Naj­nov­šie štú­die to­tiž tvr­dia, že ok­rem toho, že bu­dete mať doma cho­diaci Go­ogle, in­te­li­gentná man­želka zna­mená aj isté zdra­votné be­ne­fity. Na­prí­klad si dl­h­šie po­ži­jete a de­men­cia sa vám bude vy­hý­bať ob­lú­kom.

Vý­skumy to­tiž uká­zali, že spo­lu­ži­tie s in­te­li­gent­nou man­žel­kou vám za­bez­pečí dl­hší ži­vot a za­bráni ná­stupu de­men­cie. Pro­fe­sor na dô­chodku z uni­ver­zity v Aber­de­ene, La­wrence Whal­ley, sa po­čas svo­jej ka­ri­éry ve­no­val štú­diu men­tál­neho zdra­via a vie­dol dis­ku­siu s náz­vom De­men­tia: How Can We Pro­tect Our­sel­ves? (v pre­klade De­men­cia: Ako sa pred ňou mô­žeme ochrá­niť?).

Práve po­čas tejto dis­ku­sie sa Whal­ley vy­jad­ril: „Vec, ktorá sa ni­kdy chlap­com ne­ho­vorí, av­šak mala by sa, je, čo majú ro­biť, ak chcú žiť dl­h­šie. A to ože­niť sa s múd­rou že­nou. Ne­exis­tuje nič, čo by de­men­cii za­brá­nilo účin­nej­šie, než in­te­li­gen­cia.“

pe­xels.com

Vedci z uni­ver­zity v Aber­de­ene vy­ko­nali vý­skum, v kto­rom skú­mali zdra­votný stav iden­tic­kých dvoj­čiat. Zis­tili, že mať in­te­li­gentnú man­želku je dô­le­ži­tým fak­to­rom v ochrane proti de­ge­ne­ra­tív­nym ocho­re­niam, ako je na­prí­klad spo­mí­naná de­men­cia. Vý­sledky tiež ho­vo­ria, že muži, ktorí sa roz­hodli, že sa ože­nia s in­te­li­gent­nou že­nou, žili dl­hší a šťast­nejší ži­vot a hro­zilo im niž­šie ri­ziko, že budú tr­pieť Alz­he­i­me­ro­vou cho­ro­bou, či de­men­ciou.

Mi­nulé vý­skumy uká­zali, že efek­tív­nym pros­tried­kom v boji proti Alz­he­i­me­ro­vej cho­robe a de­men­cii sú rôzne há­danky, skla­dačky a hla­vo­lamy, ktoré sti­mu­lujú mo­zog. Ved­com preto prišlo lo­gické, že ak má muž in­te­li­gentnú man­želku, ktorá ho do ak­ti­vít sti­mu­lu­jú­cich mo­zog za­pája, bude to mať po­dobný po­zi­tívny efekt.

pe­xels.com

Ved­cov do­konca šo­ko­valo, že nie­ktorí muži, ktorí mali in­te­li­gentné man­želky, po fy­zic­kej stránke síce vy­ka­zo­vali prí­znaky de­men­cie, ne­tr­peli však žiad­nymi symp­tó­mami tohto ocho­re­nia. V sku­toč­nosti boli od­hod­laní udr­žať si roz­umovú ka­pa­citu a byť tak aj na­ďa­lej plne funkční.

Av­šak, pre­sved­čiť tak mu­žov, ako aj ženy, že žen­ský rozum zna­mená viac, než jej krása, môže byť po­merne ná­ročné. Práve touto té­mou sa dlho za­obe­rali fe­mi­nis­tky po ce­lom svete a s fe­no­mé­nom, kedy krása pre­va­žuje nad roz­umom, sa stre­tá­vame každý deň.

Je však nutné po­dot­knúť, že diev­čatá, ktoré boli vy­cho­vá­vané tak, aby boli na svoju in­te­li­gen­ciu hrdé, sa v do­spe­losti stá­vajú sil­nej­šími a ne­zá­vis­lej­šími že­nami. A muži, ktorí sú ochotní ak­cep­to­vať toto na­sta­ve­nie mysle, vy­tvá­rajú pre svoje man­želky a dcéry oveľa pria­teľ­skej­šie a pod­po­ru­jú­cej­šie pro­stre­die.

pe­xels.com

Aj keď štú­dia sa za­me­ria­vala kon­krétne na fakt, že muži, ktorí si vy­be­rajú in­te­li­gentné man­želky, žijú dl­h­šie, je dô­le­žité, aby celá spo­loč­nosť chá­pala, že tak u mu­žov, ako aj u žien, má in­te­li­gen­cia mi­mo­riadne veľa vý­hod, a to nie len zdra­vot­ných.

zdroj: ihe­ar­tin­tel­li­gence.com

Komentáre