Každý má ur­čité veci, ktoré ho hneď na­štvú. Nie­ktorí ne­zná­šajú, keď ne­majú veci pod kon­tro­lou, za­tiaľ čo iní sa za­obe­rajú prí­liš veľ­kou zod­po­ved­nos­ťou. Nie­ktorí sú zase veľmi cit­liví na veľmi hlasnú hudbu, iným to vô­bec ne­pre­káža. Prav­de­po­dobne si si všimla, že máš svoje dô­vody, čo ťa na­štve alebo ti vie zme­niť ná­ladu. Ve­dela si, že to môže mať sú­vis s tvo­jím zna­me­ním?

Exis­tujú ur­čité veci, ktoré môžu ovplyv­niť tvoju ná­ladu práve na zá­klade tvojho zna­me­nia. Zisti viac o tom, ktoré veci ťa na­štvú a zme­nia tvoju ná­ladu.

Ba­ran

Naj­viac ťa do­káže na­hne­vať, keď veci nejdú tak, ako si že­láš. Je to hlavne preto, lebo v mno­hých ve­ciach máš iný ná­zor ako os­tatní ľu­dia. Po­kús sa tro­chu od­dých­nuť a dô­ve­ro­vať aj svo­jej in­tu­ícii.

Býk

Keď ne­máš plán, na vy­rie­še­nie no­vej si­tu­ácie. Sé­ria no­vých uda­lostí a zmien ťa môžu vy­ko­ľa­jiť z tvo­jej ru­tiny, pre­tože ni­kdy ne­vieš, čo príde.

Blí­ženci

Na­štve ťa najmä to, keď niečo ho­vo­ríš a ni­kto ťa ne­po­čúva. Vždy je to ne­prí­jemné, no teba to do­káže ob­zvlášť na­hne­vať, pre­tože ko­mu­ni­ká­cia je pre teba kľú­čová.

Rak

Si zú­falá, keď ne­mô­žeš po­môcť ľu­dom. Si roz­ru­šená, ne­mô­žeš sa sú­stre­diť na nič iné. Ale pa­mä­taj, že nie­kedy ne­mô­žeš po­môcť všet­kým.

Lev

Keď ti nie­kto ne­dos­ta­točne pre­ja­vuje po­zor­nosť. Ako lev vieš veľmi dobre, ako si zís­kať ľudí a ich po­zor­nosť, no veľmi ťa vy­táča, keď ťa nie­kto ne­vníma.

Panna

Si na­štvaná, keď ťa nie­kto ob­viní z toho, že kla­meš. Ako panna si veľmi úp­rimná ne­máš rada lož, si skla­maná, ak ťa nie­kto ob­viní z toho, že to nie je pravda.

Váhy

Veľmi ťa na­štve, ak je nie­kto veľmi or­ga­ni­zo­vaný. Máš svoju vlastnú ru­tinu, ktorú nech­ceš me­niť, preto ťa veľmi roz­ču­luje, ak ťa nie­kto chce me­niť.

Škor­pión

Na­štve ťa, ak nie­kto pri­veľmi žiarli. Najmä ak je to tvoj pria­teľ alebo blízka ro­dina. Uisti sa, že má tvoju dô­veru a nech aj on tebe dô­ve­ruje.

Stre­lec

Ne­ná­vi­díš nudu. Si dob­ro­družná, po­tre­bu­ješ viac ad­re­na­línu ako nor­málny člo­vek. Preto ťa roz­ruší, ak je nie­kto le­nivý a nudný.

Ko­zo­ro­žec

Po­cit toho, že si ne­pro­duk­tívna ťa do­káže veľmi na­štvať. Máš v sebe oveľa viac, než len to, aby si se­dela doma na za­dku. Preto ťa roz­ču­ľuje, ak ne­mô­žeš nič ro­biť.

Vod­nár

Roz­ču­ľuje ťa osa­me­losť. Cí­tiš sa veľmi smutná, keď si osa­melá, pre­tože si veľmi spo­lo­čen­ský člo­vek. Po­tre­bu­ješ mať okolo seba ne­us­tále veľa ľudí.

Ryby

Ne­dos­ta­točná sta­rost­li­vosť o telo. Máš rada svoje telo a vieš, že v ňom mu­síš žiť. Preto sa rada o tvoje telo aj sta­ráš. Vy­ve­die ťa z miery, ak ne­máš čas na to, aby si si na­šla chvíľku pre seba.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre