Svia­tok svä­tého Mi­ku­láša – kto by to bol po­ve­dal, že tento deň sa stane pre mňa vý­ni­moč­ným. Pre nie­koho bežný deň, pre iných svia­tok, kedy býva zvy­kom roz­dá­vať ra­dosť os­tat­ným v po­dobe slad­kostí a iných drob­ností. No pre mňa tento deň bude už dňom, kedy som spoz­nala TEBA. V pod­state som ne­tu­šila, že bude mať nie­kedy v mo­jom ži­vote tak dô­le­žitý vý­znam. No stalo sa.

Bola som pár dní v Prahe, kvôli svo­jim pria­te­ľom a ro­dine. Už tých pár dní mi do­dalo veľa síl a ener­gie. Predsa člo­veka to na­bije dob­rou ener­giou ak trávi čas s úžas­nými ľuďmi. Po­tre­bo­vala som si od­dých­nuť, na­koľko pat­rím me­dzi triedu „som wor­ko­ho­lik a ne­vadí mi to“ 🙂 a mys­lím, že sa to aj po­da­rilo.

foto: Pe­xels.com

Po­maly sa blí­žil ko­niec môjho vý­letu. Av­šak ces­tou späť som mala do­hod­nuté jedno stret­nu­tie. Mys­lím, že nie je po­trebné tu de­tailne opi­so­vať ako stret­nu­tie pre­bie­halo a opi­so­vať všetky pod­rob­nosti. Predsa len, pí­šem člá­nok a nie knihu. 🙂 Av­šak pod­sta­tou tohto článku je vy­jad­riť slo­vami niečo, čo pre­ží­vam vďaka to­muto dňu/stret­nu­tiu.

Osobne som ná­zoru, že nič sa ne­deje len tak. Že ná­hody ne­exis­tujú a že každý má svoj osud ur­čený vo­pred. Ur­čite sa aj Vám v ži­vote stalo, že z ni­čoho sa vy­vi­nulo niečo ex­tra. Sú v ži­vote si­tu­ácie, ktoré si ne­do­ká­žete vy­svet­liť no stali sa. Ho­vorte tomu ako chcete. Ja tomu ho­vo­rím osud.

pexels-photo-25866

foto: pe­xels.com

Osu­do­vým dňom bol pre mňa tento deň. Spoz­nala som nie­koho, kto mi do­slova zme­nil ži­vot. Do­dnes ne­tu­ším ako sa to tej osobe po­da­rilo – podľa mňa má doma ne­jakú ča­ro­vnú guľu 🙂  Inak si to vy­svet­liť ne­viem. Už či má alebo nemá guľu, dô­le­žité je, že som „po­ča­ro­vaná“ týmto člo­ve­kom teda TE­BOU a ak do­vo­líš…..

….. rada by som Ti ve­no­vala, pár slov – po­kú­sim sa te­raz ča­ro­vať JA 🙂

Ďa­ku­jem Ti, že Po dl­hej dobe som spoz­nala člo­veka s tak „čis­tou du­šou“. Ani som ne­dú­fala, že ta­kýto člo­vek ešte exis­tuje.

Člo­vek, ktorý sa­moz­rejme má svoju mi­nu­losť, na zá­klade kto­rej sa po­u­čil a je o to vy­spe­lejší, roz­um­nejší. Člo­vek, ktorý v kú­tiku svo­jej duše ve­ril, že raz musí stret­núť osobu, ktorá bude jeho spriaz­ne­nou du­šou. Si v dneš­nej dobe ab­nor­ma­lita. Tvoja dob­rota nemá hra­níc. Sprá­va­nie, kto­rým vy­stu­pu­ješ je okúz­ľu­júce. Slušné, no zá­ro­veň ohro­mu­júce. Veľ­kosť tvojho srdca snáď ani slo­vami ne­do­ká­žem opí­sať. Ni­kdy by som ne­po­ve­dala, že stret­nem takú úžasnú osobu, akou si TY pre mňa.

Som ná­zoru, že do­ko­nalý nie je ni­kto, no Tebe k do­ko­na­losti chýba možno 0,05 % a ak by nie­kto na­mie­tal, vy­ar­gu­men­tu­jem to veľmi rýchlo a s ra­dos­ťou.

Ne­viem, či máš mať z toho ra­dosť  (lebo žiť so mnou, nie je žiadna vý­hra 🙂 ), no si už sú­čas­ťou môjho ži­vota. Si oso­bou, ktorá zme­nila môj svet. Osoba, ktorá mi uká­zala, akým člo­ve­kom treba byť. Stačí mi po­hľad na Teba, na ten tvoj úsmev a do­slova ma máš v hrsti. Ne­po­ve­dala by som, že toto sa nie­komu po­darí, ale vi­díš po­da­rilo sa Ti. Nie­kto by Ti snáď pog­ra­tu­lo­val, no ja Ti zo srdca ďa­ku­jem, za prí­le­ži­tosť. A teda hlavne za to, že som ko­nečne šťastná.

Ešte do­te­raz mám pred očami po­hľad, kedy som pr­vý­krát išla k tebe do­mov. K tvojmu bytu viedli schody a na kaž­dom schode ma ča­kala sviečka ako na pra­vej, tak na ľa­vej strane. Keď som si zlo­žila ka­belku, na stene ma ča­kali slová „Vi­taj, láska moja“, na­pí­sané tvo­jim pís­mom. Ne­viem, čím som si to za­slú­žila, ale:

pexels-photo-208160

Zdroj : pe­xels.com

Ver mi, že bu­dem ro­biť všetko pre to, aby sme to do­tiahli do konca .Viem, že vzťah nie je len o tých krás­nych ve­ciach a krás­nych zá­žit­koch, no treba ve­ľa­krát spolu bo­jo­vať. Chcem Ti po­ve­dať, že bu­dem bo­jo­vať za všetko spo­ločné s nami. Bu­dem ťa ochra­ňo­vať až do­kým mi budú sily sta­čiť. Bu­dem pri Tebe stáť a bu­dem ti opo­rou za kaž­dých okol­ností. A Ver mi, nie sú to len slová.

A vieš v čo ve­rím? Po­viem Ti jedno ta­jom­stvo:

Ve­rím, že nám dvom sa to sku­točne po­darí. Že pre­ko­náme všetko a uká­žeme svetu, ako sa dá vy­dr­žať spo­ločne až do konca. Viem, že to bude ťažké, ale ani na mi­nútu o nás ne­po­chy­bu­jem . Pro­sím ťa len o jedno. Ni­kdy sa ne­pres­taň usmie­vať, pre­tože tvoj úsmev je pre mňa lie­kom. A vieš veľmi dobre, že nie je nič dô­le­ži­tej­šie ako zdra­vie.

Na zá­ver by som do­dala už len jedno: Ve­rím v nás a v našu spo­ločnú bu­dúc­nosť a nech to vie aj celý svet. Keby Ťa spoz­nal, za­ľú­bil by sa tiež.

A Vám os­tat­ným pra­jem, aby ste boli všetci šťastní, lás­kou a dob­rými ľuďmi ob­klo­pení. Nech Vaše šťas­tie trvá večne a ne­po­mi­nie.

Úp­rimne Vám to pra­jem z ce­lého srdca.

Komentáre