­miem tomu. No ne­chá­vam to tak. Možno je ešte prí­liš skoro vi­dieť ne­jaké vý­sledky. Treba drieť viac a ne­vzdať sa!

zdroj: afaa.com afaa.com

Ne­trvá však dlho a s pr­vým dňom no­vého týždňa v práci za mnou pri­chá­dza môj „treba-­ťa-­pred-všet­kými-­zho­diť“ ko­lega, aby mi ozná­mil vetu, ktorá vtedy (hoci to bola drob­nosť) veľa vecí zme­nila: „Cez ví­kend som cvi­čil a spra­vil som viac ako sto bru­šá­kov. Ešte to nie je nič moc, ale za­čal som.“

A čo z tohto prí­behu ply­nie? Ok­rem toho, že ko­le­govi síce od­hod­la­nie cvi­čiť ne­vy­dr­žalo dlho (pre­tože ročná vý­zva na telo ako z po­sil­ňovne bola na za­čia­tok pre neho prí­liš veľ­kou vý­zvou) 😀 rad­šej pre­šiel na lep­šiu stravu, čím v ko­neč­nom dô­sledku as­poň za­čal chud­núť. A ja som ho tak vlastne chtiac-nech­tiac in­špi­ro­vala k zmene k zdrav­šiemu ži­vot­nému štýlu. 😉

A čo z toho ply­nie pre teba?

NI­KDY NI­KDY NI­KDY SA NE­NE­CHAJ DE­MO­TI­VO­VAŤ!

Sa­moz­rejme že budú dni, keď bu­deš una­vená a zni­čená, nič sa ti ne­bude chcieť, nie­kto ťa na­štve a cvi­če­nie bude to po­sledné, na čo bu­deš mať chuť. Každý má ta­kéto dni. A nie len je­den…

PA­MÄ­TAJ SI ALE, ŽE ZA KAŽ­DÝM ROZ­HOD­NU­TÍM STO­JÍŠ TY.

Ak cvi­če­nie vy­ne­cháš, pre­tože si telo pýta od­dych a re­ge­ne­rá­ciu, je to v po­riadku. Ak ale pre­sta­neš cvi­čiť, pre­tože sa vý­sledky ešte ne­stihli do­sta­viť, prí­padne že ich ešte ni­kto ok­rem teba ne­vidí (tak ako tomu bolo v mo­jom prí­pade), nič si z toho ne­rob. Ne­vieš si ani len pred­sta­viť s koľ­kými de­mo­ti­vač­nými ná­zormi o tom, že – svaly k žene ne­pat­riana čo cvi­čím s čin­kami, či že svaly na žene vô­bec nie sú pekné a už vô­bec nie sexy – som sa stretla. A vieš ty čo? Ani je­den ta­kýto ná­zor ma ne­od­ra­dil, ale práve na­opak. Utvr­dili ma v tom, že ma do­tyční ľu­dia len chceli mať tam, kde som bola pred­tým. Tam kde sú oni. Tam, kde nič ne­treba ro­biť a všet­kým je jedno ako vy­ze­rajú a aké zdra­votné prob­lémy si svo­jou ne­čin­nos­ťou spô­so­bujú.

NE­ZA­BUDNI, ŽE CVI­ČÍŠ SAMA PRE SEBA, NIE PRE NICH. NIE PRE ICH PO­CHVALU A UZNA­NIE,
ALE PRE PRE­KO­NA­NIE VLAST­NÝCH HRA­NÍC. A TO JE­DINÉ SA RÁTA 😉

A s akými ná­zormi si sa stretla ty?

Ak bol tento člá­nok pre teba ná­po­mocný, daj mi o tom ve­dieť.

Náj­deš ma nie­len tu, ale aj na FB stránke či ins­ta­grame.

Komentáre