Drahá moja, je to už več­nosť čo sa po­známe. V mo­jom okolí je len zo­pár ta­kých žien ako si ty. Jed­ným slo­vom – vý­ni­močné. Už od mala som na teba po­ze­rala s re­špek­tom a tajne dú­fala, že sa od teba na­učím všetky tie po­zi­tívne veci, vďaka kto­rým si mi pri­pa­dala úžasná.

Bola a stále aj si jed­nou z najk­raj­ších diev­čat, ktoré po­znám. Máš svoj je­di­nečný štýl, si múdra a na­vyše aj in­te­li­gentná. Škola ti ni­kdy ne­ro­bila prob­lém a o chla­pov si nú­dzu ne­mala tiež. Vždy si ma ve­dela usmer­niť tým správ­nym sme­rom a ak som mala ne­jaký prob­lém, ve­dela si mi po­môcť. Ne­viem prečo si práve ta­kéto ženy vždy vy­slú­žia tých naj­väč­ších hlu­pá­kov. Kam sa v prí­pade vzťa­hov po­deje ich múd­rosť a roz­hľad. Prečo práve ty pri­ťa­hu­ješ mu­žov, ktorí si ťa ab­so­lútne ne­za­slú­žia?

unsp­lash.com

Chcem aby si ve­dela, že máš svoju hod­notu. Že si za­slú­žiš oveľa viac, než to s čím sa uspo­ko­ju­ješ. Že ne­mô­žeš do­vo­liť chla­povi, ktorý ti ne­siaha ani po členky, aby v tebe vy­vo­lá­val kom­plexy. Aby ťa kri­ti­zo­val a zha­dzo­val. Aby ne­ve­del oce­niť tvoju múd­rosť. Pro­sím ťa, na­bu­dúce ak bu­deš ve­dieť, že to ni­kam ne­ve­die, daj od toho ruky preč. Vá­šeň je to, čo do­káže roz­dú­chať oheň ale ne­do­káže ho udr­žať večne. Na vzťah po­tre­bu­ješ chlapa, ktorí si ťa váži, re­špek­tuje a hlavne ťa mi­luje.  Ne­mô­žeš si do­vo­liť do­ne­ko­nečna šlia­pať po svo­jej osobe. Teba, ktorú ne­zlo­mili ťažké ži­votné uda­losti predsa ne­môže zlo­miť muž. Ten kvôli, kto­rému si sa pri­nú­tila zho­diť ďal­šie kilá, pre­tože jemu tvoja už aj tak pekná po­stava ne­sta­čila. Ten kvôli kto­rému si na sebe za­čala ne­zná­šať veci, ktoré ti pred­tým ne­va­dili (a ani by ne­mali).

Ne­za­slú­žiš si, aby si bola mu­žom vo vzťahu a mu­sela vy­rie­šiť všetky prob­lémy, ktoré sa vy­skytnú. Viem, že si toho schopná a sa­mos­tatná žena, ale ne­do­voľ aby ťa zne­uží­vali.  Ja viem, že sa trá­piš keď ho vi­díš s inou, no mu­síš si uve­do­miť, že to je to naj­lep­šie čo sa ti mohlo stať. Každý nech si hľadá člo­veka sebe rov­ného. Preto pro­sím vstaň a za­budni na všetky hlú­posti, ktoré kedy po­ve­dal alebo uro­bil. Mô­žeš sa nad nimi len za­smiať, pre­tože na­ozaj dú­fam, že si už uve­do­mu­ješ, aké veci je v po­riadku to­le­ro­vať a tie, ktoré sú už cez li­mit.


P.S.  Týmto chcem, aby si ve­dela, aká si skvelá, a že si za­slú­žiš ko­nečne nie­koho, kto by ťa na ru­kách nie­sol.

P.S. 2  Ženy uve­domte si to aj vy, každá z vás je je­di­nečná a za­slúži si, aby ju nie­kto úp­rimne mi­lo­val.

Komentáre