V dneš­nej dobe má už tak­mer každá žena i muž zvlád­nuté nie­len štý­lové ob­lie­ka­nie, ale aj správne la­de­nie šper­kov k out­fi­tom. Kľú­čom k tomu, ako vy­nik­núť me­dzi ma­sou skvele ob­le­če­ných a oz­do­be­ných ľudí, sú je­di­nečné per­so­na­li­zo­vané šperky.

Šper­kami sa ľu­dia zdo­bia už od ne­pa­mäti. Ale až od ob­do­bia dru­hej sve­to­vej vojny mô­žeme po­zo­ro­vať vzras­ta­júcu kul­túru per­so­na­li­zo­va­ných šper­kov. Práve krutá vojna k nám pri­niesla mož­nosť mať meno mi­lo­va­ného člo­veka vy­ryté na me­dai­lóne, prí­vesku alebo inej oz­dobe, ktorá nám ho pri­po­mína. Hod­nota ta­ké­hoto šperku je pre ľudí ča­sto­krát omnoho väč­šia, než hod­nota dia­mantu.

Ľu­dia vy­zná­vajú po­dobné oso­bité hod­noty aj dnes, v ča­soch mieru, kedy sú za­hl­tení ne­sku­toč­ným množ­stvom ma­sovo vy­rá­ba­ných šper­kov. Tak, ako pri ob­le­čení, ni­koho ne­po­teší, keď na ulici vidí člo­veka s rov­na­kým žia­ri­vým kús­kom, akým sa zdo­bíme aj my sami. Per­so­na­li­zo­vané šperky sú ale tro­chu iná ka­pi­tola oz­dôb, do kto­rej sa ur­čite as­poň nie­koľ­ko­krát za ži­vot oplatí in­ves­to­vať.

eppi.sk

Pre­miet­nite svoju osob­nosť do šperku

Viete, kto ste, kam sme­ru­jete, čo mi­lu­jete a aké hod­noty vy­zná­vate? Vy­jad­riť sa vám môže po­môcť aj šperk, ktorý bude taký je­di­nečný, ako je vaša vlastná in­di­vi­du­alita. Ob­lie­kate sa radi vý­razne, aby ste boli v cen­tre po­zor­nosti a ne­bo­jíte sa sve­tiel ref­lek­to­rov, pre­tože ste vždy sto­per­cen­tne zla­dení? Če­reš­nič­kou na torte by pre pra­vého spo­lo­čen­ského a štý­lo­vého dravca mal byť je­di­nečný šperk. V žiare sve­tiel per­fektne vy­niknú na­prí­klad hod­notné zlaté šperky. Ne­za­bú­dajte pri­tom na to, že zlato roz­hodne nie je iba žltý drahý kov s nud­ným di­zaj­nom. Zlato hrá všet­kými far­bami a vy si mô­žete vy­be­rať šperky z bie­leho zlata, kla­sic­kého žl­tého alebo nežne ru­žo­vého zlata. Ak k tomu pri­dáte per­so­na­li­zo­vaný di­zajn, kedy bude šperk zdo­biť váš mo­no­gram, ini­ciály alebo iný gra­vír, vy­nik­nete omnoho viac, než keby vás zdo­bili tie naj­žia­ri­vej­šie drahé ka­mene.

eppi.sk

Per­so­na­li­zo­vané šperky si za­mi­lu­jete, aj po­kiaľ ne­pat­ríte me­dzi mi­lov­ní­kov po­zor­nosti a vy­zná­vate skôr kla­sický biz­nis, ro­man­tický alebo ca­sual štýl ob­lie­ka­nia. Zla­tým prs­te­ňom s mo­no­gra­mom mô­žete de­cen­tne do­pl­niť tak­mer každý out­fit, či už pôj­dete na pra­covné stret­nu­tie alebo na kávu s pria­teľmi. A po­dobne sa mô­žete oz­do­biť aj jem­ným ná­hr­del­ní­kom s prí­ves­kom, na kto­rom bude vaše ži­votné motto, ini­ciály alebo meno nie­koho blíz­keho, koho ob­zvlášť mi­lu­jete a chcete ho no­siť vždy blízko pri srdci.

eppi.sk

Naj­lepší dar je osobný dar

Po­kiaľ zhá­ňate ori­gi­nál­nejší dar­ček, než sú kvety alebo fľaša dra­hého al­ko­holu, šperk je vždy vhod­nou a vkus­nou voľ­bou. Per­so­na­li­zo­vaný šperk má na­viac tú vý­hodu, že je omnoho osob­nejší a pre­zrá­dza, že ste si dali s vý­be­rom daru väč­šiu ná­mahu. Po­kiaľ teda chcete oce­niť blíz­keho člo­veka, máte voľnú ruku vo vý­bere kovu, tvaru šperku a nie­len v gra­ví­ro­vaní, ale aj v ur­čení toho pra­vého dra­ho­kamu, ktorý za­žiari na tomto je­di­neč­nom kúsku. Či si už vy­be­riete man­že­tové gom­bíky s ini­ciá­lami, kto­rými oce­níte pra­covné úspe­chy vášho džen­tl­mena, alebo de­centný prs­teň s mo­no­gra­mom a dra­ho­ka­mom pre čerstvú ma­tu­rantku, per­so­na­li­zo­vané šperky svo­jich no­si­te­ľov zvý­raz­nia a budú je­di­neč­nou, štý­lo­vou a hod­not­nou oz­do­bou do konca ich ži­vota.

Tla­čová správa eppi.sk

Komentáre