Bra­ti­slav­ská In­cheba pri­ne­sie tra­dičnú je­sennú dávku ti­pov pre fy­zickú aj du­ševnú po­hodu 5. až 7. ok­tóbra.

Za­čia­tok ok­tóbra sa v In­chebe bude niesť v zna­mení hľa­da­nia a na­chá­dza­nia ži­vot­nej rov­no­váhy pre telo aj dušu. Veľ­trhy Eso­te­rika a Bio­styl sú ve­no­vané zdra­vej strave, du­chov­nému roz­voju, rôz­nym al­ter­na­tív­nym spô­so­bom liečby či ener­ge­tic­kým to­kom. Už de­siaty roč­ník po­du­ja­tia sa usku­toční sú­bežne s veľ­tr­hom krásy In­ter­be­auty 5. až 7. ok­tóbra od 10:00 do 18:00. Ok­rem sto­viek pro­duk­tov v bio­kva­lite sa náv­štev­níci môžu te­šiť na at­rak­tívny sprie­vodný prog­ram plný pred­ná­šok od­bor­ní­kov na me­di­cínu, psy­cho­ló­giu či osobný roz­voj. 

Foto: In­ter­be­auty

V zdra­vom tele…

Zdra­vému ži­vot­nému štýlu, ale aj bio­pro­duk­tom či ekod­ro­gé­rii sa v po­sled­nom ob­dobí ve­nuje čo­raz väč­šia po­zor­nosť. Ľu­dia sa vra­cajú k svo­jim ko­re­ňom a ba­žia po prí­rod­ných zdro­joch. Aj preto je Bio­styl z roka na rok po­pu­lár­nejší.

Náv­štev­níci sa môžu te­šiť na stá­nok e-shopu www.koz­me­ti­ka­bio.sk, ktorý pri­ne­sie kom­pletný sor­ti­ment stre­do­mor­skej bio­koz­me­tiky od pro­duk­tov pre tvár, telo, vlasy či pre ústnu hy­gienu. Prí­rodné de­odo­ranty bez hli­níku z dielne značky RaE zas po­môžu s ne­prí­jem­ným zá­pa­chom potu bez ohro­ze­nia lym­fa­tic­kého sys­tému a pri­ro­dze­nej ter­mo­re­gu­lá­cie tela. V Bio­svete náj­dete všetko od bez­lep­ko­vých po­tra­vín cez prí­rodnú koz­me­tiku až po eko dro­gé­riu.

Foto: In­ter­be­auty

E-shop www.zdra­ve­cuk­ro­vinky.sk mi­lov­ní­kom cukru do­praje sladkú ná­dielku dob­rôt, ale bez ka­ló­rií. Ochut­nať mô­žete aj Ca­fé­ziu – kávu s ko­fe­ínom bez ved­ľaj­ších účin­kov s prí­me­sou by­lín, ktoré po­má­hajú k úľave od bo­lestí kĺbov, zlep­šujú trá­ve­nie, kon­cen­trá­ciu a pris­pie­vajú k pod­pore imu­nit­ného sys­tému. Vy­skú­šať mô­žete aj kó­rej­ský žen­šen, ktorý sa už ti­síc­ro­čia v Ázii po­u­žíva na do­sia­hnu­tie dl­ho­ve­kosti a skve­lej psy­chic­kej i fy­zic­kej kon­dí­cie.

Svoj pries­tor do­stanú aj od­bor­níci, ktorí sa po­de­lia o svoje dl­ho­ročné skú­se­nosti z rôz­nych ob­lastí. Ľu­bica Kutt­ne­rová vás na­učí, ako si uro­biť vlastný jo­gurt s vý­znam­nými pro­bi­otic­kými bak­té­riami. Elena Vaj­sa­be­lová pre­zradí viac o kur­ku­mi­no­idoch, ktoré pod­po­rujú imu­nitu, trá­ve­nie a lie­čia pe­čeň a s ňou sú­vi­siace ocho­re­nia. Jana Hrin­ková sa zas po­norí do prob­le­ma­tiky aci­do­bá­zic­kej rov­no­váhy a zá­sa­di­tej sta­rost­li­vosti o telo. V rámci prog­ramu sa však do­zviete aj to, ako si chrá­niť srdce, rýchlo sa zba­viť oku­lia­rov či lie­čiť chrb­ticu alebo bo­lesti hlavy.

…zdravá duša

Pô­vodný vý­znam slova ezo­te­rika zna­mená tajnú ná­uku pre za­svä­te­ných, ktorá slúži k zís­ka­niu zdra­via, šťas­tia a se­ba­poz­na­nia. Na veľ­trhu Eso­te­rika sa do­sta­nete k zau­jí­ma­vej li­te­ra­túre pre du­ševný roz­voj, rôz­nym ka­me­ňom, kar­tám či ná­ram­kom. Náv­štev­ní­kov však po­teší najmä zau­jí­mavý a pú­tavý prog­ram.

Foto: In­ter­be­auty

Zá­stup­co­via ob­čian­skeho zdru­že­nia Bhakti Marga Slo­ven­sko na­učia zá­u­jem­cov jed­no­du­ché me­di­tá­cie, ktoré po­môžu upo­ko­jiť my­seľ, roz­vi­núť vnú­tornú rov­no­váhu a pre­ží­vať viac lásky v kaž­do­den­nom ži­vote a vzťa­hoch. Tieto jed­no­du­ché tech­niky sú skvelé pre za­čia­toč­ní­kov a kaž­dého, kto žije v ne­us­tá­lom strese. Šte­fan Rich­ta­rík na­črtne vo svo­jej pred­náške tému ne­ga­tív­nych a po­zi­tív­nych ener­gií v prí­rode a ich do­pad na ľudí. Alena Wag­ne­rová sa po­norí do ta­jov lie­či­vých zvu­kov, Da­niel Kru­paji Má­čov­ský zas pred­staví sta­ro­bylé jo­gín­ske tech­niky pô­so­biace na zlep­še­nie všet­kých úrovní nášho ži­vota.

V rámci prog­ramu však ok­rem iného zis­títe aj viac o me­xic­kom ča­ro­dej­níc­tve, účin­koch esen­ciál­nych ole­jov, nu­me­ro­ló­gii, veš­tení z pal­mo­vých lis­tov, viere, in­tu­ícii či hľa­daní ďal­ších od­po­vedí na večné otázky.

 

Celý prog­ram a ďal­šie in­for­má­cie sú k dis­po­zí­cii na we­bo­vej stránke www.in­cheba.sk.

Komentáre