Ba­ran tvoje oča­ká­va­nia. Svoje štan­dardy máš na­sta­vené na­ozaj vy­soko, pre­tože si silná a am­bi­ci­ózna osoba. No nie každý ich do­káže na­pl­niť. Nie­ktorí ľu­dia si mys­lia, že si ne­spra­vod­livý/á, pre­tože od dru­hých oča­ká­vaš per­fek­ci­oniz­mus rov­nako ako aj od seba.

Býktvoju tvrdo­hla­vosť. Ak si raz utvo­ríš svoj vlastný ná­zor, len veľmi ťažko do­ká­žeš ro­biť kom­pro­misy. Máš jed­no­du­cho svoju pravdu. Ľu­dia by si že­lali aby si bol/a fle­xi­bil­nej­šia v po­sto­joch a ve­dela si viac vy­po­čuť a hlavne UZNAŤ ná­zory iných.

Blí­že­nec tvoju ex­trémnu pria­teľ­skosť. Je dobré, že do­káže nad­via­zať kon­takty s rôz­nymi ľuďmi vždy a všade. Av­šak kvan­tita ne­zna­mená kva­lita. Do­ká­žeš sa za malú chvíľu zo­zná­miť s kým­koľ­vek, no ni­kdy pri ňom ne­os­ta­neš dlho. Nie­ktorí pria­te­lia by si že­lali, aby si im do­ká­zal/a ve­no­vať viac času.

zdroj: pe­xels.com

Rak – tvoje ti­cho. Je vše­obecne známe, že rak je veľmi emo­ci­onálne a cit­livé zna­me­nie. Keď ťa niečo trápi alebo ob­ťa­žuje, väč­ši­nou nič ne­po­vieš. Ľu­dia v tvo­jom okolí by oce­nili, keby si do svojho sprá­va­nia pri­dal/a tro­chu aser­tív­nosti.

Lev – tvoju do­mi­nan­ciu. Je prav­dou, že túto črtu máš hl­boko za­ko­re­nenú vo svo­jej po­vahe, av­šak nie­kedy sa pri tebe ľu­dia cí­tia me­nej­cenní. Nie každý je na­toľko se­ba­ve­domý, a preto by nie­ktorí ľu­dia oce­nili prí­ve­ti­vejší prí­stup a po­cit rov­nosti.

Pannatvoju ľa­hos­taj­nosť. Nie­kedy do­ká­žeš byť chladný/á ako ľad. Ľu­dia sa po­tom v tvo­jej prí­tom­nosti cí­tia veľmi ne­pod­statní. Aj keď si vo svo­jom vnútri vrúcna osoba, na­vo­nok sa tak ne­pre­ja­vu­ješ a preto za­ne­chá­vaš do­jem, že ťa ni­kto a nič ne­zau­jíma.

zdroj: pe­xels.com

Váhytvoju dip­lo­ma­cia. Nie­kedy sa do­ká­žeš sprá­vať až prí­liš dip­lo­ma­ticky. Tvoje ná­zory sa zdajú veľmi správne, až na­toľko, že ľu­dia za­čnú spo­chyb­ňo­vať, či to čo ho­vo­ríš mys­líš na­ozaj úp­rimne. Sem tam je po­trebné vy­jad­riť svoj vlastný ná­zor bez ohľadu na to, čo si iní po­mys­lia.

Škor­pión – tvoja aro­gan­cia. Si in­te­li­gentná a cha­riz­ma­tická osoba, a veľmi dobre si to uve­do­mu­ješ. No z času na čas by ne­zaš­ko­dilo, keby si ne­chal ľudí okolo teba roz­prá­vať aj o sebe a svo­jich zá­žit­koch. Zvyknú mať pri tebe po­cit, že si niečo viac ako oni, a to nemá na­ozaj ni­kto rád.

Stre­lec – tvoja na­ivita. Dô­ve­ru­ješ ľu­ďom prí­liš rýchlo. Pres­nej­šie, dô­ve­ru­ješ rôz­nym cu­dzin­com. Nie­kedy sú z teba pria­te­lia tak po­ve­diac „na nervy“, pre­tože ne­do­ká­žeš udr­žať žiadne ta­jom­stvo. A veľmi často ho vy­klo­píš tým ne­správ­nym ľu­ďom.

zdroj: pe­xels.com

Ko­zo­ro­žec tvoja se­bec­kosť.  Veľmi dobre vieš, čo chceš, ako to chceš a ako to do­siah­neš. Nie je to vô­bec zlé, av­šak tvoji ka­ma­ráti by oce­nili, keby si ich nie­kedy vy­po­čul/a a do­ká­zal/a uro­biť ne­jaký ten kom­pro­mis, na­miesto toho aby všetko vždy bolo po tvo­jom.

Vod­nártvoju ná­la­do­vosť. Pre os­tat­ných sa mô­žeš zdať ako kom­pli­ko­vaná osoba. Do­ká­žeš me­niť ná­lady z mi­núty na mi­nútu. Jednu chvíľu sa usmie­vaš a v zá­pätí s te­bou nie je reč. Ľu­dia po­tom ne­ve­dia, či sú na vine oni, alebo máš len „svoju chvíľku“.

Rybytvoja ne­zod­po­ved­nosť. Tvoji pria­te­lia sa na teba ne­do­kážu spo­ľa­hnúť, pre­tože zvyk­neš me­niť plány na po­slednú chvíľu. Často na­sľu­bu­ješ veci, o kto­rých vieš, že ne­mô­žeš spl­niť. Prob­lém na­stáva, ak s te­bou chce nie­kto vy­tvo­riť dl­ho­do­bejší plán, no ne­vie, či sa na to môže spo­ľa­hnúť.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre