1. Rak – chlapi v tomto zna­mení sú naj­viac ro­dinne za­lo­žení. Ako náhle pre seba nájdu tú pravú, sú jej ochotní obe­to­vať všetko. Ne­zvyknú pod­vá­dzať a ro­dina je pre nich naj­dô­le­ži­tej­šia. Preto ak sní­vaš o veľ­kom dome, s mi­lu­jú­cim man­že­lom a skve­lým ot­com tvo­jich detí, rak je pre teba to pravé ore­chové.
 2. Lev – môže sa zdať, že muž lev chce ostať ne­za­daný več­nosť, a to hlavne preto, že mi­luje byť stre­do­bo­dom po­zor­nosti, no rad­šej by bol keby mu celú tú po­zor­nosť ve­no­vala jedna osoba. Tak­tiež chcú vy­tvo­riť šťastnú ro­dinu a žiť vo veľ­kom dome, mať deti a šte­niatko. Aj na­priek ich mo­der­nému mys­le­niu, v láske uzná­vajú starú školu.
 3. Ko­zo­ro­žec – pre­fe­rujú byť sin­gle, a preto uzat­vá­rajú svoje srdce na mi­lión zám­kov. Mys­lia si, že je to tak jed­no­duch­šie. Keď sa však roz­hodnú byť s te­bou, ve­ria, že to sku­točne stojí za to a tak ti ostanú verní. Keď sa raz roz­hodnú za­via­zať, ostanú za­via­zaný a neh­rajú žiadne hry. Ak ak by si to z ne­ja­kého dô­vodu ro­zmys­leli, rovno ti o tom po­ve­dia, pre­tože ne­majú radi lži.

  unsp­lash.com

 4. Vod­nár – tento chlap ťa ne­pod­ve­die. Ne­vidí v tom to­tiž zmy­sel. Načo by mal skrý­vať sms, a iné správy, tajne sa nie­kde vy­krá­dať a ro­biť veci poza tvoj chr­bát keď má v sku­toč­nosti mnoho zau­jí­ma­vejší ži­vot. Jedna žena na jeho zdie­ľa­nie úplne po­stačí.
 5. Býk – do­kážu sa na teba do­slova za­ve­siť, a zvyknú mať prob­lém s dô­ve­rou. Preto ťa môžu z času na čas po­doz­rie­vať z ne­very, a to aj na­priek tomu, že ne­majú naj­menší dô­vod. A v tomto smere je to s nimi vo vzťahu tro­chu ná­roč­nej­šie, aj keď oni sami by ťa ne­pod­viedli.
 6. Panna – ne­ná­vi­dia ak nie­kto pod­vá­dza- av­šak ob­čas sú to práve oni. Majú prí­liš veľké oča­ká­va­nia od par­tnera. Mys­lia si o sebe, že sú do­ko­nalí a rov­nakú ženu si k sebe aj hľa­dajú. Preto ak vo vzťahu nie sú šťastní a nie­kde na­ra­zia na inú ženu, ktorá by im spĺňala ich často ne­re­álne pred­stavy , môže sa stať, že ťa vy­me­nia ani ne­vieš ako.

  unsp­lash.com

 7. Ba­ran – ľahko sa za­čnú nu­diť. Od ženy oča­ká­vajú, že s nimi bude ne­us­tále flir­to­vať a pri­ná­šať nový vie­tor do ich vzťahu, no ak sa tak ne­deje, strá­cajú zá­u­jem. A keď sa tak stane, sú len dve mož­nosti, buď ťa pod­vedú alebo sa s te­bou roz­ídu. Keď si chceš muža ba­rana udr­žať, je po­trebné aby si za­cho­vá­vala po­čia­točnú is­kru stále na­žive.
 8. Váhy – prí­liš všetko ana­ly­zujú a pre­mýš­ľajú. Ak sa ťa roz­hodnú pod­viesť bude to zo stra­chu.  Nechcú to­tiž do­vo­liť, aby ich skla­mal nie­kto iný. Na dru­hej strane sa roz­hodnú pod­vá­dzať preto, že sa po­tre­bujú cí­tiť stále sexy a žia­daný, čo zna­mená, že je to celé o nich. Sa­moz­rejme nie každá váha pod­vá­dza, mnoho z nich má stále za­cho­vanú dobrú mo­rálku.
 9. Škor­pión – muž škor­pión je smelý, im­pul­zívny a váš­nivý. Vždy do­siahne čo chce, aj keby to malo pre­sa­ho­vať hra­nice. Majú prob­lémy so se­ba­o­vlá­da­ním, čo môže viesť k ná­sled­nému pod­vá­dza­niu. No ak ťa do­sta­točne mi­lujú, za­čnú sa kon­tro­lo­vať a po­kú­sia sa ob­me­dziť flir­to­va­nie a pi­tie al­ko­holu, a to len preto aby ti do­ká­zali, že im mô­žeš ve­riť.

  unsp­lash.com

 10. Ryby – pat­ria me­dzi veľmi spo­lo­čen­ské zna­me­nie, tým pá­dom po­zná­vajú no­vých ľudí každý deň. Radi sa zo­zna­mujú a flir­tujú. Táto ich vlast­nosť môže ostať ne­škodná, av­šak často sa stáva, že sa z ich ne­vin­ného flirtu vy­vi­nie niečo viac.  Ak ťa budú pod­vá­dzať tak ur­čite za­čnú emo­ci­onál­nym pod­vá­dza­ním. Veľa z nich je však na­toľko in­te­li­gent­ných, že si stihnú uve­do­miť, že emo­ci­onálne pod­vá­dza­nie je v pod­state rov­nako zlé ako to fy­zické.
 11. Stre­lec – týmto mu­žom naj­viac vy­ho­vujú „tak­mer“ vzťahy, jed­no­rá­zovky alebo pria­teľ­stvo s vý­ho­dami. Síce majú vy­soké li­bido, ale ich strach zo zá­väz­kov ich núti ostať sin­gle. Často po­u­ží­vajú vý­ho­vorku, že na vzťah ešte nie sú pri­pra­vený. Sa­moz­rejme ,ich zá­ľuba v sexe, ešte ne­zna­mená, že ťa budú pod­vá­dzať. AK sa ti ich po­darí do­stať do vzťahu, prav­de­po­dobne sa budú sna­žiť udr­žať si ho.
 12. Blí­ženci – Naj­ne­bez­peč­nej­ším na vzťahu s blí­žen­cami je to, že ťa pri­nú­tia uve­riť tomu čo chcú. Ak ťa pod­vedú, zis­tíš to až vtedy, keď sa roz­hodnú, aby si o tom ve­dela. Ich vy­soká in­te­li­gen­cia im po­môže so za­kry­tím všet­kých dô­ka­zov. A preto do­kážu ská­kať z jed­nej po­stele do dru­hej. Av­šak všetko zá­visí od da­ného muža. Ak je to chlap so srd­com na správ­nom mieste, jeho in­te­li­gen­cia mu na­opak po­môže uve­do­miť si, koho pri sebe má a bude ve­dieť, že ne­ver­níka by si si ni­kdy ne­za­slú­žila.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre