Žena by ne­mala byť krásna len na po­hľad! Mala by byť in­te­li­gentná, hú­žev­natá, vtipná, vní­mavá a tak tro­cha roztr­žitá. Z môjho po­hľadu ženy zvlá­dajú toho ne­smierne veľa na to, že sú tak jemné a nežné stvo­re­nia.

Ne­ho­vo­rím to preto, že sama ňou som a roz­hodne nie preto, že by som bola ten fe­mi­nis­tický typ ženy. Ho­vo­rím to preto, že od žien je vy­ža­do­vané, aby boli dobré gaz­dinky, ohľa­du­plné, lás­kavé matky a man­želky. Vý­borné mi­lenky, úspešné a sa­mos­tatné. Toto všetko väč­ši­nou každá správna žena zvláda a preto ob­di­vu­jem každú jednu, ktorá je na­ozaj ne­zá­vislá a vie sa po­sta­rať sama o seba! Ktorá nie je od­ká­zaná len na pe­ňa­ženku svojho mi­lenca, ktorý ju v sku­toč­nosti aj tak ne­mi­luje.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Ľu­tu­jem všetky tie, ktoré ne­majú štipku úcty nie len voči sebe ale aj voči os­tat­ným. Ob­di­vu­jem každú jednu, ktorá sa snaží. Ktorá si vie aj v tejto dobre udr­žať SEBA a ide si za svo­jím. Ktorá chce byť na­ozaj úspešná, nie len v práci, ale v ži­vote a je mi jasné, že pre kaž­dého slovo ÚSPECH zna­mená niečo iné. Že­nušky, ľúbte sa!

Buďte pri­ro­dzené a je­di­nečné ❤️

Komentáre