Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Si pri­pra­vená?

Pri­pra­vená ro­biť všetko, čo ti po­viem, spl­niť každé jedno moje že­la­nie a za­žiť noc plnú pi­kan­tností, ero­tiky a vášne? Po­kiaľ si na toto všetko od­po­ve­dala áno, tak si urob po­hod­lie, po­kojne si ľahni do vane a pri­prav si dva ši­kovné prsty na sprí­jem­ne­nie at­mo­sféry.

Bu­deš na mňa mys­lieť pri kaž­dej prí­le­ži­tosti, lebo ni­kdy ťa ni­kto ne­uro­bil lep­šie. Každé ráno, keď vstú­piš do kú­peľne spo­me­nieš si na to, že v tej vani sa ro­bíš pri mo­jich riad­koch, že som tam s te­bou a uží­vam si po­hľad na teba. Bu­deš na mňa mys­lieť pri po­ze­raní ro­man­tic­kého filmu, lebo ma vi­díš ako se­dím vedľa teba, hlavu máš opretú o moju hruď a škrab­kám ťa po chrbte. Bu­deš na mňa mys­lieť každé ráno pri ra­ňaj­kách, lebo na­po­sledy si ro­bila ra­ňajky mne a na­ko­niec, keď ťa opus­tím, bu­deš pla­kať na kaž­dom mieste sveta, lebo zis­tíš, že ži­vot bezo mňa je nud­ným a ste­re­otyp­ným ži­vo­tom.

Le­žíš vo vani, ho­rúca voda ti po­hl­tila po­kožku, nahé pr­sia ti jemne vy­kú­kajú z peny a za­čí­naš zrých­lene dý­chať. Vy­slov na­hlas moje meno ako mod­litbu. Pred­stav si ako sto­jím vedľa vane, v kú­peľni še­dej farby, po okra­joch le­mo­vaná čer­ve­nou mo­zai­kou. Vi­dím tvoj od­raz v zrkadle, v kto­rom sa zvyk­neš fo­tiť nahá.

Sto­jím a po­ze­rám sa na teba, ako bez­branne le­žíš po­no­rená v pene a ľu­tu­ješ, že nie som v tej vani s te­bou. Po­ze­rám, ako máš chuť pla­kať z toho stra­chu, že raz o mňa prí­deš, kvôli vlast­nej hlú­posti. Chceš zme­niť seba a mňa zá­ro­veň, no je­diné, čo do­ká­žeš, je stra­tiť ma.

View this post on Ins­ta­gram

💦 @clas­sy­facts

A post sha­red by Li­fes­tyle Coup­les Ma­ga­zine (@we­alt­hyp­ro­file) on

– Kľa­čím na ko­le­nách, tesne vedľa vane. Roz­tra­se­ným hla­som mi ho­vo­ríš, aká si ne­doč­kavá, že ma chceš cí­tiť v sebe, že ba­žíš po mo­jom do­tyku. Be­riem tvoju tvár do dlaní a jemne ťa boz­ká­vam na pery. Pre­chá­dzam niž­šie, cez pr­sia, po­maly sa blí­žim k tomu naj­cit­li­vej­šiemu miestu tvojho tela.

Krú­ži­vým po­hy­bom za­čí­nam roz­lúč­kový sex, na ktorý ni­kdy ne­za­bud­neš. Túto chvíľu si dobre za­pa­mä­taj, lebo dru­hý­krát sa opa­ko­vať ne­bude. Do hro­bo­vého ti­cha miest­nosti si hm­kám svoju na­job­ľú­be­nej­šiu pes­ničku, ktorú ur­čite po­čú­vaš pred spa­ním. Aj cez tú všetku vodu okolo nás cí­tim, že si mokrá a pri­pra­vená. Dva pro­stredné prsty pra­vej ruky dá­vam dnu a prek­va­puje ma, aká si úzka.

In­ten­zív­nym po­hy­bom ťa len utvr­dzu­jem v tom, že ni­kto ti to ne­urobí lep­šie. Už viem, čo máš rada, viem, ktorá cesta je ta správna a pri­ve­die ťa k or­gazmu. Tvoj tep sa zrých­ľuje, chy­táš ryt­mus s mo­jim po­hy­bom rúk. To ti­cho miest­nosti te­raz pre­hlu­šujú silné vzdy­chy vášne a po­bláz­ne­nia. Máš tak in­ten­zívny or­gaz­mus, ako in­ten­zívne bu­deš mať spo­mienky na mňa. Chcem sa ti navždy vryť do pa­mäti, aby si celý ži­vot ľu­to­vala, že ma strá­caš.

Voda vo vani už do­stáva kľudnú hla­dinu. Le­žíš sama, skoro v stu­de­nej vode a vi­díš môj chr­bát vo dve­rách. Od­chá­dzam bez bozku, bez po­zdravu a hlavne bez teba. Roz­hodla si sa opus­tiť ma a te­raz, keď som pre­stal bo­jo­vať a há­džem bielu vlajku do pries­toru, ľu­tu­ješ, že si dnes ráno vy­slo­vila vetu, že ma už ne­pot­re­bu­ješ.

Bu­deš to ľu­to­vať každú jednu se­kundu dňa.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre