Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Spo­meň si na mňa vždy, keď si bu­deš ob­lie­kať tie svoje sexi ru­žové plavky, ktoré si mala včera v Cen­trály, hore v ba­zéne. Bože, na­rú­šala si celý môj pla­vecký vý­kon, člo­vek si príde na ho­dinu za­plá­vať a vra­cia sa do­mov s troj­ho­di­no­vou erek­ciou.

Ty, bru­neta niž­šej po­stavy, ako som už spo­mí­nal, no mu­sím spo­me­núť znovu, že v sexi plav­kách, ve­dieš svoju už pre­bie­ha­júcu ho­dinu plá­va­nia s troma men­šími deťmi v pra­vom za­dnom rohu ba­zéna. Ja, Adam vyš­šej po­stavy, tma­vo­vlasý a za­sní­vaný do teba. Dobre, že som sa ne­pot­kol pri ba­zéne, lebo obe moje oči zo­stali na tebe.

Ne­viem, možno si na­mýš­ľam, no zdá sa mi, že si ma ob­ze­ráš, že mi sem-tam ve­nu­ješ tiež za­sní­vaný po­hľad. Oprav ma, ak sa mý­lim. Stu­dená voda pri­núti moju pý­chu zmen­šiť sa na mi­ni­mum, no pri po­hľade na teba to ne­trvá dlho. Sna­žím sa plá­vať tak, aby som mal ten naj­lepší vý­hľad na tvoj za­dok, je per­fektný.

Chcem plá­vať celý ba­zén pod vo­dou a vy­no­riť sa až pri tebe, ob­jať ťa zo­zadu a na chvíľu po­za­sta­viť ho­dinu, po­slať deti bo­kom a jemne ťa oto­čiť tvá­rou k sebe, po­lo­žiť ti obe dlane jemne na krk, pal­com pra­vej ruky ti pre­chá­dzam nežne po pe­rách a boz­ká­vam ťa. Máš za­tvo­rené oči, ne­chá­vaš sa uná­šať tou slas­ťou.

Chcem len, aby si bola moja, as­poň na chvíľu. Na malý mo­ment ťa vziať na ruky, byť v tebe a pri­rá­žať, o tom mo­men­tálne sní­vam. Pre­zraď mi tvoje meno, chcem si ho navždy za­pa­mä­tať.

Plá­vam už tretí ba­zén pod vo­dou a sna­žím sa od­mys­lieť si plavky, pred­sta­vu­jem si, ako vy­ze­ráš úplne nahá, ako by som vy­ze­ral na tebe úplne nahý. Ľa­dová voda spô­so­buje, že ti pi­kan­tne stoja bra­davky a ja pre­stá­vam dý­chať.  Vzdá­vam sa a pre­stá­vam plá­vať, ne­mô­žem si predsa do­vo­liť, že sa pre­zra­dím po­sta­ve­ným pe­ni­som do pries­toru.

Sto­jím v ľa­vej strane za­dnej časti ba­zéna a na­ná­padne ťa po­čú­vam, sna­žím sa zis­tiť niečo o tebe. To, že máš krásny smiech, už viem. Že mi­lu­ješ deti a máš cit pre než­nosť, mi tiež ne­mohlo unik­núť.

Dnes by som ale nehu od­lo­žil bo­kom a drsne ťa vy­šu­kal presne na okraji ba­zéna, v šere ba­zé­no­vého svetla. Spodný diel pla­viek len jemne od­hr­nul bo­kom a vni­kol dnu. Za­bud­núť na to, že sa po­známe krátko a žiť prí­tom­ným mo­men­tom sex, ero­tiky a or­gazmu.

Tak čo? Pa­mä­táš si ma? Čí­taš tento člá­nok, spoz­ná­vaš sa? Bu­deš tam znovu v so­botu? Lebo ja ho­rím ne­doč­ka­vos­ťou znovu ťa vi­dieť as­poň na malý mo­ment. Vezmi si tie sexi plavky a prek­vap ma, naz­nač mi, že to chceš tiež. Lebo ni­kdy ne­vieš, či ťa ná­ho­dou ne­poč­kám v po­d­zem­nej ga­ráži a ne­vy­šu­kám z teba dušu v Range Ro­veri na za­dnom se­dadle.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre