Vo svete pl­nom pre­tvárky a ma­siek, ostaň sama se­bou. Aj keď všetci ho­vo­ria, aby si bola tvr­d­šia, prí­snej­šia. Aby si ne­to­le­ro­vala chyby a ve­dela všetko vrá­tiť. Buď milá, aj na­priek tomu, že ti nie­kto ub­lí­žil. Nauč sa od­púš­ťať. To­le­ro­vať. Re­špek­to­vať. Ne­strať svoj sú­cit a buď em­pa­tická. Buď väč­šou oso­bou, ako tí, ktorí majú po­trebu sa po­mstiť.

Vo svete, ktorý nás učí sta­rať sa len o seba, ne­za­budni na iných. Na­miesto toho, aby si si dala klapky na oči a išla cez mŕt­voly, ne­za­bú­daj na dru­hých. Nauč sa zdie­ľať. Ob­klop sa ľuďmi, kto­rých mi­lu­ješ a snaž sa ich uro­biť šťast­nej­šími. Buď lep­šou dcé­rou, pria­teľ­kou či par­tner­kou. Nauč sa po­žia­dať o po­moc, a rov­nako aj dá­vať rady. Buď oso­bou, na ktorú sa môžu spo­ľa­hnúť.

unsp­lash.com

Vo svete, ktorý ťa učí byť vzdia­le­nou, chlad­nou a ne­via­zať sa, buď opa­kom. Buď lás­kavá, zra­ni­teľná a mi­luj. Ne­boj sa pre­ja­viť zá­u­jem. Ne­boj sa prvá po­ve­dať: „mám ťa rada“. Skú­šaj nové veci, na­miesto toho aby si po­tom ľu­to­vala, čo všetko mohlo byť. Ne­boj sa pádu, inak sa ni­kdy ne­nau­číš lie­tať.

Vo svete, ktorý ťa zráža na ko­lená, ne­boj sa sní­vať! Ver si. Ob­di­vuj a ber si in­špi­rá­ciu. Ne­boj sa mo­ti­vo­vať ľuďmi, kto­rých ob­di­vu­ješ. Na­sle­duj svoje srdce a sny. Ne­ver ni­komu, kto ti bude tvr­diť, že to nejde. Všetko sa dá, keď sa chce. Ži­vot vie byť tvrdý aj nežný zá­ro­veň.

Vo svete, ktorý ťa učí kla­mať, ho­vor pravdu. Buď úp­rimná. Ne­boj sa vy­jad­riť svoj ná­zor, aj keď ho iní ne­s­chvá­lia. Ne­boj sa uká­zať svoju pod­statu. Tvoje chyby, ťa pri­viedli tam kde si. Tva­ro­vali ťa do dneš­nej po­doby. Ne­boj sa ich pri­znať. Nauč sa pri­jať všetko, čo ti ži­vot pri­náša. Ho­vor pravdu o tom ako sa cí­tiš, čo chceš, čo ťa raní a čo teší. Nič ne­skrý­vaj.

unsp­lash.com

Vo svete, ktorý sa ťa snaží zme­niť, ne­ne­chaj sa. Ne­do­voľ aby tvoje srdce za­tr­pklo. Ne­ne­chaj ho ska­me­nieť. Aj na­priek všet­kým kriv­dám, ktoré sa ti stali. Aj na­priek všet­kým zra­dám, roz­cho­dom a skla­ma­niam. Ne­strať ho. Ne­za­bú­daj na po­cit, ktorý ti do­káže pri­vo­diť len láska. Ne­za­budni na po­cit, keď máš nie­koho rada. Buď milá, usmie­vaj sa a snaž sa tvo­riť pekné spo­mienky. Pre­tože na konci si aj tak spo­me­nieš na to krásne, na to cenné a nie na veci, ktoré ťa zlo­mili.

Zdroj: thoght­ca­ta­log.com 

Komentáre