1. Každý je iný, ne­mô­žeš oča­ká­vať, že tvoj ži­vot bude ako nie­koho iného

Ne­exis­tuje žiadna kniha s náz­vom “Ako na to”. Nie­ktorí z tvo­jich ka­ma­rá­tov sa stanú le­kármi. Nie­ktorí pro­fe­sormi. Nie­kto za­čne byť úspešný vo vlast­nej sfére. Ne­mô­žeš sle­do­vať ich stopy, pre­tože nie si oni a ni­kdy to ne­bude také jed­no­du­ché. Bu­deš mu­sieť prísť na to, čo je pre teba naj­lep­šie. Nie to, čo od teba chcú ro­di­čia a nie to, čo si myslí tvoj naj­lepší ka­ma­rát. A už vô­bec nie to, čo si mys­líš, že by tak malo byť. Ale to, čo je.

2. Nie­ktorí ľu­dia budú úspeš­nejší ako ty

To je ten ťažko po­cho­pi­teľný fakt. Na­tra­fíš na člo­veka, kto­rého ži­vot vy­zerá ako z toho naj­ru­žo­vej­šieho filmu, aký si kedy vi­del a ty sa bu­deš cí­tiť na nič. Je to ako po­rov­ná­vať ja­blká s po­ma­rančmi. Bu­dem nie­kedy ako ty? V žiad­nom prí­pade.

Exis­tuje list ľudí, ktorí sú lepší ako ty, exis­tuje list ľudí, ktorí sú horší ako ty.

3. Ne­chaj si po­ra­diť

Stále sa na to sna­žím prísť, ale moji pro­fe­sori a ľu­dia okolo mňa mi na­ozaj chcú po­môcť. Áno, títo ľu­dia si ne­budú vždy úplne pa­mä­tať aký si, ale ak im to pri­blí­žiš, budú. Tak sa ne­boj. Ni­kto sa ne­na­ro­dil s ve­do­mos­ťami a preto je v po­riadku, ak si ne­cháš po­ra­diť. Pre­hl­tni tráp­nosť. Tro­chu sa usmej. Aj keď po­ve­dia nie, alebo na teba za­budnú, tak si sa as­poň sna­žil.

zdroj: pe­xels.com

4. Exis­tuje veľa zlých ľudí, ktorí sa scho­vá­vajú za dob­rou mas­kou

Tvoja ka­ma­rátka? Ona o tebe vlastne šíri kle­bety k ďal­ším tvo­jim ka­ma­rá­tom len preto, že sa ti darí a mys­lela si, že je lep­šia ako ty. Exis­tujú to­xickí ľu­dia. A ne­mu­síš ich roz­poz­nať na prvý ale ani druhý po­hľad. Ne­boj sa ich od­strá­niť zo ži­vota, pre­tože vonku na teba čaká ešte viac dob­rých ľudí ktorí ťa pod­po­ria v tom, v čom sa ti darí. Viem, že je ťažké roz­lí­šiť dobro od zla. No skôr alebo ne­skôr ten roz­diel uvi­díš.

Nie všetky vzťahy stoja za to, aby si ich udr­žal.

5. Mu­síš byť vzde­laný – kni­hami ale aj “uli­cou”

Do­kon­čiť strednú školu, ísť na vy­sokú školu, nájsť si prácu, možno ísť na post­gra­du­álne štú­dium. Áno, to všetko je po­trebné.

No na čo je to dobré, ak daný člo­vek ne­za­žil nič, čo by ho ur­či­tým spô­so­bom vzde­lalo ohľa­dom ži­vota? Ni­kto ti na neho nedá ná­vod a nie na všetko sa dá nájsť od­po­veď v knihe.

6. Tvoji ro­di­čia tu ne­budú na­veky

Mu­síš byť ne­zá­vislý. Vy­tvo­riť ži­vot pre seba a pre­stať žia­dať o pe­niaze v prí­pade, keď už niečo bu­deš môcť za­čať ro­biť sám. Pý­taj sa, či ne­pot­re­bujú po­moc; budú cí­tiť, že ti na nich na­ozaj zá­leží.

zdroj: pe­xels.com

7. Ná­bo­žen­stvo a po­li­tika mu­sia byť pre­d­is­ku­to­vané

Ni­kdy sa ne­snaž zme­niť nie­koho ná­zor. Je to ich ná­zor, tak sa ne­snaž vziať je­dinú vec, ktorá je len ich.

8. Ne­mu­síš byť slávny pre to, aby si mal ne­jaký vplyv

Ak da­ru­jem po­tra­viny bez­do­mov­com, tak to bude mať na ľudí väčší vplyv ako keď nie­kto da­ruje $1,000,000,000 na to, aby ukon­čil hlad v nie­kto­rej z kra­jín. Prečo? Pre­tože tak­mer ni­kto na­ozaj ne­vie, kam tie pe­niaze idú. Ja, na dru­hej strane presne viem, kam to jedlo išlo.

zdroj: unsp­lash.com

9. Nauč sa niečo každý deň

Nová zruč­nosť, ako prog­ra­mo­vať, ako niečo uva­riť, ako čí­tať, ako po­čú­vať, ako sa vhodne smiať, ako nie­koho per­fektne ob­jať, čo po­ve­dať, keď je nie­kto v tvo­jom okolí smutný – čo­koľ­vek. Len sa niečo na­učiť. Malé alebo veľké, to je úplne jedno. Len ne­seď vo svo­jej izbe každý deň a ne­toč prs­tami, akoby si ne­mal pre čo žiť. Tvoj ži­vot je naj­väč­šie prázdne plátno na svete a ty to vieš.

10. Je v po­riadku pla­kať

Je to úplne v po­riadku. Nie­kedy pla­čem, keď som do­siahla prí­liš málo. Nie­kedy, keď prí­liš veľa. Nie­kedy pla­čem len preto, že pla­čem. A nie­kedy pla­čem, pre­tože som na­hne­vaná. Plač, keď to po­tre­bu­ješ. Ni­kto ťa ne­súdi.

blog au­torky článku: bian­ka­says.wordp­ress.com

zdroj: thougt­ca­ta­log.com

Komentáre