Tak znel ná­zov a zá­ro­veň otázka ma­mičky vo fóre na stránke Mod­rého ko­níka. 🙂

„Než­rať a cvi­čiť!“ znela jedna z rád.
„Ne­pa­pať je je­diná me­tó­da ako schud­núť,“ znela ďal­šia…
„Du­ka­nova di­éta je naj­lep­šia vec na chud­nu­tie!“
„Mne po­mohla de­lená strava.“
„Pi po kaž­dom jedle ze­lený čaj!“
„Vy­skú­šaj ze­lenú kávu na chud­nu­tie.“
„Ka­pus­tová di­éta je top!“
„Skú­šala si tab­letky na chud­nu­tie?“
„Ul­tra­zvu­ková li­po­suk­cia. Je to drah­šia zá­le­ži­tosť, ale v dneš­nej dobe nič nie je za­darmo. Ja som bola asi 5-6x a schudla som 8kg.“

To je len zo­pár vy­bra­ných od­po­vedí ra­dia­cich sa ma­mi­čiek na fóre.

zdroj: cor­po­me­di­da­certa.com.br

Prob­lém je v QU­ICK FIX-e.

An­glické slovo – QU­ICK FIX /kwik fiks/ v pre­klade zna­mená rýchle, jed­no­du­ché a najmä účinné rie­še­nie da­ného prob­lému. Nie je síce úplne tým naj­lep­ším rie­še­ním. Je však rýchle, do­časné, možno i účinné a v da­nom mo­mente z po­hľadu je­dinca naj­lep­šie možné.

Čo však z dl­ho­do­bého hľa­diska?

Ľu­dia, bez ohľadu na to, či ho­vo­rím o mu­žoch alebo že­nách, od­jak­živa v „kri­tic­kých“ si­tu­áciach hľa­dali naj­rých­lej­šie rie­še­nia pri akom­koľ­vek prob­léme, ktorý sa vy­skytne. Rov­na­kým prí­kla­dom sú stáv­ku­júci ľu­dia. Na­miesto toho, aby si na­šli prácu, ktorá by ich na­pĺňala a pri­ná­šala fi­nan­cie, tr­čia v práci, ktorá ich ne­baví. Pe­niaze z vý­platy in­ves­tujú do ti­ke­tov a lo­sov, prí­padne ich rovno há­džu do au­to­ma­tov v ná­deji, že zrazu vy­hrajú veľký ob­nos pe­ňazí. Taký, ktorý ich z toho nud­ného ste­re­otypu vy­tiahne a zbaví ich práce.
V skratke po­ve­dané – hľa­dajú qu­ick fix – rýchle rie­še­nie ich prob­lému.
Rov­nakú voľbu usku­toč­nila i ma­mička zo spo­mí­na­ného fóra. 
Na­miesto zmeny v stra­vo­vaní a pra­vi­del­nej fy­zic­kej ak­ti­vity, hľadá rýchle rie­še­nie v ne­ja­kej za­ru­če­nej veci na chud­nu­tie. 🙂

zdroj: unsp­lash.com

KTO MÁ ÚPLNE ZA­RU­ČENÚ VEC NA CHUD­NU­TIE?

  • TAKÚ, KTORÁ MI NEDÁ VEĽMI ZA­BRAŤ.
  • TAKÚ, PRI KTO­REJ NE­BU­DEM MU­SIEŤ VEĽMI ME­NIŤ SVOJE DENNÉ NÁ­VYKY.
  • TAKÚ, PRI KTO­REJ NA VÝ­SLEDKY NE­BU­DEM MU­SIEŤ DLHO ČA­KAŤ A BU­DEM CHUD­NÚŤ OKAM­ŽITE. ASI TAKTO NE­JAK BY BOLO MOŽNÉ DO­PL­NIŤ ZVY­ŠOK VETY.

Áno, dajme tomu, že by ma­mička dala na spo­me­nuté rady: „Než­rať!“ či „Ne­pa­pať!“ 
Pre­stala by teda jesť bežné por­cie. Ra­ňajky by na­hra­dila ká­vou, de­siatu by vy­ne­chala, na obed níz­ko­tučný jo­gurt, do ve­čera jedno ja­blko…

Aký by to malo do­pad na jej snahu schud­núť?

Prav­dou je, že by na­ozaj schudla. 🙂
Možno by už po týždni mala na váhe o 2 či 3 kilá me­nej.

Čo je však za ta­kýmto rých­lym chud­nu­tím?

Mu­sím ťa skla­mať. Nie je to strata tuku. Roz­diel na váhe je v ta­komto prí­pade len stra­tená voda. 🙂
Me­ta­bo­liz­mus je spo­ma­lený a telo pri ne­dos­tatku kva­lit­ného jedla au­to­ma­ticky pre­chá­dza do stresu. Čo­koľ­vek, čo by kočka zjedla „na­vyše“ mimo to na čo bolo telo do­vtedy zvyk­nuté, by telo v strese za­čalo ukla­dať pre prí­pad, že na dlhú dobu zasa nič ne­dos­tane. (Ukla­dať do tu­ko­vých zá­sob.)

Tlies­kam teda ná­padu s hla­dov­kou! Je to tá naj­väč­šia hlú­posť zo všet­kých!
Teda hneď po ul­tra­zvu­ko­vej li­po­suk­cii.  Tá ma po­ba­vila úplne naj­viac.

Na čo jesť zdravo a trošku po­hnúť za­dkom, ak je lep­šou a rých­lej­šou voľ­bou za­pla­tiť si zo­pár sto­vák (ak nie ti­sí­cok) za li­po­suk­ciu?

Od­stráni sa pre­by­točný tuk, schud­nem a ko­lo­beh po­kra­čuje. Zasa sa bu­dem pre­je­dať hlú­pos­ťami a pe­niažky bu­dem od­kla­dať do po­klad­ničky s ná­lep­kou li­po­suk­cia.
Aký má toto vý­znam? Ne­ro­zu­miem. (Ale bu­dem rada, ak mi ho nie­kto ob­jasní.) 

zdroj: ozon­news.com

A aká teda je úplne za­ru­čená vec na chud­nu­tie?

Za­ru­čenú a účinnú, hoci nie rýchlu vec mali ma­mičky, ktoré ra­dili:

„Ove­rený spô­sob – treba si sle­do­vať stravu.“
„Pra­vi­delná strava a pra­vi­delné cvi­če­nie.“
„Upra­viť si je­dál­ni­ček a za­čať cvi­čiť.“
„Po­hyb, strava, po­hyb.“
„Za­ru­čená, na­je­fek­tív­nej­šia a hlavne naj­zdrav­šia vec je – jesť zdravo!“


Ak aj ty hľa­dáš za­ru­čenú vec na chud­nu­tie, uve­dom si, že nič nie je ľahko do­sia­hnu­teľné. 
Ak by to bolo ľahké, ro­bil by to každý. 
Ne­boj sa mi na­pí­sať cez ko­men­tár pod člán­kom alebo na mail [email protected]­ki­ron­lady.sk
Nič ťa to ne­stojí a pár riad­kov na­pí­sať zvlád­neš ke­dy­koľ­vek.

A spolu ur­čite prí­deme na naj­lep­šiu cestu ako efek­tívne za­ma­kať a po­hnúť tvo­jím za­dkom. 
Za­čí­nať ne­mu­síš od pon­delka. Za­čať mô­žeš už dnes! 🙂

Viac po­dob­ných fit člán­kov náj­deš TU 

Komentáre