Ve­no­vané všet­kým diev­ča­tám, že­nám, bo­hy­niam a úžas­ným stvo­re­niam, ktoré do­te­raz žili na pe­ri­fé­rii svojho ži­vota s tr­pez­li­vým oča­ká­va­ním uzna­nia od dru­hých a báli sa na­sto­liť svoje vlastné pra­vidlá.

Aj ty nie­kde tr­pez­livo ča­káš. Krásna, milá, úc­tivá voči všet­kým na­vô­kol, plná ná­dejí, trošku na­ivná, ochotná dá­vať ďal­šie šance. Ti­chá, možno trošku ne­ná­padná, trošku smutná ale veľmi silná!

Ne­boj sa ľu­ďom po­ve­dať ako vi­díš svet. Je to je­di­nečný po­hľad cez šo­šovky tvo­jich hl­bo­kých očí. Toľko ľudí ťa bude na­sle­do­vať! Budú cí­tiť tvoju hod­notu, s ot­vo­re­nou ná­ru­čou pri­ví­tajú toto iné, ne­poz­nané, krásne, po­kojné, milé a ne­fal­šo­vané opo­je­nie lásky.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­boj sa vy­my­kať sa z „nor­málu“, ne­boj sa byť iná a úsme­vom na tvári vy­jadri svoj ne­sú­hlas. Buď bie­lou škvr­nou na čier­nom plátne. Maj rada svoju ina­kosť a vy­skú­šaj si za­hrať role, aké chceš. Ma­ľuj, tan­cuj, spie­vaj, buď so svo­jimi najb­liž­šími. Len sa pro­sím, moja milá, ne­daj spú­tať pred­sta­vami ľudí, ktorí ne­ve­dia kto si a o čom je tvoja cesta. Nechci sa im za­pá­čiť, nemá to vý­znam. Veľmi si ub­lí­žiš. Ak sa im to­tiž bu­deš chcieť po­do­bať, budú ťa mať v moci. Ne­vy­dr­žíš to.

Ani na re­tiaz­ko­vom ko­lo­toči sa ne­mô­žeš vo­ziť stále. Za­krúti sa ti hlava, stra­tíš smer. Zo­sadni z neho. Chvíľu iba po­zo­ruj ako sa točí. Po­čú­vaj seba, re­špek­tuj sa, srdce ti samo na­po­vie, kedy máš znovu na­sad­núť. A kým bu­deš ča­kať, možno sa nájde nie­kto, kto ti pri ved­ľaj­šom stánku vy­strelí ružu. A to len vďaka tomu, že si os­tala sama se­bou.

Komentáre