Prihlás sa na odber notifikácií a dostávaj najlepšie články, kvízy a horoskopy z Odzadu.
Zapnúť notifikácie
 Tento týž­deň štar­tu­jeme nový vi­deo se­riál na na­šom You­Tube – talks­how s náz­vom „Bez vý­ho­vo­riek”.

Na na­šom You­Tube sme vy­tvo­rili nový for­mát, ktorý bude vždy pre­be­rať zau­jí­mavé témy, ale najmä v du­chu hesla – bez vý­ho­vo­riek. 

Na kaž­dého zau­jí­ma­vého hosťa si mo­de­rá­torka Linda vo­pred pri­praví otázky, ktoré si bude hosť ťa­hať a ná­sledne ich bude zod­po­ve­dať priamo vo vi­deu – žiadne do­hod­nuté sce­náre. 

V pr­vom dieli sme spo­ve­dali Ju­raja Oravca z Kra­máre Bur­gers, ktorý ok­rem toho, že je su­per tý­pek, robí (podľa neho) tie naj­lep­šie bur­gre na Kra­má­roch. Ne­za­budni dať od­ber nášmu You­Tube ka­nálu, kde stále pri­pra­vu­jeme ďal­šie nové pro­jekty. 

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.