Všimla si si nie­kedy, že aj páry, ktoré sú ne­šťastné, zo­stá­vajú spolu? Ja som sa s tým stretla len ne­dávno a veľmi rýchlo som po­cho­pila, prečo to tak je. Tu je pár vecí, ktoré som sa o tom na­učila:

Je­den par­tner je na tom dru­hom zá­vislý

Je jedno či je to žena alebo muž, ak nie je je­den z nich se­bes­tačný, ne­ro­zídu sa. V par­tne­rovi majú oporu, o všetko sa po­stará, všetko vy­baví, uprace do­mác­nosť, or­ga­ni­zuje uda­losti a roz­ho­duje o iných ve­ciach.  Aj keď je nie­kto z nich ne­šťastný, ne­zvo­lia si roz­chod, lebo by to ne­uniesli.

Par­tneri uzat­vá­rajú do­hody

Aj keď je to pre vzťah ne­zdravé, zo­stá­vajú spolu, pre­tože sa na nie­čom do­hodli. Pre obi­dve strany to môže zna­me­nať zisk, nech už ide o čo­koľ­vek.

zdroj: Photo by Jo­el­valve on Unsp­lash.com

Majú spo­ločné veci, kto­rých sa nechcú vzdať

Me­dzi bežné veci sa ra­dia na­prí­klad auto, ná­by­tok alebo spo­ločná po­is­tka a fi­nan­cie. Iste, dá sa to vy­rie­šiť, ale väčší prob­lém na­stáva, keď je­den z par­tne­rov nechce. Kvôli tomu zo­tr­vá­vajú v ne­funkč­nom vzťahu.

Skrý­vajú ta­jom­stvo, ktoré by sa mno­hých dot­klo, ak by sa roz­išli

Ne­všedný dô­vod, no stáva sa to. Par­tneri skrý­vajú možno ne­jakú lož alebo ta­jom­stvo, ktoré by ne­radi po­ve­dali. Zna­me­nalo by to, že mnohí ľu­dia by boli skla­maní.

Mu­sím ti však po­ve­dať, že emo­ci­onálne zdraví a sta­bilní ľu­dia, ne­zos­tá­vajú v ne­funkč­ných vzťa­hoch. Aj keď stoja na jed­nej strane mnohé pre­kážky, sna­žia sa ich vy­rie­šiť. Ne­zá­leží, či ich budú rie­šiť pol roka alebo dl­h­šie, vždy sa budú sna­žiť nájsť cestu von. Hlav­ným dô­vo­dom pre to, aby títo ľu­dia boli sami je to, že ich hnevá ich ne­šťastný vzťah.

Pre nie­kto­rých ľudí je jed­no­duch­šie zo­stať vo vzťahu, aj keď majú prob­lémy, pre­tože sa týmto prob­lé­mom boja če­liť. Pre dru­hých ľudí je však ne­pri­ja­teľné vi­dieť, ako sa oni a člo­vek, kto­rého ke­dysi mi­lo­vali, trá­pia.

Tak, do kto­rej sku­piny sa ra­díš ty?

 

Zdroj: www.psy­cho­lo­gy­to­day.com

Komentáre