SAShE je ako ná­vrat do­mov. Tam, kde náj­deš veci, ktoré sú ti vzácne, za­hrejú ťa pri srdci a vy­lú­dia úsmev na tvári. Veľké jarné SAShE spojí pod jed­nou stre­chou tra­dičné kúsky a mo­derné trendy zo sveta do­má­cej ru­ko­diel­nej tvorby. Opäť si mô­žeš vy­no­viť jarný šat­ník štý­lo­vými kús­kami pre do­spe­lých aj deti, na­kú­piť prí­rodnú koz­me­tiku, osvie­žiť si bý­va­nie ori­gi­nál­nymi do­pl­n­kami, skrátka do­pl­niť si zá­soby po dl­hej zime.

Nabi sa ener­giou SAShE pre­daj­cov a vy­jadri pod­poru lo­kál­nym znač­kám.  Pre naj­men­ších bude pri­pra­vený det­ský kú­tik, pre uve­do­me­lých Zero Waste zóna a pre všetky mlsné ja­zýčky ob­ľú­bený Street Food Park, ktorý sa bude ko­nať pred Trž­ni­cou. Do­ko­nalé spo­je­nie všet­kého, čo máte radi.

Re­gis­trá­cia pre­daj­cov je ukon­čená, zo­znam pre­daj­cov bu­deme pra­vi­delne ak­tu­ali­zo­vať. Náj­deš ho tu: bit.ly/zo­znam_pre­daj­cov_sashe_ma­rec2019

Stará trž­nica, Ná­mes­tie SNP 25
Vstup: 2€ (na mieste) pre deti do 12 ro­kov za­darmo

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so sashe.sk

Komentáre