Pozi­tívni ľu­dia ne­majú strach z prob­lé­mov a pre­ká­žok, berú ich ako vý­zvu. Majú špe­ci­fické pova­hové črty, kto­rými pre­tvá­rajú svoj svet.

Ve­ria, že ich plány budú fun­go­vať

Pozi­tívni ľu­dia nedo­vo­lia, aby strach zo zly­ha­nia ovlá­dol ich my­seľ. Majú pevne sta­no­vené ciele a ve­dia, že ich do­siahnu. Sa­moz­rejme to ne­zna­mená, že vždy pôjde všetko hladko. Rov­nako ako všetci os­tatní, aj pozi­tívni ľu­dia nará­žajú na pre­kážky, no nene­chajú sa nimi za­sta­viť. Nehľa­dajú to­tiž dô­vody, prečo sa niečo nedá, ale spô­soby, ako to do­siah­nuť.

Ne­obá­vajú sa zly­ha­nia

Nič nepo­kazí len ten, kto nič ne­robí. Úspešní ľu­dia nedo­vo­lia, aby im zly­ha­nie pri­nieslo nega­tívne myš­lienky, skla­ma­nie, či frus­trá­ciu. Po­kiaľ zly­hajú, pou­čia sa z vlast­ných chýb, vstanú a skú­sia to znova. Aj nie­koľ­ko­krát. Až kým sa nedo­staví úspech.

krhhsret_fq-yoann-boyer-1

unsp­lash.com

Stále ro­bia niečo uži­točné

Pozi­tívny člo­vek ni­kdy nie je ne­činný. Táto vlast­nosť sa pre­ja­vuje ako v ich sú­krom­ných živo­toch, tak aj v práci. Stále sa sna­žia vy­lep­šo­vať svoj ži­vot, svoje sprá­va­nie a svoju my­seľ. Všetko ro­bia naj­lep­šie, ako ve­dia.

Ne­boja sa spra­viť prvý krok

Pozi­tívni ľu­dia neča­kajú na zmenu – oni sú zme­nou. Ni­kdy neob­vi­ňujú pro­stre­die, či osud za situ­áciu, v kto­rej sa práve ocitli. Neča­kajú na šťas­tie, zá­zrak, či ná­hodu – ve­dia, že ži­vot a svoje šťas­tie majú len vo svo­jich ru­kách.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Do­kážu veci ne­chať tak

Po­kiaľ je niečo jasná strata času a ener­gie, pozi­tívny člo­vek to do­káže ne­chať ísť. Ľu­dia a situ­ácie, ktoré ti spô­so­bujú viac sta­rostí, než ra­dostí, ti to­tiž brá­nia žiť v prí­tom­nosti. Zane­chaj ich preto vo svo­jej minu­losti a zba­víš sa tým nega­tív­nych myš­lie­nok a poci­tov, ktoré ti spô­so­bujú. Ľu­dia a situ­ácie, čo ti spô­so­bujú trá­pe­nie aj tak ne­stoja za to, aby si im veno­val čas a svoje myš­lienky.

x-qz9ujhih4-aaron-birch

unsp­lash.com

Na šťas­tie neča­kajú, tvo­ria ho

Môže sa zdať ťažké zame­rať sa na šťastné uda­losti, úspech, pôži­tok a ra­dosť, no pozi­tívni ľu­dia to do­kážu. Neus­tále sa sna­žia zlep­šo­vať kva­litu svojho ži­vota a vy­hľa­dá­vať situ­ácie, ktoré ich ro­bia šťast­nými. Tento po­stoj bráni vstupu akých­koľ­vek nega­tív­nych myš­lie­nok do ich mysle. Pre­tože kde nie sú nega­tívne myš­lienky, tam je vnú­torný po­koj, ktorý ve­die k po­citu šťas­tia.

Žijú v prí­tom­nosti

Pozi­tívni ľu­dia sa ne­trá­pia minu­los­ťou, ne­majú obavy z bu­dúc­nosti, žijú len pre prí­tom­nosť. Bu­dúc­nosť si sa­moz­rejme plá­nujú, av­šak s vedo­mím, že ju majú vo vlast­ných ru­kách.

Do­kážu hľa­dať rie­še­nia

V prí­pade, keď sa pozi­tívne nala­dený člo­vek do­stane do ťaž­kej situ­ácie, ne­pre­padá zú­fals­tvu, na­koľko vie, že každá situ­ácia má svoje rie­še­nie. Vždy jed­no­du­cho ve­ria v šťastné konce.

32048623271_e1214fa5dd_k

thought­ca­ta­log.com

Ni­kdy sa nepo­va­žujú za obete okol­ností

Nedo­vo­lia iným ľu­ďom ťa­hať za svoje nitky, svoj ži­vot majú pevne vo vlast­ných ru­kách. Ve­dia, že obvi­ňo­va­nie iných za svoju situ­áciu neve­die k ni­čomu dob­rému. Majú do­sta­tok seba­dô­very a seba­úcty nato, aby sa spo­lie­hali sami na seba.

Do­kážu pre­brať zod­po­ved­nosť za svoje činy

Sú si istí, že kroky, ktoré ro­bia sú správne, preto sa za ne ne­boja pre­brať zod­po­ved­nosť. Sú tak­tiež pre­sved­čení, že lep­šie je ľuto­vať svoju chybu, než svoju ne­čin­nosť.

Komentáre