Drahý M…..,

ak by si mo­hol nie­ktoré zo svo­jich slov vziať späť, ktoré by to boli?

Áno, viem, je to ťažká otázka. Aj pre mňa by bola. Ak by som si s te­bou ne­za­žila všetky tie veci.

Už je to ne­jaká doba, čo sme sa spolu ne­roz­prá­vali. A mám na to dobrý dô­vod. Nie že by som nech­cela, chcem, no po­tre­bu­jem čas pre seba. Po­tre­bu­jem si od­dých­nuť. Prí­liš dlho som dá­vala a nič ne­dos­tá­vala späť. Mi­nule som ťa vi­dela. No scho­vala som sa za roh a rozp­la­kala sa. Nie preto, že som ťa vi­dela. Preto, čo sa z nás stalo. Boli sme ne­ro­zlučná dvo­j­ica a te­raz sa ti vy­hý­bam, ako sa dá.

zdroj: unsp­lash.com

Vieš, ja som v na­šom vzťahu ne­oča­ká­vala zá­zraky. Chcela som len, aby si mi dal toľko po­zor­nosti, koľko som ja dá­vala tebe. Pod­po­ro­vala som ťa v tvo­jich ko­níč­koch a tebe ni­kdy ne­na­padlo, že aj ja mám ne­jaké sny. A ešte si bol aj ne­vďačný. Celý čas si sa sprá­val, ako keby som bola v tvo­jom ži­vote za trest.

Viem, že si mi nech­cel ub­lí­žiť. No to ne­zna­mená, že by ťa to ne­malo mr­zieť. Stále si mi ho­vo­ril slová ako „mrzí ma, že sa tak cí­tiš“, „máš na nie­koho lep­šieho“ a po­dobne. A po­tom som sa cí­tila, ako keby som bola na vine ja.

Čo­skoro ti na­pí­šem, čo­skoro sa ti pre­sta­nem vy­hý­bať. No viem, aký si. A viem, že si za­slú­žim niečo lep­šie. Nie­koho, kto bude šťastný, keď ma uvidí pri­chá­dzať. Kto mi na­píše prvý, lebo sa ne­vie doč­kať mo­jich slov. Kto ma ocení za to, aká som.

Ďa­ku­jem, že si mi uká­zal, čo si za­slú­žim. Bez teba by som na to ni­kdy ne­prišla. Te­raz už ni­kdy ne­skon­čím s nie­kým ako si ty.

Pre­páč za tak tvrdé slová. No po­tre­bu­ješ pre­bu­diť. Stále ti pra­jem v ži­vote to naj­lep­šie a ve­rím, že si schopný do­ká­zať veľké veci. Viem, že si in­te­li­gentný, sna­živý a mo­ti­vo­vaný. Do­ká­žeš všetko, na čo si po­mys­líš. Ďa­ku­jem, že si bol sú­čas­ťou môjho ži­vota. Aj ty máš po­diel na tom, kým som dnes. No prav­dou je, že často pre­mýš­ľam nad tým, či by ne­bolo lep­šie, keby som ťa ni­kdy ne­stretla.

Takže znova, keby si mo­hol nie­ktoré slová vziať späť, čo by to bolo?

Ja by som vzala späť svoje prvé „Ahoj“.

Komentáre