Pozi­tívni ľudia nemajú strach z prob­lé­mov a pre­ká­žok, berú ich ako výzvu. Majú špe­ci­fické pova­hové črty, kto­rými pre­tvá­rajú svoj svet.

Veria, že ich plány budú fun­go­vať

Pozi­tívni ľudia nedo­vo­lia, aby strach zo zly­ha­nia ovlá­dol ich myseľ. Majú pevne sta­no­vené ciele a vedia, že ich dosiahnu. Samoz­rejme to nezna­mená, že vždy pôjde všetko hladko. Rov­nako ako všetci ostatní, aj pozi­tívni ľudia nará­žajú na pre­kážky, no nene­chajú sa nimi zasta­viť. Nehľa­dajú totiž dôvody, prečo sa niečo nedá, ale spô­soby, ako to dosiah­nuť.

Neobá­vajú sa zly­ha­nia

Nič nepo­kazí len ten, kto nič nerobí. Úspešní ľudia nedo­vo­lia, aby im zly­ha­nie pri­nieslo nega­tívne myš­lienky, skla­ma­nie, či frus­trá­ciu. Pokiaľ zly­hajú, pou­čia sa z vlast­ných chýb, vstanú a skú­sia to znova. Aj nie­koľ­ko­krát. Až kým sa nedo­staví úspech.

krhhsret_fq-yoann-boyer-1

unsplash.com

Stále robia niečo uži­točné

Pozi­tívny člo­vek nikdy nie je nečinný. Táto vlast­nosť sa pre­ja­vuje ako v ich súkrom­ných živo­toch, tak aj v práci. Stále sa sna­žia vylep­šo­vať svoj život, svoje sprá­va­nie a svoju myseľ. Všetko robia naj­lep­šie, ako vedia.

Neboja sa spra­viť prvý krok

Pozi­tívni ľudia neča­kajú na zmenu – oni sú zme­nou. Nikdy neob­vi­ňujú pro­stre­die, či osud za situ­áciu, v kto­rej sa práve ocitli. Neča­kajú na šťas­tie, zázrak, či náhodu – vedia, že život a svoje šťas­tie majú len vo svo­jich rukách.

Dokážu veci nechať tak

Pokiaľ je niečo jasná strata času a ener­gie, pozi­tívny člo­vek to dokáže nechať ísť. Ľudia a situ­ácie, ktoré ti spô­so­bujú viac sta­rostí, než radostí, ti totiž brá­nia žiť v prí­tom­nosti. Zane­chaj ich preto vo svo­jej minu­losti a zba­víš sa tým nega­tív­nych myš­lie­nok a poci­tov, ktoré ti spô­so­bujú. Ľudia a situ­ácie, čo ti spô­so­bujú trá­pe­nie aj tak nestoja za to, aby si im veno­val čas a svoje myš­lienky.

x-qz9ujhih4-aaron-birch

unsplash.com

Na šťas­tie neča­kajú, tvo­ria ho

Môže sa zdať ťažké zame­rať sa na šťastné uda­losti, úspech, pôži­tok a radosť, no pozi­tívni ľudia to dokážu. Neus­tále sa sna­žia zlep­šo­vať kva­litu svojho života a vyhľa­dá­vať situ­ácie, ktoré ich robia šťast­nými. Tento postoj bráni vstupu akých­koľ­vek nega­tív­nych myš­lie­nok do ich mysle. Pre­tože kde nie sú nega­tívne myš­lienky, tam je vnú­torný pokoj, ktorý vedie k pocitu šťas­tia.

Žijú v prí­tom­nosti

Pozi­tívni ľudia sa netrá­pia minu­los­ťou, nemajú obavy z budúc­nosti, žijú len pre prí­tom­nosť. Budúc­nosť si samoz­rejme plá­nujú, avšak s vedo­mím, že ju majú vo vlast­ných rukách.

Dokážu hľa­dať rie­še­nia

V prí­pade, keď sa pozi­tívne nala­dený člo­vek dostane do ťaž­kej situ­ácie, nepre­padá zúfals­tvu, nakoľko vie, že každá situ­ácia má svoje rie­še­nie. Vždy jed­no­du­cho veria v šťastné konce.

32048623271_e1214fa5dd_k

thoughtcatalog.com

Nikdy sa nepo­va­žujú za obete okol­ností

Nedo­vo­lia iným ľuďom ťahať za svoje nitky, svoj život majú pevne vo vlast­ných rukách. Vedia, že obvi­ňo­va­nie iných za svoju situ­áciu neve­die k ničomu dob­rému. Majú dosta­tok seba­dô­very a seba­úcty nato, aby sa spo­lie­hali sami na seba.

Dokážu pre­brať zod­po­ved­nosť za svoje činy

Sú si istí, že kroky, ktoré robia sú správne, preto sa za ne neboja pre­brať zod­po­ved­nosť. Sú tak­tiež pre­sved­čení, že lep­šie je ľuto­vať svoju chybu, než svoju nečin­nosť.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.