Spo­známe nie­koho a za­čneme sa s ním stre­tá­vať. Po­stupne si me­dzi se­bou vy­tvá­rame vzťah, cí­time sa spolu čím ďa­lej tým viac v po­hode a za­čí­name vy­hľa­dá­vať spo­loč­nosť toho dru­hého. Po­stu­pom času sa v nás ku­mu­lujú po­city, ktoré po­maly ale ur­čite vedú k tomu aby sme sa „vy­slo­vili“. Až na­díde chvíľa, kedy to už ne­vy­dr­žíme a vy­jad­ríme to, čo sa v nás po­slednú dobu odo­hrá­valo. Ľú­bim ťa, je veta, ktorá do­káže vo vzťahu pre­lo­miť ľady a tak ho ur­či­tým spô­so­bom zme­niť. Toto sú 4 veci, ktoré sa ne­z­vratne zme­nia po tom, čo si ju vzá­jomne vy­slo­víte.

Mo­ments like this via @mood_pas­sion ✔️ TAG YOUR LOVE/FRIENDS.

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

 

  1. Tvoje oča­ká­va­nia sa prav­de­po­dobne zvý­šia.

Byť za­mi­lo­vaná je jed­ným z najk­raj­ších po­ci­tov vô­bec. No skôr než sa to roz­hod­neš ozná­miť svojmu par­tne­rovi by si si mala byť na 100% istá, že to tak cí­tiš. Pri­chá­dza s ním to­tiž istá zod­po­ved­nosť, ktorá sa od­zr­kadlí v oča­ká­va­niach toho dru­hého.

 

  1. Bu­dete pre­po­je­nejší ako ke­dy­koľ­vek pred­tým

Bez­pro­stredne po tom, čo pad­nete do vzťahu, v kto­rom už láska nie je žiad­ným ta­jom­stvom sa bu­dete sna­žiť spolu strá­viť každú voľnú chvíľu. Už si ne­uro­bíš plány na ví­kend bez toho, aby si sa najprv po­roz­prá­vala so svo­jím pria­te­ľom. A ak aj ná­ho­dou ne­bu­dete v danú chvíľu spolu, ur­čite ti budú v hlave ví­riť myš­lienky len a len na neho.

 

  1. Pre­sta­neš skrý­vať svoje chyby

Už sa ne­mu­síš sna­žiť byť 24/7 do­ko­nalá. Ak prí­deš na to, že vaše po­city za­mi­lo­va­nosti sú vzá­jomné, na­do­bud­neš ur­čitý po­cit se­ba­ve­do­mia, ktoré ti do­volí od­ha­liť nie­ktoré z tvo­jich chýb. Vaše spoz­ná­va­nie sa na­do­budne úplne iný roz­mer a ty si uve­do­míš, že tvoje chyby vô­bec ne­mu­sia byť také zlé, ako sa  ti na prvý po­hľad mlžu zdať.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

 

  1. Bu­dete pre seba pri­ori­tou

Po tom čo sa ti po­da­rilo vy­rie­šiť otázku, ako to asi s te­bou myslí a čo k tebe vlastne cíti sa váš vzťah po­su­nie na úplne iný le­vel. Obaja sa bu­dete sna­žiť do­ká­zať si, že vám na tom dru­hom sku­točne zá­leží a od­zr­kadlí sa to aj na va­šich ži­vo­toch. Ra­zom vy­me­níte piatky, ktoré ste nor­málne trá­vili v kruhu svo­jich pria­te­ľov nie­kde za ba­rom, za prí­jemné po­se­de­nie v re­štau­rá­cii, v kine, či len tak v po­hodlí do­mova.

Lazy day via @mood_pas­sion ✔️ TAG YOUR LOVE ❤️

A post sha­red by ME­N'S JOUR­NAL (@mens_cult) on

Vy­slo­ve­nie toľko oča­ká­va­nej vety je vo vzťahu jed­no­značne chvíľka, ktorú treba oslá­viť. No spolu s tým pri­chá­dza na rad aj nová zod­po­ved­nosť za po­city a ži­vot toho dru­hého. Preto sa nie je kam po­náh­ľať a ne­treba to brať na ľahkú váhu. Ak cí­tiš, že ho ľú­biš po­vedz mu to, no ni­kdy to ne­ho­vor bez toho, aby si to sku­točne tak aj cí­tila.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre