Tebe, ktorý si pri­šiel v čase, keď som v lásku už ne­ve­rila.

Tebe, ktorý si pri­šiel v naj­nev­hod­nej­šom, no zá­ro­veň v najv­hod­nej­šom ob­dobí.

Tebe, ktorý si bol pri mne len pár ho­dín, no po tvo­jom od­chode som ot­vo­rila oči a za­čala žiť.

Tebe, ktorý si pri­nie­sol do môjho ži­vota svetlo a na­priek tomu, že si to ne­mal v pláne, uká­zal si mi lásku.

Tebe, ktorý ma mo­ti­vo­val, ako po­kra­čo­vať ďa­lej.

Tebe, ktorý sa so mnou roz­prá­val dlhé ho­diny, na­priek tomu, že sme boli ešte stále opití, no žia­den z nás sa nech­cel vzdať roz­ho­voru len za cenu spánku.

Tebe, ktorý sa na mňa po­ze­ral po­hľa­dom, akým už dávno ni­kto.

Tebe, pre­tože tvoja is­kra v očiach roz­žia­rila is­kru v mo­jich.

Tebe, ktorý ma chy­til za ruku a ja som tak­mer pre­stala dý­chať, pre­tože som zrazu ne­ve­dela, čo sa deje.

zdroj: pe­xels.com

Tomu, kto­rému patrí jedno veľké ďa­ku­jem, pre­tože vďaka tebe a na­priek mi­nu­lým  skla­ma­niam vo vzťa­hoch som za­budla, že člo­vek svoje slová môže mys­lieť vážne. Ty, kto­rého som pred­tým ne­poz­nala, no od­razu po­znala až prí­liš dobre, práve ty si mi uká­zal, že stále exis­tujú muži s veľ­kým M. Ne­mô­žem po­ve­dať, že vďaka tebe som za­budla na smutné veci, ktoré ma v ži­vote po­stretli, no ty spolu s tou tvo­jou is­krou v očiach si mi uká­zal, že stále exis­tujú muži milí, ga­lantní, no pre­dov­šet­kým takí, ktorí si stoja za svo­jim slo­vom a keď ľú­bia, tak ľú­bia sku­toč­nou lás­kou a ce­lým svo­jím srd­com.

Tebe, ktorý v pod­state ne­ro­bil nič vý­ni­močné, pre­tože to po­kla­dal za sa­moz­rej­mosť.

Tebe, ktorý mi uká­zal, že sku­točnú lásku si ne­vy­nú­tiš.

Tebe, vďaka kto­rému som opäť do­stala chuť do ži­vota, pre­tože viem, že raz stret­nem toho pra­vého.

Tebe, vďaka kto­rému viem, že môže byť veľmi blízko a predsa ďa­leko, no v pravý čas sa ob­javí sám od seba.

zdroj: pe­xels.com

Tebe, vďaka, kto­rému som na­ozaj úp­rimne šťastná a vy­rov­naná s ve­cami, ktoré sa stali v mi­nu­losti.

Tebe, ktorý ma kon­tro­lo­val jed­ným oč­kom či naňho po­ze­rám. Vzdia­lený, no predsa tak blízky.

Vďaka tebe sa mi žije a dý­cha ľah­šie. Do­ká­zal si mi opäť ot­vo­riť srdce. Uká­zal si mi než­nosť a lás­ka­vosť. A na­priek tomu, že sme tu boli je­den pre dru­hého len pár ho­dín, pri­po­me­nul si mi aké je to byť ľú­be­nou. Aké je to ľú­biť toho dru­hého ce­lým srd­com. Ot­vo­riť svoje krehké srdce a ne­byť viac ne­hne­va­nou na ži­vot.

Tebe, ktorý máš rov­nako krehké srdce ako ja, tebe patrí moje ďa­ku­jem.

Komentáre