8. roč­ník VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­kavé ženy pri­nie­sol veľa no­vých in­for­má­cií, zá­žit­kov i prek­va­pení. Me­dzi tri oce­nené pod­ni­ka­teľ­ské ná­pady po­rota vy­brala knižku pre deti do 1 roka na roz­voj slov­nej zá­soby, kurzy an­glič­tiny pre ma­lých dys­lek­ti­kov a por­tál pre se­ni­orov Klub 60+. Zau­jí­ma­vých ná­pa­dov však pri­nie­sol tento roč­ník oveľa viac.

Všetky chute pod­ni­ka­nia

Pod­ni­kavé ženy prek­va­pili ši­ro­kým spek­trom svojho za­me­ra­nia. Vý­bor­ným spra­co­va­ním oslo­vila na­prí­klad Ško­lička chutí s works­hopmi o zdra­vom a chut­nom jedle, alebo pro­jekt na vý­robu za­ria­dení na vy­hľa­dá­va­nie stra­te­ných psí­kov s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou. Fa­vo­ritmi po­roty boli tiež ručná vý­roba lu­xus­ných pla­viek pre fit­nessky, pe­ká­reň ne­tra­dič­ných dru­hov chleba, či vý­roba pro­duk­tov z by­li­niek zo Spiša.

1_ba_640x480

Roz­hod­nu­tie po­roty: za­vá­žil tr­hový po­ten­ciál i so­ciálny as­pekt

O ví­ťaz­kách roz­hodla od­borná po­rota na zá­klade zá­ve­reč­nej pre­zen­tá­cie biz­nis plá­nov, na kto­rých  účast­níčky pra­co­vali prie­bežne po­čas ce­lých troch dní. „Pre mňa bola ab­so­lútne špič­ková pred­náška o bu­do­vaní značky a rady k téme biz­nis plánu. Presne tieto in­for­má­cie som po­tre­bo­vala ve­dieť,“ ho­vorí Da­nica Ja­nia­ková, pre­vádz­ko­va­teľka por­tálu pre se­ni­orov. Pri vý­bere troch naj­lep­ších biz­nis plá­nov mala po­rota veľmi ná­ročné roz­ho­do­va­nie. V tomto roč­níku boli to­tiž pod­ni­kavé ženy s veľmi pes­trými a ná­pa­di­tými zá­mermi. „Nád­her­ných pro­jek­tov bolo viac. Roz­hodli sme sa však za­me­rať sa na tie, ktoré podľa nás za­cie­lili na po­kry­tie naj­väč­ších me­dzier na na­šom trhu a mali aj so­ciálny ak­cent,“ ho­vorí am­ba­sá­dorka pro­jektu, zá­stup­kyňa ge­ne­rál­neho ria­di­teľa VÚB Elena Ko­hú­ti­ková. Spolu s ňou do od­bor­nej po­roty tento rok za­sadli pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter zo spo­loč­nosti Alfa Bio, Ja­nica La­cová z Jem Iné a čestný hosť Ni­cole Si­net, za­kla­da­teľka fran­cúz­skej koz­me­tiky značky Alt­he­ag­rey.

4_ba_640x480

Au­torky naj­lep­ších biz­nis plá­nov si od­niesli fi­nančnú od­menu

Ví­ťazky works­hopu zís­kali hod­notné ceny, ve­de­nie VÚB Biz­nis účtu na 2 roky za­darmo a tiež fi­nančnú čias­tku na roz­beh pod­ni­ka­nia. Au­torka naj­lep­šieho biz­nis plánu si od­niesla 3000 eur, účast­níčka na 2. mieste 2000 eur a tre­tia 1000 eur. Pre ví­ťazky boli pri­pra­vené aj ďal­šie at­rak­tívne od­meny. Na­prí­klad člen­ské do Im­pact Hub v Bra­ti­slave, či diag­nos­tika pod­ni­ka­teľ­ského ná­padu od Ju­raja Ko­váča, za­kla­da­teľa pro­jektu Roz­behni sa! Ka­ri­érna po­rad­kyňa Ivana Bru­te­nič zas ve­no­vala ví­ťaz­kám ho­diny men­to­ring u v ob­lasti osob­nost­ného roz­voja. Ude­lená tiež bola špe­ciálna cena spo­loč­nosti Alfa Bio a Al­te­ag­rey.

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy sa ko­nala 10. – 12. no­vem­bra 2016 v bra­ti­slav­skom Im­pact Hube a zú­čast­nilo sa jej 20 uchá­dza­čiek vy­bra­ných od­bor­nou po­ro­tou. Tento rok ste pred­nášky mohli sle­do­vať aj na­živo na fa­ce­bo­oko­vej stránke VÚB. A vi­deo­záz­namy pred­ná­šok budú čo­skoro sprí­stup­nené aj na web­stránke aka­dé­mie – www.pod­ni­ka­ve­zeny.sk

5_ba_640x480

Komentáre