Ty, ka­ma­rátka, pria­teľ, su­sed alebo aj ja. Každý má niečo, čo robí vo voľ­nom čase, aby trošku zre­la­xo­val.

Nie­kto po­va­žuje za naj­lepší re­lax pre­chádzku so svo­jím psom, iný, (šia­lený) zasa sle­duje celé ho­diny no­vinky na Fa­ce­bo­oku. Ďalší čí­tajú knižku od na­job­ľú­be­nej­šieho au­tora alebo len jed­no­du­cho po­čú­vajú hudbu.

ČO VŠAK MAJÚ VŠETKY TIETO VECI SPO­LOČNÉ?

Sú to čin­nosti, ktoré nám po­má­hajú „vy­pnúť“ po ná­roč­ných dňoch. Pred­po­kla­dám, že aj tvo­jim hlav­ným cie­ľom je byť šťastná. Spý­taj sa te­raz sama seba: „čo preto ro­bím?“

Ve­rím, že tvoja od­po­veď bola po­zi­tívna, no stále sa dá niečo zlep­šo­vať, a preto po­kra­čuj v čí­taní. Ak je teda tvoj cieľ byť šťastná, naj­lep­šia vec je za­po­jiť tvoj mo­zog tro­chu viac. Mi­mo­cho­dom, pravú stranu.

foto: pinterest.com

foto: pin­te­rest.com

Pravá časť mozgu má to­tižto fun­kciu vní­ma­nia, riadi tvo­ri­vosť, ho­lis­tické mys­le­nie, in­tu­íciu a pred­sta­vi­vosť. Podľa naj­nov­šej štú­die psy­cho­ló­gie, za­pá­ja­nie pra­vej strany mozgu v kaž­do­den­nej kre­a­tív­nej snahe bude viesť k väč­šiemu šťas­tiu.

Na tieto štú­die pri­jali dob­ro­voľ­ní­kov a zis­tili, že na­ozaj ľu­dia, ktorí za­pá­jajú kre­a­ti­vitu, sa cí­tia pod­statne lep­šie, ak­tív­nej­šie, nad­še­nej­šie a vo vše­obec­nosti, majú ra­dosť z na­sle­du­jú­cich dní. Vedci teda do­speli k zá­veru, že vý­sledky naz­na­čujú lep­šiu cestu či lepší spô­sob ako mo­ti­vo­vať seba, ro­biť kaž­do­denné kre­a­tívne ak­ti­vity, aby mali priamy vplyv na tvoje cel­kové šťas­tie.

Toto však ne­zna­mená, že sa má z teba stať ďalší Mo­zart či Le­onardo da Vinci, alebo sa do­konca vzdať tvo­jich po-pra­cov­ných čin­ností. Ide iba o to, že dru­hý­krát pri po­čú­vaní tvojho ob­ľú­be­ného songu si mô­žeš vziať zá­pis­ník, pero a za­pí­šeš svoje myš­lienky alebo len do­dáš „do­odle“ sta­rej, za­prá­še­nej knihe z piv­nice.

foto: pinterest.com

foto: pin­te­rest.com

Pri kre­a­ti­vite nejde vždy o vý­sle­dok, ale skôr o uvoľ­ne­nie mysle a udr­žia­vaní kva­lity ži­vota. Ne­ho­vo­riac o tom, ak pra­cu­ješ v kre­a­tív­nej ob­lasti. V ta­kom prí­pade sa ur­čite ne­za­me­ria­vaj na vý­sledky tvojho tvo­ri­vého mys­le­nia a práve vtedy sa ti za­čnú uka­zo­vať len a len lep­šie vý­sledky.

Tak šup do toho! Buď kre­a­tívna, bu­deš šťastná! 🙂

foto: pinterest.com

foto: pin­te­rest.com

co­ver foto: pin­te­rest.com

Komentáre