V tejto prí­šerne upo­náh­ľa­nej dobe ne­stí­hame Via­noce ani za­re­gis­tro­vať, nie to ešte pre­cí­tiť. Vý­nim­kou sú len via­nočné vý­zdoby v ob­cho­doch. Ale, čo keby, si Via­no­ciam vrá­tila ich pô­vodný vý­znam? Čo keby si ich neb­rala ako väč­šina ob­chod­ní­kov, že je to len naj­väč­šia zá­rob­ková čin­nosť, spolu s Va­len­tí­nom, Hal­lo­we­e­nom alebo inými ame­ric­kými vý­mys­lami? Mám pre Teba zo­pár ti­pov, vďaka kto­rým mô­žeš znovu ob­ja­viť vý­znam týchto ča­ro­vných sviat­kov.

1. Spo­maľ svoje telo, my­seľ a uží­vaj si prí­tomný oka­mih

Kedy si sa na­po­sledy za­sta­vila, aby si na­čer­pala sily a ne­chala celý svet okolo seba len tak jed­no­du­cho ply­núť? Áno, v ži­vote ženy je to priam ne­možné. Máme to v krvi, tú vlas­nosť, or­ga­ni­zo­vať a mať pod kon­tro­lou celý svet, ale ne­môžme za­bú­dať na svoje po­treby. Rada pre toh­to­ročné ad­ventné ob­do­bie bude, každý deň si do­priať as­poň 10 mi­nút sama pre seba a pre­cí­tiť kaž­dučkú emó­ciu, ktorá nav­štívi tvoje telo. Ďa­lej si mô­žeš zo­brať svoju ob­ľú­benú knihu, za­ba­bu­šiť sa do svo­jej ob­ľú­be­nej deky a vy­pnúť mo­bil. Jo, a ne­za­budni na svoje ob­ľú­bené hu­ňaté po­nožky!

 

2. Vy­zdob svoju kom­natu

Ne­ve­rila by si, aké zá­zraky do­káže čo i len jed­no­du­chá ško­ri­covo va­nil­ková sviečka na tvo­jom noč­nom sto­líku. Do­káže ti ná­ladu oto­čiť o 180 stup­ňov. A čo tak mať pri tom vy­zdo­bo­vaní úsmev na tvári? Mô­žeš predsa zdo­biť svoju pa­ra­petnú do­sku svieč­kami, če­či­nou, a to pri via­noč­nej hudbe a s dob­rou ná­la­dou. Ak sa vrá­tiš una­vená zo školy či z práce, vôňa môže mať po stre­su­jú­com dni bla­ho­dárne účinky pre tvoju re­la­xá­ciu.

View this post on Ins­ta­gram

Ei­nen wun­ders­chönen Don­ners­ta­ga­bend wün­sche ich euch me­ine Süßen 😊☕️ Zum Glück ist mor­gen end­lich Fre­i­tag. 🤩 Und da in­zwis­chen der De­zem­ber im­mer nä­her rückt, kann ich euch schon­mal ver­ra­ten, dass eine tolle Über­ras­chung in den nächs­ten Wo­chen auf euch war­tet. 🎅🏼 Mehr darf ich euch dazu le­i­der fürs Erste noch nicht sa­gen, aber ihr dürft gerne schon­mal ra­ten, was es viel­le­icht sein könnte. 😁  Auf die­sem Bild trage ich me­ine wun­ders­chöne Uhr und das süße Arm­kett­chen von @paul_he­witt 😊 Diese Kom­bi­na­tion passt ein­fach per­fekt zur We­ih­nachts­zeit und ist in ei­ner süßen Ges­chenk­box er­hält­lich 🎁  Ein­fach per­fekt zum vers­chen­ken oder zum wün­schen. 🙊⭐️ #paul­he­witt #myph­set #ge­tan­cho­red #an­chor #chris­tmas #flat­lay #orange #marsh­mello #de­tails #love #win­ter #chris­tmas­time #pre­tty­litt­le­i­i­inspo #ana­john­son #na­di­ine_o

A post sha­red by FAS­HION | INSPO | BE­AUTY (@na­di­ine.o) on

3. Roz­maz­ná­vaj svoje zmysly

Nie­len spo­mí­nané aro­ma­tické ópium pô­sobí upo­ko­ju­júco. Čo by to boli za Via­noce, bez po­ma­ranča s klin­če­kami, ho­rú­cej čo­ko­lády alebo chut­ných ko­lá­či­kov? Do­voľ si byť kre­a­tívna a as­poň v tomto ob­dobí ne­po­tla­čuj svoje vnú­torné dieťa. Si predsa člo­vek tvo­rivý, tak tvor z hĺbky svojho srdca. Chcela by si na­kres­liť via­nočnú po­hľad­nicu? Chceš na­pí­sať nie­komu list a za­ba­liť ho do vlast­no­ručne vy­zdo­be­nej obálky? Vy­mys­lela si si vlastnú de­ko­rá­ciu?  Máš chuť na­piecť li­necké ko­láče a na ich vrch dať gu­me­ných med­ve­dí­kov? Nech je to ako­koľ­vek bláz­nivé, buď au­ten­tická!

4. Za­kop voj­nové se­kery

Áno, áno, už si to po­čula, ale keď tá ko­le­gyňa je tak ne­zne­si­teľná… No a? Sú Via­noce! Mala by si jej na sto­lík po­lo­žiť ma­lého ke­ra­mic­kého so­bíka, alebo jej len tak pri­niesť obed, či jej za­že­lať pekný deň. Via­noce sú sviatky po­koja, preto skús as­poň toto ob­do­bie udr­žia­vať hl­boké a har­mo­nické vzťahy okolo seba.

View this post on Ins­ta­gram

Ich wün­sche euch al­len ei­nen wun­ders­chönen Sonn­ta­ga­bend ♥️ *Wer­bung Na habt ihr das Black Fri­day Wo­che­nende auch gut aus­ge­nutzt und ein paar tolle Schnäpp­chen ge­macht? 🙊 Ich selbst habe ei­nige mega tolle An­ge­bote ge­fun­den und diese gle­ich für das vor­we­ih­nacht­li­che Ges­chen­kes­hop­ping aus­ge­nutzt. 😊 Falls ihr auch schon auf der Su­che nach Ges­chen­ken seid, könnt ihr bei @cluse bis ein­sch­lie­ßlich mor­gen noch bis zu 50% spa­ren. 😁🛒 #cluse #getc­lu­se­cozy #cozy #red #de­tails #potd #ins­pi­ra­tion #chris­tmas #inspo #girl #ru­dolf #love #xmas #candle #ear­rings #watch #pi­coft­he­day #ana­john­son #pre­tty­litt­le­i­i­inspo #na­di­ine_o

A post sha­red by FAS­HION | INSPO | BE­AUTY (@na­di­ine.o) on

5. Do kaž­dého dar­čeka za­kom­po­nuj niečo zo seba

Na­kú­piť koz­me­tiku alebo trápne po­nožky vie každý. Ale čo keby si ku kaž­dému dar­čeku na­pí­sala as­poň dve pod­po­ru­júce vety, ktoré tvojho blíz­keho mo­ti­vujú do ďal­šieho roka. Alebo jed­no­du­chý ci­tát. Alebo malá kres­bička, kto­rej bu­dete roz­umieť len vy. Je to len na tebe.

Že­lám ti krásne, har­mo­nické, ni­kým a ni­čím ne­ru­šené sviatky a pa­mä­taj, tieto Via­noce budú pre teba iné, pre­tože ob­no­víš ich stra­tené kúzlo. Máš to v ru­kách! 🙂

Komentáre